Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
CAF

2020.01.30

СТАРТИРА ВНЕДРЯВАНЕТО НА
МОДЕЛА CAF
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН
С оглед осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики, и в изпълнение на Споразумение за сътрудничество с Института по публична администрация при реализация на Проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в съответствие изискванията на Закона за администрацията Областна администрация – Плевен стартира внедряването на   модела „Обща рамка за оценка – CAF (Common Assessment Framework).

Ангажимент на българската администрация за управление на качеството.
Моделът CAF се въвежда в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация в България 2014-2020, Пътната карта за нейното изпълнение, както и законодателството в областта на публичния сектор, където е поставен акцент върху необходимостта от внедряване на системите за управление на качеството в българската администрация като инструменти за подобряване на ефективността на управлението.

Какво е CAF?
CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него.Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF има общо 9 критерия и 28 подкритерия, определящи основните въпроси, които трябва да се вземат предвид при оценяване на дадена организация.

Стартиране на модела CAF в Областна администрация – Плевен.
Въвеждането на модела CAF в Областна администрация – Плевен обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип от 7 служителя, в който са включени ръководни служители и експерти от различни структурни звена, за да може чрез изследване да се обхване цялостно дейността на Областна администрация – Плевен, да се изготви доклад за самооценка и план за подобрение.


Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен