Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

ТЪРГОВЕ

Дата на публикуване: 08.11.2022 15:35
17.11.2022г.
Протокол №2 към процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в поземлени имоти с идентификатори: 56722.618.20 и 56722.618.22 по КККР на гр. Плевен, намиращи се в Защитена местност „Кайлъка““, може да изтеглите от тук.

08.11.2022г.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА
недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Долни Луковит, община Искър, представляващ УПИ II-1208, кв. 71А по ЗРП на с. Долни Луковит, с площ 1 200 кв. м. кв.м., заедно с построената в него масивна едноетажна сграда кантон, със ЗП 47 кв. м., актуван с АДС No4763/14.08.2009 г., може да изтеглите от тук.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА

недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в землището на с.Крушовица, община Долни Дъбник, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40213.182.2 по кадастралната карта на землище с. Крушовица, с площ 799 кв.м. и начин на трайно ползване „за ремонт и поддържане на транспортни средства“, актуван с АДСNo7703/12.06.2019 г., може да изтеглите от тук.

24.10.2022г.

Със Заповед № РД-09-137 от 24.10.2022 г. Областния управител на област Плевен, открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване със следния предмет: ,,Отдаване под наем на спортен обект, представляващ ,,Картинг писта“, находяща в поземлен имот с идентификатор: 56722.618.11 по кадастралната карта на гр. Плевен в Защитена местност ,,Кайлъка“", по реда на чл. 28-42 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
Документацията за участие в търга може да изтеглите от тук.


04.10.2022 г.

Със Заповед № РД-09-127 от 04.10.2022 г. Областния управител на област Плевен, открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за „Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се в поземлени имоти с идентификатори: 56722.618.20 и 56722.618.22 по КККР на гр. Плевен, намиращи се в Защитена местност „Кайлъка““, по реда на чл. 15-24, чл. 31-33 и чл. 35 от от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Документацията за участие в търга може да изтеглите от тук.


Заповед за определяне на спечелилия търг - дата на публикуване: 26.10.2022 г.

Протокол № 1 от работата на назначената комисия - дата на публикуване: 26.10.2022 г.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем