Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 28.05.2021 14:10

Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна администрация-Плевен, можете да изтеглите от тук
Вътрешни правила за управление на имоти и вещи – държавна собственост в Областна администрация-Плевен, може да изтеглите от тукНаименование Брой тегления
ВП АО.pdf 286 Изтегли документ с име "ВП АО.pdf"
VATRESHI PRAVILA UPRAVLENIE.pdf 1619 Изтегли документ с име "VATRESHI PRAVILA UPRAVLENIE.pdf"
 1. Вътрешни правила - Текуща страница
 2. Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги
 3. Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения
 4. Общи административни актове и Списък на актовете, издадени от областен управител в изпълнение на правомощията му
 5. Доклади по СФУК
 6. Национални планове и стратегии
 7. Документи по Закона за защита на класифицираната информация
 8. Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ
 9. Плащания в СЕБРА
 10. Ежегодни цели на ОА Плевен и отчети за изпълнението им
 11. Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен
 12. Протокол от Комисия по Закона за гражданската регистрация - 10.09.2015
 13. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 14. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 15. План за защита при бедствия
 16. Доклади за дейността на Областна администрация Плевен
 17. Харта на клиента
 18. Декларации по ЗПКОНПИ
 19. Декларации по ЗПКОНПИ
 20. Декларации по ЗПУКИ

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем