Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Обяви


07.09.2021
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН   ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА   „младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно Заповед № РД-09-84/19.08.2021г.  на Областен управител - Плевен     Описание на длъжността „младши експерт“: Съдейства и подпомага работата на Директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”  в областта на регионалното развитие, социалната сфера, закрила на детето, интеграция на хората с увреждания, културно-историческото наследство, спорт и младежки...

02.08.2021
О Б Я В Л Е Н И Е   Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект...

15.06.2021
Заповед № АУ-25-01/15.06.2021г. на областен управител, отностно „Оптично кабелно трасе на територията на община Левски и с.Бацова махала, област Плевен”, може да видите тук

04.01.2021
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-153/16.11.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за на незаета длъжност в администрацията, О Б Я В Я В А конкурс за длъжността: 1. СТАРШИ...

02.11.2020
Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка, може да видите тук   Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСлДекларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСлСписък допуснати и недопуснати до участие кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана...

30.09.2020
Агенция за публичните предприятия и контрол, на основание Решение № 3723 - П от 29.09.2020 г. ще проведе електронен търг на електронната платформа за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 212003, с площ  12 209 кв. м, намиращ се в местността “Гергов  геран“, община Долни Дъбник, област Плевен с предоставени права за управление на областния управител  на област Плевен. Решение...

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем