Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Профил на купувача

Дата на публикуване: 23.04.2020 09:00
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА В ЦАИС ЕОП

За да отворите "Профил на купувача" на Областна администрация Плевен, намиращ се на Информационната система за обществени поръчки, моля изберете следния линк:

https://app.eop.bg/buyer/27742


22.08.2016

Договор ТД-153 от 22.08.2016г. с предмет  „Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Никопол, Област Плевен за местностите „Малка чарталия”, „Чанаджик” и „Сазлъ дере”.

16.08.2016
Протокол от работата на Комисия, назначена със Заповед №ОП-03-03/10.08.2016г. за разглеждане и оценка на подадените оферти на основание Глава 26-та от ЗОП с предмет  „Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Никопол, Област Плевен за местностите „Малка чарталия”, „Чанаджик” и „Сазлъ дере”. - можете да изтеглите от тук

05.08.2016
Удължаване срока за получаване на оферти по обява с номер О-01.
Със заповед №ОП-03-02/05.08.2016г. Областният управител на Област Плевен е наредил да се удължи срокът за получаване на оферти на публикуваната на 26.07.2016г. обява за събиране на оферти с номер О-01, с номер на импортиран документ в Регистъра на обществени поръчки 9054675, с предмет: „Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Никопол, Област Плевен за местностите „Малка чарталия”, „Чанаджик” и „Сазлъ дере”.
Удължаването се налага поради обстоятелството, че до изтичането на срока предвиден в обявата – 04.08.2016г. е постъпила само една оферта. Съгласно нормата на чл.188, ал.2 от ЗОП, ако не са постъпили поне три оферти в срока за приемане на оферти, той следва да се удължи с най-малко три дни.
Определено е удължаване на срока за получаване на оферти от три дни. Удълженият срок за получаване на оферти е до 14.00ч на 08.08.2016г.
Отварянето на офертите ще се състои на 10.08.2016г. от 11.00ч в кабинет 14 на Областна администрация - Плевен. Да присъстват могат представителите по закон или изрично упълномощени представители на участниците, средства за масово осведомяване, както и неправителствени организации. Представителите на медиите и НПО представят надлежна идентификация.
Документи може да изтеглите от тук.

26.07.2016
Обява за подаване на оферти за определяне на изпълнител по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП, за услуга с предмет - "Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Никопол, Област Плевен за местностите „Малка чарталия”, „Чанаджик” и „Сазлъ дере”.
Обект на обявата за подаване на оферта за определяне на изпълнител по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП, за услуга с предмет - "Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Никопол, Област Плевен за местностите „Малка чарталия”, „Чанаджик” и „Сазлъ дере”.Обхватът на дейностите е съгласно Техническото задание, приложено към настоящата документация и Проект на договор – също неразделна част от документацията.
Пълният комплект от документи за участие, в това число - обява, информация до АОП, указания за участие и образци на документи можете да изтеглите безплатно от тук

17.09.2015
Договор ГР-107 от 17.09.2015 с предмет  „Изготвяне на идеен проект по част „Архитектура, консервация и реставрация” на обект: „Консервация, реставрация, експониране и социализация на „Храма на Фортуна” и обслужващата го туристическа инфраструктура в територията на „Археологическия резерват УЛПИЯ ЕСКУС” при с. Гиген, община Гулянци, Плевенска област”, Подобект 1: Консервация, реставрация, експониране и социализация на Храма на Фортуна и фрагмент от декуманус максимус пред него, Археологически резерват „Улпия Ескус”, (ПИ) 000235 от карта на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Гиген, Община Гулянци, Област Плевен“

28.08.2015
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.3 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Изготвяне на идеен проект по част „Архитектура, консервация и реставрация” на обект: „Консервация, реставрация, експониране и социализация на „Храма на Фортуна” и обслужващата го туристическа инфраструктура в територията на „Археологическия резерват УЛПИЯ ЕСКУС” при с. Гиген, община Гулянци, Плевенска област”, Подобект 1: Консервация, реставрация, експониране и социализация на Храма на Фортуна и фрагмент от декуманус максимус пред него, Археологически резерват „Улпия Ескус”, (ПИ) 000235 от карта на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Гиген, Община Гулянци, Област Плевен“
Документацията по процедурата можете да изтеглите от тук:
Решение за определяне на изпълнител
Доклад на Комисията
Решение за откриване и документация
Покана за участие в процедурата

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, на фаза идеен проект за обект „Консервация, реставрация, експониране и социализация на „Храма на Фортуна” и обслужващата го туристическа инфраструктура в територията на „Археологическия резерват УЛПИЯ ЕСКУС” при с. Гиген, община Гулянци, Плевенска област”, с 4 обособени позиции.

Обособена позиция № 1: „Консервация, реставрация, експониране и социализация на Храма на Фортуна и фрагмент от декуманус максимус пред него, Археологически резерват „Улпия Ескус”, (ПИ) 000235 от карта на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Гиген, Община Гулянци, Област Плевен“ 

Обособена позиция № 2: „Консервация, реставрация, експониране и социализация на прилежащи на Храма на Фортуна археологически обекти в поземлен имот (ПИ) 000235 по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Гиген, Община Гулянци, Област Плевен и демонтаж, монтаж, консервация, реставрация, експониране и социализация на останките от еднокорабната църква в южната част на ”Археологическия резерват Улпия Ескус”, (ПИ) 000235 от карта на възстановената собственост (КВС) или охранните му зони“

Обособена позиция № 3: „Оформяне на временен вход за посетители от юг на Археологически резерват „Улпия Ескус” и изграждане на временна ограда и видеонаблюдение по границата на (ПИ) 000235 от карта на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Гиген, Община Гулянци, Област Плевен “

Обособена позиция № 4: Изграждане на информационно-посетителски център с музейна сбирка в УПИ I – 81, кв. 152 по регулационния план на с. Гиген, Община Гулянци, Област Плевен

Документите по публичната покана можете да изтеглите:

Протокол от Комисия

Заповед за откриване на публична покана

Съобщение до медиите

Указания и изисквания към участниците

Задание за проектиране

Образци на документи и договор

Заповед на Областен управител за утвърждаване на вътрешни правила от 28.01.2015 г.
(Заповедта е публикувана на 29.01.2015г. - деня, в който е заведена в заповедната книга)

Вътрешни правила, утвърдени със заповед на ОУ от 28.01.2015 г.
(Вътрешните правила са публикувани на 29.01.2015 г.- деня, в който е заведена в заповедната книга заповедта за утвърждаването им)
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ПРЕДИ 01.10.2014г.:
26.09.2014 г.
Протокол от 25.09.2014 г

17.09.2014 г.
Покана за представяне на оферти във връзка с публикуваната публична покана при условията и по реда, регламентирани в Глава осма „а"от ЗОП – „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“, за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Разработване на препоръки за регионални политики в областта на градско - селското сътрудничество и прилагане на идентифицирания модел за партньорство, съдържаща 2 обособени позиции:
1. Разработване на препоръки
2. Прилагане на идентифицирания модел
Цялата документация изтеглете от тук

1 април 2014 г.
Протокол от проведеното заседание на комисията

10 март 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Организация и провеждане на обучения на служители от Областна администрация – Плевен пообособени позиции:

обособена позиция 1: „Практически английски език, съгласно ОЕЕР”,

обособена позиция 2: „Автоматизиране на информационните дейности”,

обособена позиция 3: „Повишаване на презентативните умения” и

обособена позиция 4 „Обучение в ключови компетентности – екипна ефективност, лична ефективност и ефективно лидерство”

ПО ПРОЕКТ „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН”, BG051 Р0002/13/2.2-11, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
Крайният срок за подаване на офертите е до 17:00 часа на 17.03.2014 г.
Офертите се подават в центъра за обслужване на клиенти на Областна администрация – Плевен, находящ се на пл.„Възраждане” №1, ет.1.

Цялата документация изтеглете от тук

27 февруари 2014 г.
Публична покана: „Доставка на горива за автомобили собственост наОбластна администрация - Плевен”
Крайният срок за подаване на офертите е до 17:00 часана 07.03.2014 г.
Офертите се подават в центъраза обслужване на клиенти на Областна администрация – Плевен, находящ се на пл.„Възраждане” №1, ет.1.

Цялата документация можете да изтеглите от тук

18 декември 2013 г.
Публична покана за избиране на изпълнител на
„Изготвяне на план за изпълнение” в рамките на проект Urban-rural partnerships in metropolitan areas(URMA), Reference 1117R4, финансиран и осъществяван чрез Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
Цялата документация изтеглете от тук

22 март 2013 г.
Публична покана за избиране на изпълнител на „Инженеринг – проектиране и премахване на стоманобетонен бараж и възстановяване на лява и дясна берма, лява и дясна дига на р. Вит в землището на с.Търнене, общ. Плевен” тук

11 февруари 2013 г.
Решение относно определяне на изпълнител на обществена поръчка тук

16 ноември 2012 г.
Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за разработване на районна устройствена схема тук ( rar файл - 1 Mb тук )

24 октомври 2012 г.
РЕШЕНИЕ за прекратяване на обществена поръчка тук

27 юни 2012 г.
РЕШЕНИЕ за класиране на участниците, определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване за ларвицидна и имагицидна обработка на част от територията на Плевенска област, разположена по границата и в близост до р.Дунав" тук
Обществена поръчка с предмет: „Извършване за ларвицидна и имагицидна обработка на част от територията на Плевенска област, разположена по границата и в близост до р.Дунав, общини Долна Митрополия, Гулянци, Никопол и Белене през 2012г.” ( rar файл - 295 Kb тук )

12.04.2012 г.
„Доставка на мрежово оборудване – устройства за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) за нуждите на Областна администрация - Плевен” ( rar файл - 973 Kb тук )

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем