Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областни съвети и комисии

Дата на публикуване: 28.02.2023 17:10

2020.04.03

Електронна версия в табличен вид на Справка за дейността на областните съвети и комисии в Областна администрация-Плевен za 2022г., можете да изтеглите от тук
Областна комисия по транспорт
Областен съвет по правата на хората с увреждания
Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
Областна комисия по заетост
Областна епизоотична комисия
Консултативен съвет за социално подпомагане
Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
Областен съвет по устройството на територията
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
Комисия Военни паметници към Областния управител
Областен съвет за тристранно сътрудничество
Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
Комисия за изработване на Областна здравна карта на област Плевен
Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
Асоциация по ВиК Плевен


Наименование Брой тегления
sprawka komisiiza2022.pdf 205 Изтегли документ с име "sprawka komisiiza2022.pdf"
  1. Областни съвети и комисии - Текуща страница

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем