Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Списък с информация подлежаща на публикуване в интернет

Дата на публикуване: 11.03.2021 19:45
2020.04.14

Заповед №РД-09-11 от 10.02.2017г. за списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Плевен, форматите, в които е достъпна и мястото на публикуването й.

Категория информация

Формат

Място на публикуване

1.

Устройствен правилник на областните администрации

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

2.

Данни за областния управител и описание на неговите правомощия, приемно време

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

3.

Политически кабинет – информация и правомощия, приемно време

PDF/HTML

Политически кабинет

4.

Структура и функции на администрацията – главен секретар и дирекции

PDF/HTML

Структура

5.

Пресцентър

PDF/HTML

Новини

6.

Списък на основните нормативни актове, свързани с дейността на администрацията

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

7.

Информация за публични регистри

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

8.

Информация за предоставяните административни услуги, Харта на клиента и Вътрешни правила за административно обслужване

PDF/HTML

Услуги, документи

9.

Информация за областта

PDF/HTML

Област

10.

Списък на издадените от областния управител актове в изпълнение на неговите правомощия

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

11.

Издадените от областния управител актове с обществен интерес

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

12.

Стратегии и планове

PDF/HTML

Регионално развитие

13.

Програми и проекти

PDF/HTML

Програми и проекти

14.

Цели и отчети за дейността на администрацията

PDF/HTML

Документи

15.

Областни съвети и комисии - състави и протоколи

PDF/HTML

Областни съвети и комисии

16.

Обявления за конкурси на държавни служители

PDF/HTML

Кариери

17.

Обяви и съобщения за провеждане на търгове

PDF/HTML

Обяви 

18.

Заповеди за върнати решения на общински съвети

PDF/HTML

Административен контрол

19.

Информация за подаване на предложения и сигнали

PDF/HTML

Антикорупция

20.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията

PDF/HTML

Документи

21.

Информация за провеждани обществени поръчки, публикувана в профила на купувача, вкл. Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки и Вътрешни правила за поддържане профила на купувача

PDF/HTML

Профил на купувача

22.

Информация по Закона за достъп до обществена информация:

-Правила за достъп до информация;
-Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в администрацията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
-Контакти на служителя отговарящ по ЗДОИ;
-Данни за мястото за преглед на предоставената информация;
-Разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 ЗДОИ и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж ЗДОИ;
-Годишни отчети за подадени заявления;
-Реда за достъп до публичните регистри;
-Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета ЗДОИ.

PDF/HTML

Достъп до обществена информация

23.

Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ

PDF/HTML

Документи

24.

Публична информация, съгласно ЗЗКИ

PDF/HTML

Документи

25.

Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

PDF/HTML

Обяви

26

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България

PDF/HTML

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България

27.

COVID - информация

PDF/HTML

Единен информационен портал - COVID-19

28.

CAF

PDF/HTML

 CAF

29.

Избори

PDF/HTML

Избори

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем