Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 19.01.2022 16:50
                        Отлично представяне на Областна администрация - Плевен в кампанията „Рейтинг на активната прозрачност – 2020г.”
      В периода от 10 февруари до 31 март 2020г. екипът на Фондация „Програма Достъп до Информация”, в рамките на кампания „Рейтинг на активната прозрачност – 2020г.” извърши проучване на интернет страниците на 562 институции в Република България – Министерски съвет, министерствата, държавните и изпълнителните агенции, териториалните звена, областните администрации и общините, използвайки критерии и индикатори за оценка на изпълнение на задълженията на администрациите за публикуване в Интернет, произтичащи от чл. 15а от Закона за достъп до обществена информация.
      Рейтингът на Областна администрация – Плевен е 66,9 точки от максимално възможни 78,7 точки, което означава престижно 21-во място – втори резултат измежду всички областни администрации.
2020.04.03
           Начини за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация в Областна администрация Плевен, Център за административно обслужване и информация, гр. Плевен, п.к. 5800, пл. "Възраждане" 1, ет. 0 

Услугата може да се заяви през ЕДИННИЯ МОДЕЛ  и да се предостави по електронен път: Искане за достъп до обществена информация.
           Всяко заинтересовано лице има свободен достъп до публичните регистри, поддържани от Областна администрация Плевен, и същият може да се реализира на следния интернет адрес: https://www.pleven-oblast.bg/subsection-568-content.html          
           Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление (включително по електронен път на адреса на електронната поща, чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги или чрез Платформата за достъп до обществена информация) или устно запитване.   
          Заявлението съдържа:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация, като възможните форми са: преглед на информацията (оригинал или копие) или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител и копия предоставени по електронен път или на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
  4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението липсват данните по т.т. 1, 2 или 4, то се оставя без разглеждане.

Подадените заявления се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно  от 14 дни след датата на регистриране. Срокът може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.
Областният управител се произнася с решение за предоставяне на пълен или частичен достъп, или с отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява писмено заявителя за своето решение. Издадените решения могат да бъдат обжалвани пред съответния административен съд по реда на АПК.
Когато Областният управител не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаването му заявлението се препраща служебно, като се уведомява за това заявителят.
Когато Областният управител не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаването на заявлението заявителят се уведомява за това обстоятелство.

Друга информация от обществен интерес:
Закон за управление на етажната собственост, може да видите тук публикувано на 03.09.2021г.


Годишни отчети за достъп до обществена информация в Областна администрация Плевен:

Отчет за 2021 г. - Публикуван на 19.01.2022 г.


Отчет за 2020 г. - Публикуван на 05.01.2021 г.

Отчет за 2019 г. - Публикувана на

Отчет за 2018 г. - Публикувана на 

Отчет за 2017 г. -Публикувана на 

Отчет за 2016 г. Публикувана на

Отчет за 2015 г. - Публикувана на 

Отчет за 2014 г. - Публикувана на 

Отчет за 2013 г. - Публикувана на 

Отчет за 2012 г.  - Публикувана на 

Отчет за 2011 г. - Публикувана на


СПИСЪК С ИНФОРМАЦИЯ ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ - Публикувана на 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ - Публикувана на 02.09.2015 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Публикувана на

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - Публикувана на 26.02.2019 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН - Публикувана на 11.03.2016 г.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ - Публикувана на 10.06.2009 г.


Списък на издадените актове:
Списък на издадените през 2019г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия - Публикувана на 10.02.2020 г.
Списък на издадените през 2018г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия - Публикувана на 11.01.2019 г.
Списък на издадените през 2017г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия - Публикувана на 18.01.2018 г.
Списък на издадените през 2016г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия - Публикувана на 20.01.2017 г.
Списък на издадените през 2015г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия - Публикувана на 15.01.2016 г.
Съдържание на издадени общи административни актове от Областния управител на Област Плевен Заповед №РД-17-01 от 20.03.2017
г.- Публикувана на 20.03.2017 г.

ЗАПОВЕД №ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя - Публикувана на 29.11.2011 г.


Информация предоставена от ОА Плевен повече от три пъти по заявления за достъп:


Наименование Брой тегления
Годишен отчет за 2021г за достъпа до обществена информация.pdf 1161 Изтегли документ с име "Годишен отчет за 2021г за достъпа до обществена информация.pdf"
Закон за управление на етажната собственост.pdf 1100 Изтегли документ с име "Закон за управление на етажната собственост.pdf"
  1. Достъп до обществена информация - Текуща страница

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем