Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областна комисия по заетост

Дата на публикуване: 25.10.2022 11:25
2022
Заповед № РД-12-27/13.09.2022 г. за актуализация на Работна група по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила, може да видите тук
Заповед № РД-12-26/13.09.2022 г. за актуализация на Работна група по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила, може да видите тук
Заповед № РД-12-01/08.02.2022 г. за актуализация на Работна група по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила, може да видите тук

2021

Заповед № РД-12-23/26.10.2021 г. за създаване на Работна група по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила, може да видите тук
Протокол №28/12.05.2021 г. от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, може да видите тук
Протокол №27/14.04.2021 г. от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, може да видите тук
Протокол №1/13.04.2021 г. от неприсъствено заседание на Комисията по разработване на Регионална програма за заетост на област Плевен - 2021 г., може да видите тук
Протокол №26/24.03.2021 г. от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, може да видите тук
Заповед РД-09-33/24.03.2021 г. за назначаване на комисия по разработване на Регионална програма за заетост - 2021 г., може да видите тук
Протокол №25/11.02.2021 г. от онлайн заседание на Комисията по заетост, може да видите тук
2020

Протокол №24 от 30.10.2020 г. от проведено неприсъствено заседание на Комисията по заетост
Протокол № 22 от 05.06.2020 г. от проведено неприсъствено заседание на Комисията по заетостта

Протокол № 1 от 18.06.2020 г. от проведено неприсъствено заседание на Комисията по разработване на Регионална програма за заетост 2020 г.
Протокол № 23 от 19.06.2020 г. от проведено неприсъствено заседание на Комисията по заетостта
Заповед РД-12-07/10.06.2020 г. за назначаване на Комисия по разработване на Регионална програма за заетост 2020 г.
Протокол №21/12.02.2020 г. от заседание на Комисията по заетост

Заповед №РД-12.01/04.02.2020 г. за създаването на работна група по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила
Протокол №20/13.12.2020 г. от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, може да изтеглите от тук

2019
Заповед № РД-09-167/10.12.2019 г. за назначаване на Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие, може за изтеглите от тук
Протокол №19/10.10.2019 г. от заседание на Комисия по заетостта  към Областният съвет за развитие.

Заповед №РД-09-54/29.03.2019 г. за назначаване на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост на област Плевен - 2019 г.
Протокол №15/13.02.2019 г. от заседание на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие можете да изтеглите от тук
Протокол № 14 / 14.01.2019 г. от заседание на Комисия по заетостта можете да изтеглите от тук

2018

Годишен доклад за 2018 г. за дейността на Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие можете да изтеглите от тук
Протокол №13/09.10.2018 г. от заседание на Комисията по заетостта
Заповед №РД-09-108/08.08.2018 г. за актуализация на Комисия по заетостта
Заповед №РД-12.01/04.02.2020 г. за създаването на работна група по провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила
Заповед №РД-09-33/29.03.2018 г. за назначаване на Комисия по заетостта към областен съвет за развитие /актуализация/
Заповед №РД-09-67/14.06.2017 г. за назначаване на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие (актуализация)
Протокол №1 от 26.04.2017 г. за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Обучения и заетост на младите хора"

Протокол № 8 от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие можете да изтеглите от тук
Протокол №1 заседание на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост и обучение за област Плевен за 2017 г. можете да изтеглите от тук
Заповед № РД-09-26/20.03.2017 г. за назначаване на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие (актуализация) можете да изтеглите от тук
Протокол №7 от 16.03.2017 г. от Заседание на Комисия по заетостта можете да изтеглите от тук
Протокол №6 от 20.02.2017 г. от заседание на Комисия по заетостта за Приемане на проект на Държавният план-прием за учебната 2017/2018 можете да изтерглите от тук
Заповед № РД-09-146 от 21.12.2016г. за назначаване на Комисия по заетост можете да изтеглите от тук
Протокол № 1 от 04.01.2017 за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "Обучения и заетост за младите хора" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. можете да изтеглите от тук
Протокол № 1 от 04.01.2017 за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "Обучения и заетост" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. можете да изтеглите от тук
Протокол № 4 от 27.09.2016
Протокол № 1 от 20.09.2016
Заповед за назначаване на комисия по заетост от 17.09.2016
Протокол №3 от 19.09.2016
Заповед Комисия заетост от 17.09.2016
Протокол №1/02.06.2016 г. за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Приложение 4 - ПОО - таблица

 1. Областна комисия по заетост - Текуща страница
 2. Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
 3. Консултативен съвет за социално подпомагане
 4. Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 5. Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
 6. Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
 7. Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 8. Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
 9. Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
 10. Епизоотична комисия
 11. Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
 12. Областен съвет за развитие
 13. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 14. Комисия Военни паметници към Областния управител
 15. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
 16. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
 17. Областна кординационна група за учене през целия живот
 18. Областен съвет по правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет по устройството на територията
 20. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 21. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 22. Областна комисия по транспорт
 23. Асоциация по ВиК Плевен
 24. Областна епизоотична комисия

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем