Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Старт в кариерата

Дата на публикуване: 28.04.2021 21:40
Основната цел на Програма „Старт на кариерата“ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж от безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Целева група са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Работодатели са структури от централната и териториалната администрация. След подбор, въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца. За повече информация за програмата, натиснете: Портал "Старт в кариерата"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем