Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 04.11.2020 13:45

2020.10.05

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Заповед №РД-09-74/12.05.2020г. на Областен управител по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, и т.4 от ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от тук


Публичения регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ
през 2020 г., към 04.11.2020 г., можете да видите от тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 2 от ДР на ЗПКОНПИ, може да видите тук

Публичения регистър на подадените декларации
по чл. 35, ал. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2020 г., към 05.10.2020 г., можете да видите от тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук

Публичения регистър на подадените декларации
по чл. 35, ал. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2020 г., към 15.09.2020 г., можете да видите от тук

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок за 2020 г., можете да изтеглите от тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 2 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук


Публичения регистър на подадените декларации
по чл. 35, ал. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2019 г., към 12.11.2019г., можете да изтеглите от  тук
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 2 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук

 
Публичения регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2019 г., към 31.10.2019г., можете да изтеглите от  тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 2 от ДР на ЗПКОНПИ, можете да изтеглите от  тук


Публичения регистър
на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ през 2019 г. можете да изтеглите от тук

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок за 2019г., можете да изтеглите от тук

Заповед №РД-09-36/09.03.2020г. на областен управител за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ и образец на регистър можете да изтеглите от тук

Образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Приложение №1, можете да изтеглите от тук

Образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Приложение №2, можете да изтеглите от тук

Образец на Декларация за промяна на декларирани обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение №3, можете да изтеглите от тук

Образец на регистър по чл. 35, ал. 1. т. 1 на Закона за Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение №4, можете да изтеглите от тук

Публичен регистър за 2018 г. на подадените декларации по чл. 35 и във връзка с параграф 2, ал. 3 ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при областна администрация-Плевен можете да прегледате от тук

Ирена Венелинова Христова Главен секретар на ОА-Плевен

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ можете да изтеглите от тук

Мариета Петрова Димитрова Главен експерт в дирекция АПОФУС

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 можете да изтеглите от тук

Владислав Дикран Ованесян Старши експерт в дирекция АКРРДС

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 можете да изтеглите от тук

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 можете да изтеглите от тук

 1. Декларации по ЗПКОНПИ - Текуща страница
 2. Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2020г.
 3. Вътрешни правила
 4. Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения
 5. Общи административни актове и Списък на актовете, издадени от областен управител в изпълнение на правомощията му
 6. Доклади по СФУК
 7. Национални планове и стратегии
 8. Документи по Закона за защита на класифицираната информация
 9. Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ
 10. Плащания в СЕБРА
 11. Ежегодни цели на ОА Плевен и отчети за изпълнението им
 12. Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен
 13. Протокол от Комисия по Закона за гражданската регистрация - 10.09.2015
 14. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 15. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 16. План за защита при бедствия
 17. Доклади за дейността на Областна администрация Плевен
 18. Харта на клиента
 19. Декларации по ЗПКОНПИ
 20. Декларации по ЗПУКИ

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем