Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Областна кординационна група за учене през целия живот

Протокол №1/11.11.2019 г. от заседание на Областна координационна група за учене през целия живот, може да изтеглите от тук
Заповед РД-12-14/14.11.2019 г. за създаване на Областна координационна група за учене през целия живот, може да изтеглите от тук
Правилник за дейността на координационна група за учене през целия живот  - област Плевен, може да изтеглите от тук
 

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен