Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Връчване етикет CAF

Дата на публикуване: 10.09.2021 10:10
На 3 септември 2021г. Институтът по публична администрация /ИПА/ връчи етикет „Ефективен CAF потребител“ на администрациите от втората вълна по проекта за внедряване на Модела CAF.
През 2019г Областна администрация /ОА/- Плевен бе включена от ИПА в Проект „ Въвеждане на Обща рамка за оценка CAF в българската администрация“ 2019-2021г., осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Очерта се рамка  за процеса на самооценка и се планираха дейности със срокове, изпълнители и резултати. Сформира се група за самооценка с ясно определени задачи и дейности. В състава на групата се включиха висше ръководство, ръководство и експерти от двете съществуващи дирекции в ОА-Плевен, ангажирани с различни дейности на администрацията.
Фокусът на служителите в ОА-Плевен е насочен към качествено обслужване на потребителите на услуги и непрекъснат стремеж към усъвършенстване в унисон с цялостното управление на качеството в публичния сектор.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем