Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2020г.

Дата на публикуване: 27.07.2021 15:33
Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2020г., може да видите тук

Наименование Брой тегления
Доклад за удовлетвореност 2020.pdf 440 Изтегли документ с име "Доклад за удовлетвореност 2020.pdf"
 1. Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2020г. - Текуща страница
 2. Вътрешни правила
 3. Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения
 4. Общи административни актове и Списък на актовете, издадени от областен управител в изпълнение на правомощията му
 5. Доклади по СФУК
 6. Национални планове и стратегии
 7. Документи по Закона за защита на класифицираната информация
 8. Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ
 9. Плащания в СЕБРА
 10. Ежегодни цели на ОА Плевен и отчети за изпълнението им
 11. Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен
 12. Протокол от Комисия по Закона за гражданската регистрация - 10.09.2015
 13. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 14. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 15. План за защита при бедствия
 16. Доклади за дейността на Областна администрация Плевен
 17. Харта на клиента
 18. Декларации по ЗПКОНПИ
 19. Декларации по ЗПКОНПИ
 20. Декларации по ЗПУКИ

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем