Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областна епизоотична комисия

Дата на публикуване: 25.10.2022 09:40
Заповед №РД-12-23/31.08.2022г. за назначаване на Областна епизоотична комисия, може да видите тук

Протокол от проведено заседание на16.06.2022г., може да видите тук
Протокол от проведено заседание на 26.05.2022г., може да видите тук
Протокол от проведено заседание на 29.04.2022г., може да видите тук
Заповед №РД-09-50/29.04.2022г. за назначаване на Областна епизоотична комисия, може да видите 
тук

Заповед №РД-09-85/23.08.2021г. за назначаване на Областна епизоотична комисия, може да видите тук
Заповед №РД-09-66/16.06.2021г. за назначаване на Областна епизоотична комисия, може да видите тук
Протокол от проведено заседание на 18.06.2021г., може да видите тук
Зaповед № РД-09-139 от 26.10.2020 г. за определяне на състава на постоянно действаща Областна епизоотична комисия за прилагане на мерки за здравеопазването на животните 
Зaповед № РД-09-90 от 19.07.2018 за определяне на състава на постоянно действаща Епизоотична Комисия за прилагане на мерки за здравеопазването на животните
Заповед № РД-09-91 от 20.07.2018  предприемане на мерки за недопускане на заболяванията Африканска чума по свинете (АЧС), Инфлуенца (грип) по птиците и Чума по дребните преживни животни на територията на област Плевен

 1. Областна епизоотична комисия - Текуща страница
 2. Областна комисия по заетост
 3. Областна комисия за извършване на подбор въз основа на постъпили кандидатури от общинските администрации на област Плевен за включване като членове в Съвета на децата
 4. Консултативен съвет за социално подпомагане
 5. Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 6. Областен координационен механизъм по деинституционализация и междуинституционално взаимодействие по социални въпроси на територията на област Плевен
 7. Областен съвет за намаляване риска от бедствия на територията на област Плевен
 8. Областен координационен център в изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
 9. Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
 10. Междуведомствена комисия за извършване на проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на територията на Област Плевен
 11. Епизоотична комисия
 12. Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
 13. Областен съвет за развитие
 14. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 15. Комисия Военни паметници към Областния управител
 16. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен
 17. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в област Плевен
 18. Областна кординационна група за учене през целия живот
 19. Областен съвет по правата на хората с увреждания
 20. Областен съвет по устройството на територията
 21. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 22. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
 23. Областна комисия по транспорт
 24. Асоциация по ВиК Плевен

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем