Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Доклади по СФУК

Дата на публикуване: 23.04.2020 08:55
2020.04.23

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2018г. в Областна администрация Плевен


Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2017г. в Областна администрация Плевен

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2016г. в Областна администрация Плевен

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2015г. в Областна администрация Плевен

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2014г. в Областна администрация Плевен

ДОКЛАД за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2013 г. в Обласна администрация Плевен


ДОКЛАД за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2012 г. в Обласна администрация Плевен  тук 

Доклад по СФУК за 2011 г. тук

 1. Доклади по СФУК - Текуща страница
 2. Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги
 3. Вътрешни правила
 4. Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения
 5. Общи административни актове и Списък на актовете, издадени от областен управител в изпълнение на правомощията му
 6. Национални планове и стратегии
 7. Документи по Закона за защита на класифицираната информация
 8. Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ
 9. Плащания в СЕБРА
 10. Ежегодни цели на ОА Плевен и отчети за изпълнението им
 11. Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен
 12. Протокол от Комисия по Закона за гражданската регистрация - 10.09.2015
 13. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 14. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 15. План за защита при бедствия
 16. Доклади за дейността на Областна администрация Плевен
 17. Харта на клиента
 18. Декларации по ЗПКОНПИ
 19. Декларации по ЗПКОНПИ
 20. Декларации по ЗПУКИ

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем