Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Административен контрол

Дата на публикуване: 07.10.2022 17:35
2022

07.10.2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Плевен връща за ново обсъждане в Общински съвет – Искър, като незаконосъобразно: Решение №443/29.09.2022 г. по Протокол №44 от 29.09.2022 г.

С цитираното решение Общински съвет Искър с поименно гласуване с 13 гласа ЗА, няма - против и няма - въздържали, е приел решение, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА предложение първо и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 и чл. 25, ал. 9  от ЗСПЗЗ и чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ:

 1. Обявява общински имот кадастрален №22438.502.106 с площ 2,000 дка, II категория, с начин на трайно ползване „Пасище“ за частна общинска собственост при спазване на условията и реда за промяна начина му трайно ползване в „Друг вид земеделска земя“ предвидени в чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 78а от ППЗСПЗЗ.

С оглед изложеното в Заповед №РД-29-28 от 07.10.2022 г. считам, че Решение №443/29.09.2022 г. по Протокол №44/29.09.2022 г. е незаконосъобразно поради:

 • нарушение на материалноправни разпоредби, относими към приемането му (изчерпателно изброени в чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ);

Ето защо, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. първо от ЗМСМА, във връзка с чл. 146 и т. 4 от АПК, решението следва да бъде върнато за ново обсъждане, респективно отмяна от Общински съвет – Искър.

            Общински съвет – Искър, съгласно сроковете, посочени в ЗМСМА, следва да приеме решение в съответствие с нормативната уредба на Република България,
Пълният текст на заповедта може да се изтеглите от 
тук.


06.10.2022г.

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Плевен връща за ново обсъждане в Общински съвет – Червен бряг, като незаконосъобразно: Решение №708/21.09.2022 г. по Протокол №38 от 21.09.2022 г.

С цитираното решение Общински съвет Червен бряг с поименно гласуване с 15 гласа ЗА, 3 против и 7 въздържали се от общо 25 гласували общински съветници при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет, е приел решение, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, се изменя Решение № 666 от 27.07.2022 г., т.1, подточка 2 „Срок за усвояване“, тире трето „Цена на кредита“ и подточка 5, тире второ от „Начин на обезпечение на кредита“ на Общински съвет-Червен бряг, необходимо за сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местно самоуправление в България ФЛАГ“ЕАД.

С оглед изложеното в заповед №РД-29-27 от 05.10.2022г. считам, че Решение №708/21.09.2022 г. по Протокол №38/21.09.2022 г. е незаконосъобразно поради:

 • нарушение на материалноправни разпоредби, относими към приемането му (липса на задължителни реквизити съобразно чл.16 от Закона за общинския дълг на предложението за поемане на общински дълг);
 • нарушаване на принципа на чл.12, ал.1 от АПК за достъпност, публичност и прозрачност, като неоснователно е забавено внасянето на предложението, предвид достатъчно дългият срок, в който вносителят е бил уведомен за от „ФОНД ФЛАГ” ЕАД – писмо от 04.08.2022г. за необходимостта от предприемане на действия;
 • нарушаване на изискването на чл.60, ал.2 от АПК, изразяващо се в липса на мотиви за постановеното предварително изпълнение на решението.

Ето защо, на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. първо от ЗМСМА, във връзка с чл. 146 т.3 и т.4 от АПК, решението следва да бъде върнато за ново обсъждане  в Общински съвет – Червен бряг.

            Общински съвет – Червен бряг, съгласно сроковете, посочени в ЗМСМА, следва да приеме решение в съответствие с нормативната уредба на Република България.

Пълният текст на заповедта може да се изтеглите от тук.08.06.2022г.
Областният управител на област Плевен е върнал за ново разглеждане в Общински съвет – Левски, като незаконосъобразни: Решение №379, Решение №380, Решение №381, Решение №382 и Решение №383 от 26.05.202 г., с които Общински съвет Никопол:

 1. Решение №379

1.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 322/25.02.2022 год. в раздел II, т. 1 „Продажби по реда на чл. 35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс“, в точка 16: имот представен в следния табличен вид: … , който имот представлява: „Самостоятелен обект, представляващ помещение № 1, съгласно схема изготвена и одобрена на 16.03.2022 г. от гл. арх. на Община Никопол, тип: „Смесен магазин“

2.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се извърши разпореждане чрез продажба на следния недвижим имот общинска собственост представен в следния табличен вид: …

 1. Решение №380

1.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 322/25.02.2022 год. в раздел II, т. 1 „Продажби по реда на чл. 35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс“, в точка 16: имот представен в следния табличен вид: … , който имот представлява: „Урегулиран поземлен имот I-95, кв. 21 по плана на село Бацова махала”.

2.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се извърши разпореждане чрез продажба на следния недвижим имот общинска собственост представен в следния табличен вид: …

 1. Решение №381
 2. Общински съвет – Никопол дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 322/25.02.2022 год. на Общински съвет – Никопол, в т. 8 „ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ ЗА ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА НИКОПОЛ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ПО РЕДА НА ЧЛ.24А, АЛ.6 и АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ“, подточка 8.3. „ВЪЗМЕЗДНО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ ЗА ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА НИКОПОЛ с  ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС“,следните имоти представени в табличен вид:…”, които имоти представляват поземлени имоти с идентификатори, както следва: 80697.26.1; 80697.45.6; 80697.41.3; 80697.41.9; 80697.52.12.
 3. Общински съвет – Никопол дава съгласие да се отдадат под аренда за изграждане на овощни градини чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за следните поземлени имоти общинска собственост представени в следния табличен вид:…
 4. Решение №382

1.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 322/25.02.2022 год. в раздел II, т. 1 „Продажби по реда на чл. 35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс“, в точка 17: имотите представени в следния табличен вид:…, които имоти представляват: „ Урегулиран поземлен имот II в стр. кв. 58 по регулационния план на село Дебово и Урегулиран поземлен имот III в стр. кв. 58 по регулационния план на село Дебово.”

2.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се извърши разпореждане чрез продажба на следните недвижими имоти общинска собственост представени в следния табличен вид:

 1. Решение №383

1.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 322/25.02.2022 год. в раздел II, т. 1 „Продажби по реда на чл. 35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс“, под точка 18: имот представен в следния табличен вид: …,  който имот представлява: „Поземлен имот с идентификатор № 51723.500.602.”

2.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се извърши разпореждане чрез продажба на недвижим имот общинска собственост представен в следния табличен вид:

 

Заповед № РД-29-19/08.06.2022 г. на Областен управител с административен център Плевен, за връщане за ново обсъждане на  Решение №379, Решение №380, Решение №381, Решение №382 и Решение №383 от 26.05.202 г., по Протокол №37 от 08.06.2022 г., на ОбС-Никопол, може да изтеглите от тук.10.06.2022г.

Областният управител на област Плевен е върнал за ново разглеждане в Общински съвет – Левски, като незаконосъобразно:  Решение №464/26.05.202 г., с което общински съвет – Левски на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 4, ал. 2 и чл. 4б, ал. 2 от Наредба № 4
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Обявява от публична в частна общинска собственост 237 кв. м. част от
ПИ 43236.401.3167 /второстепенна обслужваща улица/, намираща се пред ПИ с
идентификатор 43236.401.3248 /номер по предходен план: УПИ ХI-3248, кв.159/
и която ще се придаде към ПИ с идентификатор 43236.401.3248 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Левски.
2. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2022г. в Община Левски както следва:
Допълва раздел ІІІ т. А „Имотите, които Община Левски възнамерява да
предложи за продажба” със следните имоти:
- 2200 кв. м. част от поземлен имот с идентификатор 43236.401.3298
/номер по предходен план: парцел XIII, кв.159/, целият с площ 3000.00 кв. м.,
съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Левски;
- 237 кв. м. част от ПИ 43236.401.3167 /второстепенна обслужваща улица/,
целият с площ 4183 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Левски.

При вземането на решението ОбС – Левски е нарушил Закон за общинската собственост. Решението, което е взел ОбС - Левски за промяна на предназначението от публична в частна собственост е незаконосъобразно, тъй като не са посочени ясни и конкретни мотиви за промяната, можете да изтеглите от тук.


10.06.2022г.

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Областният управител на област Плевен е върнал за ново разглеждане в Общински съвет Кнежа, като незаконосъобразно Решение № 553 по Протокол № 54 от 31.05.2022 г., както следва

,,РЕШЕНИЕ №448

 1. Общински съвет – Кнежа приема решение за промяна характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на следните поземлени имоти:

            - Поземлен имот с идентификатор: 37376.730.25, находящ се в гр. Кнежа, общ, Кнежа обл. Плевен, по ККРР, удобрен със Заповед № РД-18-1431/07.08.2018 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Кнежа, местност МЕРАТА, площ: 10 001 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начина на тройно ползване: пасище, категория 3; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 730025;

- Поземлен имот с идентификатор: 37376.730.10, находящ се в гр. Кнежа, общ, Кнежа обл. Плевен, по ККРР, одобрен със Заповед № РД-18-1431/07.08.2018 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Кнежа, местност МЕРАТА, площ: 40 828 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начина на тройно ползване: пасище, категория 3; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 730010;

- Поземлен имот с идентификатор: 37376.730.24, находящ се в гр. Кнежа, общ, Кнежа обл. Плевен, по ККРР, одобрен със Заповед № РД-18-1431/07.08.2018 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Кнежа, местност МЕРАТА, площ: 15 745 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начина на тройно ползване: пасище, категория 3; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 730024;

……..“

 

Заповед №№ РД-29-21/10.06.2022 г. на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане на Решение № 553 на Общински съвет Кнежа можете да изтеглите от тук17.05.2022г.
На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Областният управител на област Плевен е върнал за ново разглеждане в Общински съвет Гулянци, като незаконосъобразни Решение № 445 и Решение № 448 по Протокол № 46 от 28.04.2022 г., в частта им по т. 2, както следва

 

,,РЕШЕНИЕ №445

……..

 1. Дава съгласие да се продаде поземлен имот с идентификатор: 18099.203.618, област Плевен, общ. Гулянци, гр. Гулянци, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Изоставена орна земя, площ от 1150 кв.м., стар номер 1061800 с АЧОС 1789ч от 18.05.2012 г, чрез провеждане на публичен търг.

………“

 

,,РЕШЕНИЕ №448

……..

 1. Дава съгласие да се продаде поземлен имот с идентификатор: 18099.779.787, област Плевен, общ. Гулянци, гр. Гулянци, м. ПРЕЗ ВИТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За животновъден комплекс, площ от 48606 кв.м., стар номер 18099.779.775 с АЧОС 1982ч от 11.12.2012 г, чрез провеждане на публичен търг.

………“

 

 

Заповеди №№ РД-29-17/16.05.2022 г. и РД-29-18/7.05.2022 г. на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане на Решение № 445 и Решение № 448 по Протокол № 43/24.02.2022 г.,
Заповед № РД-29-17/16.05.2022 г.можете да изтеглите от тук и Заповед № РД-29-18/17.05.2022 г.можете да изтеглите от тук


09.06.2022г.

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Областният управител на област Плевен е върнал за ново разглеждане в Общински съвет Кнежа, като незаконосъобразни Решение № 383 и Решение № 384 по Протокол № 34 от 26.05.2022 г., както следва

,,РЕШЕНИЕ №448

 1. Решение №383
 2. Дава съгласие за продажба, чрез провеждане на публичен търг, на общински имот – частна общинска собственост и определя начална продажна цена:

 

Описание на имота

Описание на имота и начина на трайно ползване

Местонахождение

Площ в кв. метри

АОС №:

Начална пазарна цена в лева

ПИ 17470.34.42

Зем. земя – нива, категория 5.

с. Градина

Местност ,,Янчала“

3 000

1719/03.06.2015 г.

1451

 

 1. Решение №384
 2. Дава съгласие за продажба, чрез провеждане на публичен търг, на общински имот – частна общинска собственост и определя начална цена:

Описание на имота

Описание на имота и начина на трайно ползване

Местонахождение

Площ в кв. метри

АОС №:

Начална пазарна цена в лева

УПИ VI-938, кв. 108, ПИ 40213.501.11153

Незастроен урегулиран поземлен имот

с. Крушовица Крушовица, ул. ,,Христо Смирненси“

717

1118/15.05.2008 г.

5436

 

 

Заповед №№ РД-29-20/09.06.2022 г. на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане на Решение № 553 на Общински съвет Кнежа можете да изтеглите от тук08.06.2022г. 

Областният управител на област Плевен е върнал за ново разглеждане в Общински съвет – Левски, като незаконосъобразни: Решение №379, Решение №380, Решение №381, Решение №382 и Решение №383 от 26.05.202 г., с които Общински съвет Никопол:

 1. Решение №379

1.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 322/25.02.2022 год. в раздел II, т. 1 „Продажби по реда на чл. 35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс“, в точка 16: имот представен в следния табличен вид: … , който имот представлява: „Самостоятелен обект, представляващ помещение № 1, съгласно схема изготвена и одобрена на 16.03.2022 г. от гл. арх. на Община Никопол, тип: „Смесен магазин“

2.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се извърши разпореждане чрез продажба на следния недвижим имот общинска собственост представен в следния табличен вид: …

 1. Решение №380

1.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 322/25.02.2022 год. в раздел II, т. 1 „Продажби по реда на чл. 35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс“, в точка 16: имот представен в следния табличен вид: … , който имот представлява: „Урегулиран поземлен имот I-95, кв. 21 по плана на село Бацова махала”.

2.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се извърши разпореждане чрез продажба на следния недвижим имот общинска собственост представен в следния табличен вид: …

 1. Решение №381
 2. Общински съвет – Никопол дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 322/25.02.2022 год. на Общински съвет – Никопол, в т. 8 „ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ ЗА ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА НИКОПОЛ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ПО РЕДА НА ЧЛ.24А, АЛ.6 и АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ“, подточка 8.3. „ВЪЗМЕЗДНО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ ЗА ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА НИКОПОЛ с  ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС“,следните имоти представени в табличен вид:…”, които имоти представляват поземлени имоти с идентификатори, както следва: 80697.26.1; 80697.45.6; 80697.41.3; 80697.41.9; 80697.52.12.
 3. Общински съвет – Никопол дава съгласие да се отдадат под аренда за изграждане на овощни градини чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за следните поземлени имоти общинска собственост представени в следния табличен вид:…
 4. Решение №382

1.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 322/25.02.2022 год. в раздел II, т. 1 „Продажби по реда на чл. 35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс“, в точка 17: имотите представени в следния табличен вид:…, които имоти представляват: „ Урегулиран поземлен имот II в стр. кв. 58 по регулационния план на село Дебово и Урегулиран поземлен имот III в стр. кв. 58 по регулационния план на село Дебово.”

2.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се извърши разпореждане чрез продажба на следните недвижими имоти общинска собственост представени в следния табличен вид:

 1. Решение №383

1.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се включи  в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година, приета с Решение № 322/25.02.2022 год. в раздел II, т. 1 „Продажби по реда на чл. 35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс“, под точка 18: имот представен в следния табличен вид: …,  който имот представлява: „Поземлен имот с идентификатор № 51723.500.602.”

2.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се извърши разпореждане чрез продажба на недвижим имот общинска собственост представен в следния табличен вид:

 

Заповед № РД-29-19/08.06.2022 г. на Областен управител с административен център Плевен, за връщане за ново обсъждане на  Решение №379, Решение №380, Решение №381, Решение №382 и Решение №383 от 26.05.202 г., по Протокол №37 от 08.06.2022 г., на ОбС-Никопол, може да изтеглите от тук.09.05.2022 г.

Областният управител на област Плевен е върнал за ново обсъждане в Общински съвет – Пордим, като незаконосъобразно: Решение №405/26.04.2022 г. по Протокол №33 от 26.04.2022 г., с което Общински съвет Пордим на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 55, т. 1 и чл. 59, ал. 1, т. 2 от Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карата и кадастралните регистри, чл. 35, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи /НРПУРОИВ/ на община Пордим е приел:

 1. Отменя Решение №689 от 17.04.2019г. на Общински съвет гр. Пордим.
 2. Общински съвет гр. Пордим дава съгласието си поземлен имот №700022 (идентификатор №30590.700.22) в землището на село Згалево да бъде разделен на два имоти, както следва:

- поземлен имот с проектен идентификатор 30590.700.49, проектна площ от 9 796 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище;

- поземлен имот с проектен идентификатор 30590.700.48, проектна площ от 22 957 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище;

 1. Общински съвет гр. Пордим дава съгласието си новополучените имоти да са с начин на трайно ползване и вид собственост, както следва:

- поземлен имот с проектен идентификатор 30590.700.49 с НТП „Друг вид земеделска земя“, частна общинска собственост;

- поземлен имот с проектен идентификатор 30590.700.48 с НТП „Пасище“, публична общинска собственост; 

 1. Възлага на Кмета на община Пордим да предприеме последващи действия за доброто стопанисване и управление на новополучените имоти.

            При вземането на решението ОбС – Пордим е нарушил Закон за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за опазване на земеделските земи. Решението, което е взел ОбС-Пордим за разпореждане (делба) е незаконосъобразно, тъй като не са изпълнени други задължителни процедури по промяна начена на трайно ползване и промяна характера на собствеността, можете да изтеглите от  тук

Областният управител на област Плевен е върнал за ново обсъждане в Общински съвет – Пордим, като незаконосъобразно: Решение №406/26.04.2022 г. по Протокол №33 от 26.04.2022 г., с което Общински съвет Пордим на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 37, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи /НРПУРОИВ/ на община Пордим е приел:

 1. Открива процедура за продажба на поземлен имот, частна общинска собственост представляващ имот с НТП „Изоставена нива – ж. п. кантон“, с имотен № 000338 по КВС с идентификатор №35780.94.338 в землището на с. Каменец, с площ от 6,289 декара, АОС №1365 от 09.04.2005 г.
 2. Кмета на Община Пордим да възложи изготвяне на пазарна оценка с цел продажба от независим лицензиран оценител на горепосочения имот.
 3. Оценката да бъде внесена за одобрение на следващо заседание на Общински съвет гр. Пордим.

Важно е да се посочи, че в чл. 59, ал. 1 от ЗОС ясно е регламентирано  императивното правило след влизане в сила на кадастрална карта за имотите - общинска собственост да се съставят нови актове за общинска собственост, като в същите задължително се посочват номерът и датата на предходно съставените актове за общинска собственост, в конкретното решение това не е извършено, можете да изтеглите от тук

Областният управител на област Плевен е върнал за ново обсъждане в Общински съвет – Пордим, като незаконосъобразно: Решение №402/26.04.2022 г. по Протокол №33 от 26.04.2022 г., с което Общински съвет Пордим на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Глава пета „Предучилищно образование” от ЗПУО, чл. 7 от Наредба №5 от 03.06.2016 година за предучилищното образование, Наредба за приобщаващото образование, Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, чл. 4, ал. 2 от Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 63, ал. 4 и ал. 9 от Закона за здравето, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове е приел:

            Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване  децата в предучилищна възраст територията на община Пордим.

Общински съвет - Пордим е приел горецитирана Наредба  в нарушения на всички изисквания относими към приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт, отразени по категоричен начин в гл. II Изработване на проекти на нормативни актове от ЗНА. В конкретния случай са били гласувани и приети, без посочените законови изисквания да са били изпълнени, от което следва, че изобщо не е трябвало ОбС-Пордим да разгледа подготвеният подзаконов нормативен акт, можете да изтеглите от тук.


Областният управител на област Плевен в върнал за ново обсъждане в Общински съвет – Пордим, като незаконосъобразно: Решение №403/26.04.2022 г. по Протокол №33 от 26.04.2022 г., с което Общински съвет Пордим на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси е приел:

Наредба за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим.

Общински съвет - Пордим е приел горецитирана Наредба  в нарушения на всички изисквания относими към приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт, отразени по категоричен начин в гл. II Изработване на проекти на нормативни актове от ЗНА. В конкретния случай са били гласувани и приети, без посочените законови изисквания да са били изпълнени, от което следва, че изобщо не е трябвало ОбС-Пордим да разгледа подготвеният  подзаконов нормативен акт, можете да изтеглите от тук.

14.04.2022 г.

Областният управител на област Плевен е върнал за ново обсъждане в Общински съвет – Левски, като незаконосъобразно: Решение №420/31.03.2022 г. по Протокол №44 от 31.03.2022 г., с което Общински съвет Левски, е приел представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. №РД0800-483/22.03.2022 г. предложение относно: Продажба на 2400 кв. м. част от ПИ с идентификатор 43236.401.3298 и 282 кв. м от ПИ с идентификатор 43236.401.3167, съгласно КККР на гр. Левски

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, чл. 4, ал. 2, чл. 4б, ал. 2 и чл. 40, ал. 1, т. 2 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Решение №420/31.03.2022 г. – Общински съвет Левски е приел:

 1. Дава съгласие на кмета на Община Левски да сключи предварителен договор по реда чл. 15, ал. 5 от Закон за устройство на територията относно прехвърляне 2682 кв. м. общински терен, образуван от 2400 кв. м. част от ПИ с идентификатор 43236.401.3298 /номер по предходен план: упи XIII в кв. 159 по ПУП на гр. Левски/, целият с площ 3000 кв. м. и 282 кв. м. от ПИ с идентификатор 43236.401.31.67 целият с площ 4183 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Левски, които след изменение на подробния устройствен план – плана за регулация /ПР/ относно УПИ XIII, кв. 159 /ПИ 43236.401.3298/, УПИ XI, кв. 159 /ПИ 43236.401.3248/ и ПИ 43236.401.3167 се предава към УПИ XI-2779 /ПИ ПИ 43236.401.3248/.
 2. Дава съгласие за последващи действия по изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ПР/ относно:
 • 2400 кв. м. част от ПИ с идентификатор 43236.401.3298 /номер по предходен план: упи XIII в кв. 159 по ПУП на гр. Левски/, целият с площ 3000 кв. м., която се придава към ПИ с идентификатор 43236.401.3298 /номер по предходен план: упи XI в кв. 159 по ПУП на гр. Левски, собственост на „Прогрес КД“ ЕООД.
 • 282 кв. м. от ПИ с идентификатор 43236.401.3167 с НТП за второстепенна улица, целият с площ 4183 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Левски се придава към ПИ с идентификатор 43236.401.3248 /номер по предходен план: упи XI в кв. 159 по ПУП на гр. Левски/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Левски, собственост на „Прогрес КД“ ЕООД.
 1. Приема продажна цена 29 500 лв. без ДДС, за продажбата на посочения по т. 1 имот без търг или конкурс на „Прогрес КД“ ЕООД с ЕИК114544529, собственици на ПИ с
 2. Обявява от публична в частна общинска собственост 282 кв. м . от ПИ с идентификатор 43236.401.3167 с НТП за второстепенна улица, целият с площ 4183 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Левски, одобрени със Заповед №РД-18-2/23.01.2007 г. на Изпълнителен Директор на АГКК на гр. Левски.
 3. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. в Община Левски, както следва:

Допълва раздел III т. А „Имотите, които Община Левски възнамерява да предложи за продажба“ със следните имоти:

2682 кв. м. общински терен, образуван от 2400 км. м. част от ПИ с идентификатор 43236.401.3298 /номер по предходен план: упи XIII в кв. 159 по ПУП на гр. Левски/, целият с площ 3000 кв. м. и 282 кв. м.  от ПИ с идентификатор 43236.401.3167 целият с площ 4183 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Левски, които след изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПР/ относно УПИ XIII, кв. 159 /ПИ 43236.401.3298/, УПИ XI, кв. 159 /ПИ 43236.401.3248/ и ПИ 43236.401.3167 се придава към УПИ XI-2779 /ПИ 43236.401.3248/.
Заповед на Областен управител с административен център Плевен, за връщане за ново обсъждане на  №420/31.03.2022 г. по Протокол №44 от 31.03.2022 г. на ОбС-Левски, може да изтеглите от тук.

14.04.2022 г.

Областният управител на област Плевен е върнал за ново обсъждане в Общински съвет – Левски, като незаконосъобразни 4 (четири) решения: Решение №419/31.03.2022 г., Решение №421/31.03.2022 г., Решените №422/31.03.2022 г. Решение №423/31.03.2022 г. по Протокол №44 от 31.03.2022 г., както следва:

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 4б, ал.2 и чл. 37, ал. 1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Решение №419/31.03.2022 г. – Общински съвет – Левски е приел:

 1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. в община Левски, както следва:

      Допълва раздел III т. А „Имотите, които Община Левски възнамерява да предложи за продажба“ със следния имот:

Поземлен имот с идентификатор 43236.401.1125 с площ 8935.00 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Левски, одобрени със Заповед № РД-18-2/23.01.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот по т. 1 от настоящото решение, при първоначална тръжна продажна цена 85860.00 лева без ДДС.
 2. Възлага на кмета на Община Левски следващите процедури по продажбата на имоти.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Решение №421/31.03.2022 г.;

 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински имоти:
 • Урегулиран поземлен имот III-739 с площ 820 кв. м. в кв. 113 по подробния устройствен план на с. Градище, при първоначална тръжна цена 3198.00 лева без ДДС.
 • Урегулиран поземлен имот IV-739 с площ 810 кв. м. в кв. 113 по подробния устройствен план на с. Градище, при първоначална тръжна цена 3159.00 лева без ДДС.
 1. Възлага на кмета на Община Левски следващите процедури по продажбата на имотите.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Решение №422/31.03.2022 г.;

 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот X-114 с площ 1440 кв. м. в кв. 25 по подробния устройствен план на с. Козар Белене,  при първоначална тръжна цена 5558.00 лева без ДДС.
 2. Възлага на кмета на Община Левски следващите процедури по продажбата на имотите.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Решение №423/31.03.2022 г. – Общински съвет Левски е приел:

 1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. в Община Левски, както следва:

Допълва раздел III т. А „Имотите, които Община Левски възнамерява да предложи за продажба“ със следните имоти:

 • Урегулиран поземлен имот XI-914 с площ 1100 кв. м. в кв. 109 по подробния устройствен план на с. Обнова.
 • Урегулиран поземлен имот XII-914 с площ 1100 кв. м. в кв. 109 по подробния устройствен план на с. Обнова.
 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински имоти:

-    Урегулиран поземлен имот XI-914 с площ 1100 кв. м. в кв. 109 по подробния устройствен план на с. Обнова, при първоначална тръжна продажна цена 4004.00 лева без ДДС.

-    Урегулиран поземлен имот XII-914 с площ 1100 кв. м. в кв. 109 по подробния устройствен план на с. Обнова, при първоначална тръжна продажна цена 4004.00 лева без ДДС.

 1. Възлага на кмета на Община Левски следващите процедури по продажба на имотите;
Заповед на Областен управител с административен център Плевен, за връщане за ново обсъждане на  Решение №419/31.03.2022 г., Решение №421/31.03.2022 г., Решените №422/31.03.2022 г. Решение №423/31.03.2022 г. по Протокол №44 от 31.03.2022 г., на ОбС-Левски, може да изтеглите от тук.

16.03.2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Областният управител на област Плевен е върнал за ново разглеждане в Общински съвет Долна Митрополия, като незаконосъобразно, Решение № 493 по Протокол № 36 от 28.02.2022 г., с което Общински съвет – Долна Митрополия е решил следното:

,,РЕШЕНИЕ №493

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1, ал. 3, ал. 12 и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Долна Митрополия:

 Определя пасищата, мерите за разпределение през стопанската 2022-2023 година, предназначени за индивидуално ползване по землища на територията на Община Долна Митрополия, съгласно списък – Приложение №1.

 1. Дава съгласие за отдаване под наем на имотите по т.1 на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, при спазване на условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ, за срок от 5 /пет/ стопански години.
 2. Утвърждава за стопанската 2022-2023 година, Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Долна Митрополия – Приложение №2.
 3. Приема годишен план за паша за стопанската 2022-2023 г., съдържащ размера и местоположението на имотите в землищата на населените места, съгласно Приложение №3.
 4. Дава съгласие при проявен интерес, за останалите след разпределението свободни имоти, да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за една стопанска година /2022-2023 г./, съгласно разпоредбите на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ.
 5. Приема годишна наемна цена за общинските мери и пасища, за индивидуално ползване през стопанската 2022-2023 г. и начална тръжна цена за имотите останали след разпределението, в размер на 7,00 лв./дка. /определена по пазарен механизъм, съгласно чл. 37и, ал. 1 от Закона собствеността и ползването на земеделските земи/.
 6. Възлага на Кмета на Община Долна Митрополия да извърши всички необходими правни и фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
 7. Неразделна част от настоящото решение са:

-          Списък с площта и местоположението на пасищата и мерите за индивидуално ползване  - Приложение №1;

-          Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Долна Митрополия – Приложение №2;

-          Годишен план за паша – Приложение №3;

-          Пазарни оценки /по землища/ от независим лицензиран оценител;

-          Списък с данни за земеделски стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица – Приложение №4“

 Заповед № РД-29-08/16.03.2022 г. на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане на Решение № 493 по Протокол № 36/28.02.2022 г., можете да изтеглите от тук


14.03.2022 г.

Областният управител на област Плевен е върнал за ново обсъждане в Общински съвет – Червен бряг, като незаконосъобразно: Решение №551/28.02.2022 г. по Протокол №32 от 28.02.2022 г., с което Общински съвет Червен, е приел представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-32/02.02.2022 г. предложение относно учредяване навременно и безвъзмездно право на ползване върху обект - публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се на 9/девети/ етаж в сградата на Община Червен бряг, ул. „Антим І“ № 1.

Важно е да се посочи, че чл.39 от ЗОС регламентира правила за управление на имоти частна общинска собственост, а не такива спрямо имоти публична общинска собственост. Ето защо право на ползване по реда на чл.39, ал. 4 от ЗОС може да се предостави само за имоти частна общинска собственост.

Редът за предоставяне на имоти публична общинска собственост на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури е уреден в чл.12 от ЗОС. Като това става чрез предоставяне на право на управление. 

Очевидна е необходимостта от предоставянето на тези имоти за нуждите за Областна дирекция Земеделие – Плевен, за организиране работата на Общинска служба по земеделие – Червен бряг. Следва да се посочи, че предоставянето за управление се явява, освен законосъобразен, то може да е по-целесъобразният начин, в сравнение с предоставянето на право на ползване. Правото на управление може да се предостави както за определен срок, така и безсрочно, докато правото на ползване е ограничено от разпоредбата на чл.39, ал.2 от ЗОС. По този начин би се избегнало периодичното приемане на такова решение. Разбира се, дали да е срочно или безсрочно, което и да е предоставяне на общинско имущество, е само и единствено въпрос на целесъобразност, който е от компетентността на общинския съвет.

Заповед РД-29-07/14.03.22г.  на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане на Решение № 410 по Протокол № 43/24.02.2022 г., можете да изтеглите от тук

14.03.2022 г.

Областният управител на област Плевен в върнал за ново обсъждане в Общински съвет – Червен бряг, като незаконосъобразно Решение №543/28.02.2022 г. по Протокол №32 от 28.02.2022 г., с което Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,чл.24а, ал.6, т. 4, чл.37и, ал.1, ал.3, ал.13 и ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, представеното от Кмета на общината в Общински съвет с вх. № 07-01-39/03.02.2022 г. предложение относно определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползването на пасища, мери и ливади на територията на Община Червен бряг за стопанската 2022-2023 г.

От прегледа на изпратените предварителни материали за сесията на 28.02.2022 г. и от изпратения Протокол №32 от същата дата, се установи, че липсва експертна оценка за определяне на пазарната цена на годишен наем за ползване на пасища, мери и ливади от собственици или ползватели на животновъдни обекти, направена от лицензиран оценител. От това следва, че не става ясно как точно е определена цената за мерите, ливадите и пасищата на 8 лв./дка, за която са гласували общинските съветници.

На следващо място не е изпълнено изискването на чл. 37о, ал. 5 във връзка с чл. 37м, ал. 2, връзка с ал. 1 от ЗСПЗЗ, а именно липсва Списък на земеделските стопани или  техните сдружения от гр. Червен бряг и броя на отглежданите от тях животни до 01.02.2022 г., съгласуван с ОБДХ – Плевен.
Заповед РД-29-06/14.03.22г.  на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане на Решение № 410 по Протокол № 43/24.02.2022 г., можете да изтеглите от тук

14.03.2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Областният управител на област Плевен е върнал за ново разглеждане в Общински съвет Кнежа, като незаконосъобразно, Решение № 491 по Протокол № 46 от 28.02.2022 г., с което Общински съвет Кнежа е решил следното:

 РЕШЕНИЕ №491

 На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37о във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4, 37и, ал. 1, ал.3, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 53а от Наредба № 38 за реда за управление и разпореждане с имущество – собственост на Община Кнежа, Общински съвет - Кнежа

 Р Е Ш И:

 ОбС – Кнежа определя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, съгласно списък на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, считано от 01.10.2022г. Неразделна част от настоящото решение е приложение №1.

 1. ОбС – Кнежа дава съгласие за предоставяне на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд ,,Земеделие“, Държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
 2. Договорите за наем да бъдат сключени за 5 /пет/ стопански години.
 3. ОбС – Кнежа определя цена за ползване на мерите и пасищата за землището на община Кнежа за стопанската 2022 -2023 г. в размер на 6 /шест/ лв. на декар.
 4. ОбС-Кнежа приема План за ползване на общинските пасища на територията на Община Кнежа.
 5. Обс – Кнежа приема Правила за ползване на пасища, мери от общинския поземлен фонд на Община Кнежа за стопанската 2022-2023 г.
 6. ОбС – Кнежа възлага на кмета на Община Кнежа да извърши всички правни и фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения.

 Заповед № РД-29-05/14.03.2022 г. на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане на Решение № 491 по Протокол № 46/28.02.2022 г., можете да изтеглите от тук11.03.2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител е върнал за ново обсъждане в Общински съвет Пордим, като незаконосъобразно: Решение №358/28.02.2022 г. по Протокол №29 от 28.02.2022 г., с което:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 37и, и чл. 37о от Закона собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е приел:

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване:
 • Определя пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, за стопанската 2022/2023 г. на територията на Община Пордим по землищата, съгласно списъци (Приложение №1), неразделна част от решението, по цени:
 • Пасища, мери и ливади от I до VII категория – 7,00 лв./дка.
 1. Определя пасища, мерите и ливадите за общо ползване през стопанската 2022/2023 г. за колективна паша на едно или повече колективни стада, образувани от пасищни животни на дребни земеделски стопани безвъзмездно, съгласно (Приложение
  № 2);
 2. Възлага на кмета на Община Пордим изпълнението на процедурите, регламентирани в чл. 37и от ЗСПЗЗ, както и сключването на договорите със собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ при минимален срок на договорите от 5 стопански години, но не повече от 10 години, считано от 01.10.2022 г. началото на стопанската 2022/2023 г.;
 3. Възлага на кмета на Община Пордим сключването на договорите за наем със срок от една година, със спечелилите участници в проведените търгове за стопанската година 2022/2023 г. при начална тръжна цена за пасища, мери и ливади – 10 лв./дка.;
 4. Приема Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Пордим – (Приложение №3);
 5. Приема годишен план за паша – (Приложение №4);
 6. Възлага на кмета на общината последващите действия.

 Заповед на Областен управител с административен център Плевен, за връщане за ново обсъждане на Решение №358/28.02.2022 г. на ОбС-Пордим, може да изтеглите от тук


11.03.2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител е върнал за ново обсъждане в Общински съвет Пордим, като незаконосъобразно: Решение №358/28.02.2022 г. по Протокол №29 от 28.02.2022 г., с което:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 37и, и чл. 37о от Закона собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е приел:

 Дава съгласие за предоставяне на пасища, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване:

 • Определя пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, за стопанската 2022/2023 г. на територията на Община Пордим по землищата, съгласно списъци (Приложение №1), неразделна част от решението, по цени:
 • Пасища, мери и ливади от I до VII категория – 7,00 лв./дка.
 1. Определя пасища, мерите и ливадите за общо ползване през стопанската 2022/2023 г. за колективна паша на едно или повече колективни стада, образувани от пасищни животни на дребни земеделски стопани безвъзмездно, съгласно (Приложение
  № 2);
 2. Възлага на кмета на Община Пордим изпълнението на процедурите, регламентирани в чл. 37и от ЗСПЗЗ, както и сключването на договорите със собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ при минимален срок на договорите от 5 стопански години, но не повече от 10 години, считано от 01.10.2022 г. началото на стопанската 2022/2023 г.;
 3. Възлага на кмета на Община Пордим сключването на договорите за наем със срок от една година, със спечелилите участници в проведените търгове за стопанската година 2022/2023 г. при начална тръжна цена за пасища, мери и ливади – 10 лв./дка.;
 4. Приема Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Пордим – (Приложение №3);
 5. Приема годишен план за паша – (Приложение №4);
 6. Възлага на кмета на общината последващите действия.

 Заповед на Областен управител с административен център Плевен, за връщане за ново обсъждане на Решение №358/28.02.2022 г. на ОбС-Пордим, може да изтеглите от тук


10.03.2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Областният управител на област Плевен е върнал за ново разглеждане в Общински съвет Гулянци, като незаконосъобразно, Решение № 410 по Протокол № 43 от 24.02.2022 г., с което Общински съвет Гулянци е решил следното:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.3, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, при съответното приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 5, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр. Гулянци взе следното

 Р Е Ш Е Н И Е

 №410

 Дава съгласие за предоставяне на общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година. Подлежащите на разпределение по реда на чл. 37и, ал. 1-12 от ЗСПЗЗ, за 2022-2023 стопанска година пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване да се отдават под наем за период от десет стопански години. Останалите след разпределението свободни общински пасища, мери да се отдават под наем за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година чрез публични търгове.

 1. Определя пасища, мери от ОПФ за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение №1.
 2. Приема годишен план за паша и задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата съгласно Приложени №2.
 3. Задължава кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на общински пасища, мери съгласно чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.“

  Заповед № РД-29-03/10.03.2022 г. на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане на Решение № 410 по Протокол № 43/24.02.2022 г., можете да изтеглите от тук


11.02.2022 г.
Решението на ОбС-Червен бряг е постановено, като в него са допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, изразяващо се в липса на изискуемото квалифицирано мнозинство (необходимо по смисъла на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ). Разпоредбата на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ изисква, за валидно формиране на воля на съответния общински съвет, решенията за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 и за учредяване на правата по ал. 4 – да се приемат с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници. На проведеното гласуване, за приемането на решението, са присъствали 27 съветника, като за Решение №525 - 18 от тях са гласували „за”,  от което следва, че към момента на вземане на решението не е било налице необходимото мнозинство. Нарушението е съществено, тъй като при него липсва валидно формиране на воля от страна на административния орган, което се приравнява на липса на взето решение. Това от своя страна поставя под заплаха реализирането на инвестиционното намерение в бъдеще, тъй като този порок е такъв, който води до нищожност на административният акт. Нищожността на един административен акт не подлежи на саниране, няма ограничение във времето за нейното прогласяване и всеки може да се позове на нея, особено когато се касае за имоти представляващи публична общинска собственост.

С оглед гореизложеното считам, че Решение № 525 по Протокол №31 от 26.01.2022 г. на Общински съвет – Червен бряг е незаконосъобразно, поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила при неговото постановяване, ето защо на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. първо от ЗМСМА, във връзка с чл.146, т.3 от АПК, във връзка чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ - същото следва да бъде върнато за ново обсъждане в Общински съвет – Червен бряг.

Общински съвет – Червен бряг, съгласно сроковете, посочени в ЗМСМА, следва да приеме решение в съответствие с нормативната уредба на Република България.

Заповед на областен управител с административен център Плевен, за връщане за ново обсъждане на Решение №525 на ОбС-Червен бряг, може да изтеглите от тук

08.02.2022 г.
На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител е върнал за ново обсъждане в Общински съвет – Левски, като незаконосъобразни: Решения №386/27.01.2022 г.;  №387/27.01.2022 г.; №388/27.01.2022 г.; №389/27.01.2022 г.; №390/27.01.2022 г.; Решение №391/27.01.2022 г. по Протокол №41 от 27.01.2022 г. на Общински съвет Левски, с което:

На основание чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация е приел:

 1. Проект за изменение и допълнение на Наредба №5 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Левски;
 2. Проект за изменение и допълнение на Наредба №6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски;
 3. Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за реда и условията за отглеждане на животни и птици на територията на Община Левски;
 4. Проект за изменение и допълнение на Наредба №11за управление на отпадъци на територията на Община;
 5. Проект за изменение и допълнение на Наредба №13 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Левски;
 6. Проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Левски.
Заповед за върнати решения на областен управител с административен център Плевен, може да изтеглите от тук

2021
На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областния управител на област Плевен е върнал за ново обсъждане в ОбС Искър - Решение № 296 по Протокол № 30 от 28.09.2021 г. на Общински съвет - Искър, с което:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8 от ЗОбС и във връзка с чл. 56, ал. 5 от Наредба №33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър, е приел: „…Дава съгласие срокът на Договор №Д-ОА-206 от 08.10.2021 г. за наем на поземлен имот с идентификатор 22438.53.12 по КККР на с. Долни Луковит, стар №053012 по КВС с площ 102,318 дка и начин на трайна ползване „Нива“, категория 3 в местност „Гостилска бара“ да бъде удължен с още 5 (пет) стопански година, а именно 2021-2026 г.;“
Разпоредбата на §78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОбС е приета на 16.11.2004 г. и дава възможност да бъдат продължени за срок до 10 години само заварените с неизтекъл срок на действие към този момент договори за наем на общинско имущество, които са били сключени за срок по-кратък от 10 години.
Заповеди за върнати решения на Областния управител, можете да изтеглите от тук

2020
Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация през 2020 г. е упражняван текущ контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на област Плевен.
Извършена е проверка на 1884 бр. решения.
От тях върнати за ново обсъждане са 30 бр. решения.
От върнатите за ново обсъждане решения,  4 бр. са отменени от общинските съвети за последващи заседания, а едно  решение е oспорено пред Административен съд Плевен. 

2018
Заповед №РД-29-03 от 04.04.2018г. за връщане на решение на общински съвет Д. Дъбник за ново обсъждане можете да изтеглите от тук
 
2017
 
 
2016
Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация през 2016г. е упражняван текущ контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на област Плевен.
Извършена е проверка на 1372 бр. решения.
От тях върнати за ново обсъждане са 5 бр. решения.
От върнатите за ново обсъждане 5 бр. са отменени от общинските съвети за последващи заседания. Оспорени пред Административен съд Плевен решения няма.

2015
Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация през 2015г. е упражняван текущ контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на област Плевен.
Извършена е проверка на 2085 бр. решения.
От тях върнати за ново обсъждане са 24 бр. решения.
От върнатите за ново обсъждане 21 бр. са отменени от общинските съвети за последващи заседания. Оспорени пред Административен съд Плевен са 3 бр. решения.
Подробна информация за брой решения по общини можете да видите тук

Наименование Брой тегления
Заповед №РД-29-28.pdf 16 Изтегли документ с име "Заповед №РД-29-28.pdf"
заповед рд 29 27 - Ч бряг Р 708.pdf 81 Изтегли документ с име "заповед рд 29 27 - Ч бряг Р 708.pdf"
заповед за връщане 5 решения.doc 429 Изтегли документ с име "заповед за връщане 5 решения.doc"
zapoved20.pdf 692 Изтегли документ с име "zapoved20.pdf"
zapoved19.pdf 569 Изтегли документ с име "zapoved19.pdf"
zapoved22.pdf 723 Изтегли документ с име "zapoved22.pdf"
zapoved21.pdf 764 Изтегли документ с име "zapoved21.pdf"
zapoved17.pdf 805 Изтегли документ с име "zapoved17.pdf"
zapoved18.pdf 831 Изтегли документ с име "zapoved18.pdf"
29-12.pdf 808 Изтегли документ с име "29-12.pdf"
29-11.pdf 836 Изтегли документ с име "29-11.pdf"
29-13.pdf 866 Изтегли документ с име "29-13.pdf"
29-14.pdf 820 Изтегли документ с име "29-14.pdf"
zapoved09.pdf 1258 Изтегли документ с име "zapoved09.pdf"
zapoved10.pdf 1245 Изтегли документ с име "zapoved10.pdf"
рд-29-06- Червен бряг.pdf 1243 Изтегли документ с име "рд-29-06- Червен бряг.pdf"
рд-29-07- Червен бряг.pdf 1288 Изтегли документ с име "рд-29-07- Червен бряг.pdf"
zapovedKneja.pdf 1077 Изтегли документ с име "zapovedKneja.pdf"
zapoved Pordim.pdf 1150 Изтегли документ с име "zapoved Pordim.pdf"
zapovedDM.pdf 1065 Изтегли документ с име "zapovedDM.pdf"
zapovedgulqnci.pdf 1158 Изтегли документ с име "zapovedgulqnci.pdf"
zapowed-VNO-Ch-br-525.pdf 1104 Изтегли документ с име "zapowed-VNO-Ch-br-525.pdf"
Връщане Об.С Левски 2022.pdf 1366 Изтегли документ с име "Връщане Об.С Левски 2022.pdf"
Zapovedi AK.zip 1437 Изтегли документ с име "Zapovedi AK.zip"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем