Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен

Дата на публикуване: 30.03.2022 15:35

Годишен финансов отчет на ОА-Плевен към 31.12.2021 г. можете да изтеглите от тук
Годишен финансов отчет на ОА-Плевен към 31.12.2020 г. можете да изтеглите от тук
Годишен финансов отчет на ОА-Плевен към 31.12.2019 г. можете да изтеглите от тук
Годишен финансов отчет на ОА-Плевен към 31.12.2018 г. можете да изтеглите от тук

Годишен касов отчет, форма Б3 на ОА-Плевен към 31.12.2021 г. можете да изтеглите от тук
Годишен касов отчет, форма Б3 на ОА-Плевен към 31.12.2020 г. можете да изтеглите от тук
Годишен касов отчет, форма Б3 на ОА-Плевен към 31.12.2019 г. можете да изтеглите от тук
Годишен касов отчет, форма Б3 на ОА-Плевен към 31.12.2018 г. можете да изтеглите от тук

Бюджет на Областна администрация-Плевен за 2022г.
Бюджет на Областна администрация-Плевен за 2021г.
Бюджет на Областна администрация-Плевен за 2020г.
Бюджет на Областна администрация-Плевен за 2019г.
 

 1. Финансово-счетоводни отчети и бюджети на Областна администрация-Плевен - Текуща страница
 2. Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2020г.
 3. Вътрешни правила
 4. Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения
 5. Общи административни актове и Списък на актовете, издадени от областен управител в изпълнение на правомощията му
 6. Доклади по СФУК
 7. Национални планове и стратегии
 8. Документи по Закона за защита на класифицираната информация
 9. Декларации по чл. 12 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ
 10. Плащания в СЕБРА
 11. Ежегодни цели на ОА Плевен и отчети за изпълнението им
 12. Протокол от Комисия по Закона за гражданската регистрация - 10.09.2015
 13. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 14. Декларации по ЗПУКИ (отменен с ДВ брой 7 от 19.01.2018г.)
 15. План за защита при бедствия
 16. Доклади за дейността на Областна администрация Плевен
 17. Харта на клиента
 18. Декларации по ЗПКОНПИ
 19. Декларации по ЗПКОНПИ
 20. Декларации по ЗПУКИ

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем