Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Договор със ВиК оператора на обособената територия

Дата на публикуване: 04.07.2016 13:25

…..…..2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕН 1 ДЕФИНИЦИИ. ТЪЛКУВАНЕ.. 6

1.1. Дефиниции. 6

1.2. Заглавия. 10

1.3. Счетоводни термини. 10

1.4. Разпоредби и приложения. 10

ЧЛЕН 2 ПРЕДМЕТ.. 10

2.1. Предмет. 10

2.2. Обособена територия. 10

2.3. Изключителни права и задължения. 11

ЧЛЕН 3 ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.. 11

3.1. Упълномощавания и съгласия. 11

3.2. Данни и информация. 11

3.3. Съдействие. 11

3.4. Достъп до земя и съоръжения. Отчуждавания и сервитути. 12

3.5. Добросъвестност. 12

3.6. Спазване на изискванията на действащото право. 12

3.7. Действие на Договора. 13

ЧЛЕН 4 АКТИВИ.. 13

4.1. Право на стопанисване и експлоатация на Публичните активи. 13

4.2. Стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите. 14

4.3. Права на трети лица. 14

4.4. Предоставяне на Публичните активи. 15

4.5. Нови публични активи. 16

4.6.  Активи на трети лица. 16

4.7. Активи на Оператора. 16

4.8. Активи с неизяснен статус. 17

4.9. Връщане на Публичните активи. 17

4.10. Прехвърляне на Активите на Оператора. 18

4.11. Извеждане на Публичните активи от експлоатация. 18

ЧЛЕН 5 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ.. 18

5.1. Предоставяне на Услугите. 18

5.2. Договорни показатели за качество. 19

5.3. Подизпълнители. 19

5.4. Персонал. 19

5.5. Задължения, свързани с околната среда. 19

ЧЛЕН 6 ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ.. 20

6.1. Регионални генерални планове. 20

6.2. Инвестиционни програми. 20

6.3. Съдействие от Оператора. 21

6.4. Бизнес план. 21

ЧЛЕН 7 ИНВЕСТИЦИИ.. 22

7.1. Отговорност за инвестиране. 22

7.2. Финансиране на инвестициите. 23

7.3. Задължително ниво на Инвестициите. 24

7.4. Отчитане на инвестициите. 24

7.5. Сътрудничество. 24

ЧЛЕН 8 ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ.. 25

8.1. Приходи. 25

8.2. Определяне на цените. 25

8.3. Финансови задължения. 25

ЧЛЕН 9 ТЪРГОВСКИ РАЗПОРЕДБИ.. 26

9.1. Доставки на стоки и услуги. 26

9.2. Договорни условия. 26

9.3. Измерване. 27

9.4. Фактуриране и събиране на вземания. 27

ЧЛЕН 10 ОТГОВОРНОСТ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.. 28

10.1 Обща отговорност. 28

10.2. Неустойки за забавена или неточна информация. 28

10.3. Неустойки за неизпълнение на инвестиционни задължения. 28

10.4. Неустойка за забавено изпращане на проекта за Бизнес план. 28

10.5. Неустойка за неизпълнение на задължението за връщане на Публичните активи. 28

ЧЛЕН 11 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.. 31

11.1. Права на интелектуална собственост на АВиК.. 31

11.2. Права на интелектуална собственост на Оператора. 31

ЧЛЕН 12 АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ. КОНТРОЛ.. 31

12.1. Общ принцип на администрирането на Договора. 31

12.2. Срещи. 32

12.3. Документация. 32

12.4. Доклади. 32

12.5. Документация, отнасяща се до оплаквания от потребители. 33

12.6. Информация, предоставяна на трети лица. 33

12.7. Контрол върху изпълнението на задълженията на Оператора. 33

ЧЛЕН 13 АВАРИИ.. 34

13.1. Аварии. 34

13.2. Задължения на Оператора в случай на Аварии. 34

13.3. Съдействие. 35

13.4. Регистър на Авариите. 35

ЧЛЕН 14 ЗАСТРАХОВКИ.. 35

14.1. Видове застраховки. 35

14.2. Прехвърляне на застрахователни обезщетения. 36

ЧЛЕН 15 ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК.. 36

15.1. Дата на влизане в сила. 36

15.2. Срок. 36

ЧЛЕН 16 РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.. 36

16.1. Преговори. 36

16.2. Медиация. 36

16.3. Съдебно решаване на спорове. 37

ЧЛЕН 17 ПРЕКРАТЯВАНЕ.. 37

17.1. Случаи на прекратяване. 37

17.2. Прекратяване в случай на Съществено неизпълнение. 37

17.3. Обезщетение. 38

17.4. Продължаване на предоставянето на Услугите. 38

17.5. Действие след прекратяването на Договора. 38

ЧЛЕН 18 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.. 38

18.1. Предоставяне на информация. 38

18.2. Приложимо право. 39

18.3. Цялостно споразумение. 39

18.4. Приложения. 39

18.5. Приоритет. 39

18.6. Разделност. 40

18.7. Изменения. 40

18.8. Отказ от право. 40

18.9. Прехвърляне на права и задължения. 40

18.10. Съобщения. 40

18.11 Екземпляри. 41


 

Настоящият договор се сключи на 07.04.2016 г. между:

 

 • „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужванa от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК: 176757787.., представлявана от Ралица Добрева, наричана по-долу „Асоциация по водоснабдяване и канализация” или „АВиК”;
 • „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен - ЕИК: 824106518, представлявано от Митко Спасов, наричано по-долу „Оператор” или „ВиКО”

 

Всеки от АВиК и Операторa са наричани по-долу поотделно „Страна” и заедно „Страни”

 

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

(А) На основание на чл. 198п, ал 1 от Закона за водите, АВиК на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен трябва да се сключи договор с ВиК оператор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане;

(Б) На 03.04.2015 г. общото събрание на АВиК взе решение Договорът по буква А да бъде сключен със съществуващия оператор на водоснабдителната и канализационна система в Обособената територия по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.

(В) Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, при сключване на Договора с Оператора, АВиК действа от името и за сметка на собствениците на Публичните активи;   

(Г) Публичните активи, намиращи се в обособената територия, ще бъдат предадени на Оператора за стопанисване, поддръжка и управление поетапно, в зависимост от момента на приключване на процедурите по § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник брой 103 от 29.11.2013 г.) и Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник брой 58 от 2015 г.);

(Д) На 07.04.2016  г. общото събрание на АВиК одобри текста на настоящия Договор и упълномощи председателя на АВиК, да го подпише;

(Е) Със сключването на настоящия Договор Страните се стремят към постигане на следните цели:

 1. Подобряване на условията на живот на населението, свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;
 2. Постигане на европейски стандарти в предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги;

iii. Увеличаване на достъпността, надеждността и безопасността на услугите по водоснабдяване и канализация;

 1. Опазване на околната среда и водите;
 2. Подновяване, разширение и подобрение на съществуващата водоснабдителна и канализационна система и прилежащите съоръжения в Обособената територия;
 3. Подобряване на качеството и ефективността на водоснабдителните и канализационни услуги.

 

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

ЧЛЕН 1
ДЕФИНИЦИИ. ТЪЛКУВАНЕ

1.1. Дефиниции

            Освен ако контекстът изисква друго, за целите на Договора следните думи и изрази имат следното значение: 

Авария има значението, дадено му в чл. 13.1. (а);

АВиК има значението, дадено му в преамбюла;

Активи означава движими (например камиони, кранове и др.) и недвижими (например водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, пречиствателни станции и др.) вещи, публична или частна собственост, от съществено значение за предоставянето на Услугите, които са предоставени на Оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация по силата на Договора или са придобити или ползвани от Оператора на друго правно или фактическо основание;

Активи на Оператора означава всички Частни активи, които са собственост на Оператора;

Активи на трети лица означава всички Частни активи, освен Активите на Оператора, както и Публични активи, които се експлоатират и поддържат от лице, различно от Оператора, включително, без да се ограничава до това, Активи, собственост или предоставени за стопанисване и експлоатация на „Национална електрическа компания” ЕАД и „Напоителни системи” ЕАД;

Активи с неизяснен статус означават Активи, които отговарят едновременно на следните условия:

изградени са преди 31.03.2001 г.; и

нямат строителни книжа. 

Бизнес план означава бизнес планът по смисъла на чл. 6.4.;

ВиК система означава водоснабдителната и канализационната система в Обособената територия, експлоатирана и поддържана от Оператора;

Генерален план на големите агломерации или ГПГА означава генерален план за агломерации над 10 000 еквивалентни жители по смисъла на Закона за водите;

Дата на подписване е датата на подписване на Договора, посочена в преамбюла;

КЕВР означава Комисия за енергийно и водно регулиране;

Добри инженерни практики означават стандартите, практиките, методите и процедурите, които съответстват на действащото законодателство и онази степен на умение, старание, предпазливост и предвидливост, които основателно могат да се очакват от квалифициран и опитен изпълнител, инженер или оператор, в зависимост от случая, занимаващ се в Европейския съюз със същия вид дейност при същите или подобни обстоятелства;

Договор означава настоящият Договор, включително всички Приложения, посочени в него, със съответните изменения и допълнения;

Договорни показатели за качество означава показателите за оценка на изпълнение на Договора от страна на Оператора, посочени в Приложение II. За избягване на съмнение Договорните показатели за качество не включват Нормативните показатели за качество;

Експлоатация на активите означава държането и използването на активите за целите на предоставяне на Услугите или за каквато и да е друга стопанска цел;

ЕС означава Европейският съюз;

Задължително ниво на инвестициите означава Инвестиции в Публични активи, в размер, определен в Договора, които включват единствено групите дейности със съответното процентно разпределение между тях, посочени в Приложение ІХ и които Операторът се задължава да извърши за своя сметка за срока на Договора. В Задължителното ниво на инвестициите не се включват разходите, финансирани със средства от фондове на Европейският съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.

Закон за водите означава Закона за водите, обнародван в Държавен вестник брой 67/27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., със съответните изменения и допълнения; 

Закон за измерванията означава Закона за измерванията, обнародван в Държавен вестник брой 46/7.05.2002 г., в сила от 8.11.2002 г., със съответните изменения и допълнения;

Закон за медиацията означава Закона за медиацията, обнародван в Държавен вестник брой 110/17.12.2004 г., със съответните изменения и допълнения;

Закон за опазване на околната среда означава Закона за опазване на околната среда, обнародван в Държавен вестник брой 91/25.09.2002 г., със съответните изменения и допълнения;

ЗОП означава Закона за обществените поръчки, обнародван в Държавен вестник брой 28/ 6.04.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., със съответните изменения и допълнения; 

ЗРВКУ означава Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, обнародван в Държавен вестник брой 18/25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., със съответните изменения и допълнения; 

Инвестиционна програма означава всяка от инвестиционните програми по чл. 6.2.;

Инвестиция означава вложения на средства в създаването на изцяло нови активи или реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващи активи. Реконструкцията, модернизацията и подмяната следва да водят до повишаване на капацитета и/или значително удължаване на полезния живот. Инвестициите трябва да отговарят на изискванията, посочени в Приложение VІІІ.

Компетентен орган означава всеки компетентен съд или всеки държавен или общински орган, упражняването на чиято компетентност е необходимо или може да бъде необходимо за целите на изпълнение на всички или някои от правата и задълженията на Страна по настоящия Договор;

Модифицирана подробна инвестиционна програма означава Инвестиционната програма по чл. 6.4. (й);

МРРБ означава Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България;

Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите означава Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление на Министерския съвет № 73 от 04.04.2006 г., обнародвана в Държавен вестник брой 32 от 18.04.2006 г. със съответните изменения и допълнения; 

Наредба за съставяне на актове и протоколи по време на строителството означава Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството,  обнародвана в Държавен вестник брой 72/15.08.2003 г., със съответните изменения и допълнения;

Непреодолима сила означава всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, настъпило след датата на влизане в сила на Договора, включително, без да се ограничава до това:

стихийно бедствие, буря, наводнение, пожар, земетресение или друго природно бедствие, експлозии, епидемии;

стачки, локаути или други трудово-правни проблеми от подобен характер, диверсия, война (обявена или необявена), саботаж, блокада, революция, бунт, въстание, гражданско неподчинение.

Нормативни показатели за качество означава показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от ВиК операторите, посочени в ЗРВКУ и Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги;

Обособена територия означава територията, обособена за целите на управлението, планирането и изграждането на водоснабдителни и канализационните системи и за предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги, в съответствие със Закона за водите, администрирана от АВиК и описана в Приложение ІІІ;

Оператор означава оператора на ВиК системата в Обособената територия, посочен като страна по Договора в началото на документа;

Основна инвестиционна програма означава всяка една от Инвестиционните програми по чл. 6.2. (a);

Подробна инвестиционна програма означава Инвестиционната програма по чл. 6.2. (б);

Показатели за качество означава Нормативните и Договорните показатели за качество;

Публични активи означава Активите, посочени в Приложение І, както и всички други Активи, намиращи се в Обособената територия и необходими за предоставяне на Услугите, които съгласно Договора или действащото право са или ще станат собственост на държавата или общините – членове на АВиК (например водоснабдителни мрежи, отвеждащи канализационни колектори и др.);

Регионален генерален план или РГП означава регионален генерален план на водоснабдителните и канализационните системи по смисъла на Закона за водите;

Регламент (ЕС) № 1303/2013 означава Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета  от 17 декември 2013 г., за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. на Съвета;

Спомагателна инфраструктура означава техническа инфраструктура по смисъла на чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на територията, която отговаря едновременно на следните условия:

не включва Активи по смисъла на Договора;

необходима е за нормалната експлоатация на Активите или улеснява тази експлоатация;

експлоатира се фактически от Оператора през срока на Договора.  

Стопанисване на Активите означава процедурите, чрез които Операторът управлява, контролира и оптимизира приемането, поддръжката и предаването на Активите. Стопанисването на Активите включва, без да се ограничава до това:

създаване, поддържане и актуализиране на регистър на Активите;

мониторинг, събиране, поддържане и актуализиране на данни за състоянието на Активите;

средносрочно и дългосрочно планиране на управлението на Активите;

оптимизиране на амортизациите и реинвестирането в Активите;

идентифициране и управление на рисковете, свързани с Активите.

Съществено неизпълнение означава:

неизпълнението на задълженията, по която и да е от следните разпоредби: чл. 3.6., чл. 4.1. (в), чл. 4.2., чл. 4.9. (а), чл. 5.2. (по отношение на неизпълнението на Договорните показатели за качество), чл. 7.1. (а), чл. 9.1. (a), чл. 9.2., чл. 14.;

неизпълнението, на което и да е друго задължение на Страните по Договора, което продължи повече от 120 дни.

Неизпълнение на заложените Договорни показатели за качество, описани в Приложение II.

Текущ ремонт и поддръжка означава последващи разходи, свързани със съществуващ актив, чиято цел е да поддържат в изправност този актив, вкл. да възстановяват и поддържат обичайната му експлоатационна годност, но които не водят до повишаване на капацитета и/или значително удължаване на полезния му живот и/или промяна на неговото функционално предназначение и възможности.

Услуги означава следните услуги:

 1. доставяне на вода на потребителите;
 2. отвеждане на отпадъчните и дъждовните води;
 • пречистване на отпадъчните;
 1. присъединяване на потребителите към водоснабдителните системи;
 2. присъединяване на потребителите към канализационните системи.

Частни активи означава всички Активи, с изключение на Публичните активи.

 

1.2. Заглавия

            Заглавията в настоящият Договор са въведени единствено за удобство и няма да имат значение за тълкуването на Договора. 

 

1.3. Счетоводни термини

            Всички счетоводни термини, които не са изрично дефинирани в настоящия Договор, ще бъдат тълкувани в съответствие с международните счетоводни стандарти.

 

1.4. Разпоредби и приложения 

            Всяка препратка към разпоредби или приложение (в зависимост от конкретния случай) се отнася за разпоредба или приложение на настоящия Договор.

 

ЧЛЕН 2
ПРЕДМЕТ

2.1. Предмет 

(а) С настоящия Договор АВиК възлага и Операторът приема за срока на действие на Договора:

 1. да предоставя Услугите в Обособената територия;
 2. да стопанисва, поддържа и експлоатира Публичните активи;

iii. да упражнява всички права и да изпълнява всички задължения, възложени на Оператора от действащото право;

 1. да изпълнява другите задължения, посочени в Договора.

            (б) Срещу предоставените права по Договора, наред със задълженията посочени в чл. 2.1. (а), Операторът се задължава да постигне и Задължителното ниво на инвестициите, съгласно Приложение ІХ.

 

2.2. Обособена територия  

(а) Операторът предоставя Услугите в територията, описана в Приложение III (“Обособена територия”).

(б) Обособената територия се променя съответно при увеличаване/намаляване на територията, включена в нея, в съответствие със Закона за водите. Страните се съгласяват да сключат анекс към настоящия Договор, който да уреди отношенията им по повод на горепосочената промяна на Обособената територия във възможно най-кратък срок след промяната.

(в) В случай на промяна на границите на Обособената територия Операторът ще продължи да изпълнява задълженията си по Договора в рамките на първоначалната територия, до датата, посочена в анекса по чл. 2.2. (б).

 

2.3. Изключителни права и задължения

Освен ако е предвидено друго в действащото право, Операторът разполага с изключителното право да предоставя Услугите в Обособената територия за срока на настоящия Договор. АВиК се задължава да не сключва никакви договори с трети лица и да не извършва никакви действия, които засягат или могат да засегнат негативно горепосочените изключителни права.

 

 

ЧЛЕН 3
ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

3.1. Упълномощавания и съгласия

(a) С настоящия Договор АВиК упълномощава Оператора да упражнява от името на АВиК и всеки един от нейните членове всички права, които законът дава на собствениците на Публичните активи, които са необходими за стопанисването, поддържането и експлоатацията на Активите и предоставянето на Услугите, включително, без да се ограничава до това, правото да иска издаване на визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти и разрешения за строеж във връзка с Активите, правото да застрахова Активите и др.

(б) В случай че упълномощаването по чл. 3.1. (а) не е достатъчно за третото лице, пред което трябва да послужи (например в случай че третото лице иска неговото име да бъде изрично споменато в пълномощното или пълномощното да бъде издадено от съответния член на АВиК), АВиК и нейните членове, в зависимост от случая, се задължават да издадат изрично пълномощно в полза на Оператора във формата, поискана от това трето лице, не по-късно от 30 дни след получаване на съответна молба от Оператора.

(в) Независимо от посоченото по-горе, Операторът не може да упражнява правата по чл. 4.1. (в) или което да е друго право, което съгласно действащото законодателство може да бъде упражнявано само от АВиК или нейните членове.

 

3.2. Данни и информация

 АВиК и нейните членове от една страна и Операторът от друга, си предоставят и разменят своевременно и безвъзмездно наличните технически данни, чертежи и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на съответните им задължения по Договора.

 

 

3.3. Съдействие

Всяка страна се задължава да предостави на другата Страна (ако е в състояние да направи това) разумно съдействие за изпълнението на задълженията на другата Страна по настоящия Договор и да се въздържа от всякакви действия, които могат да имат негативен ефект върху изпълнението на тези задължения. 

 

3.4. Достъп до земя и съоръжения. Отчуждавания и сервитути

(а) АВиК и нейните членове предоставят на Оператора необходимите разрешения за безпрепятствен достъп до всички земи, съоръжения и инфраструктура в Обособената територия, държавна или общинска собственост, включително учредяване на право на преминаване, достъпът до които е необходим за предоставяне на Услугите.  

(б) Членовете на АВиК, в зависимост от собствеността на Публичните активи, ще предприемат за тяхна сметка всички действия по отчуждавания и/или възникване и учредяване на сервитути или други ограничени вещни права, необходими за изграждането, стопанисването, поддържането и експлоатацията на Публичните активи в срок от 3 години от сключването на Договора.

 

3.5. Добросъвестност

Страните се задължават да действат добросъвестно една към друга във връзка с упражняването на правата им по настоящия Договор и да предприемат всички необходими мерки за постигане на целите на Договора.

 

3.6. Спазване на изискванията на действащото право

(a) Всяка страна се задължава да спазва изискванията на действащото право и актовете на Компетентните органи. 

(б) Без да се ограничава действието на общото правило по предходната алинея, за целите на настоящия Договор, Операторът носи отговорност за изпълнение на изискванията на разрешителните, издадени в съответствие с действащото право, включително Закона за водите, във връзка с Активите и Услугите, включително, без да се ограничава до това

 1. разрешителни за ползване на воден обект, включително разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти;
 2. разрешителни за водовземане.

(в) Операторът изпълнява условията на разрешителните по чл. 3.6. (б), дори ако не е техен титуляр. За избягване на съмнение, настоящата разпоредба има за цел да уреди единствено разпределението на задълженията по изпълнение на изискванията на разрешителните във вътрешните отношения между Оператора и АВиК и неговите членове, а не освобождава титуляря на съответното разрешително от отговорността му пред съответните компетентни органи.

(г) Независимо от посоченото по-горе, Операторът не носи отговорност за изпълнение на условията на разрешителните по чл. 3.6. (б) в случаите, когато изпълнението на тези условия е свързано с извършване на определени инвестиции, които съгласно разпоредбите на Договора са възложени на АВиК /съответен неин член/. В този случай, за целите на Договора до момента на изпълнението на съответното задължение за инвестиции, отговорността за изпълнение на условията на разрешителните е изцяло на носителя на задължението за инвестиции.

(д) Всички разрешителни по чл. 3.6. (б) се издават на името на Оператора, освен ако съгласно действащото право тези разрешителни трябва да бъдат издадени на името на съответния собственик на Активите.

(е) Всички такси за получаване и подновяване на разрешителните по чл. 3.6. (б) ще бъдат за сметка на титуляря на разрешителното. 

(ж) АВиК упълномощава Оператора с правата да получи и подновява всички разрешителни, посочени в чл. 3.6. (д). В случай че упълномощаването по този чл. 3.6 (ж) не е достатъчно за третото лице, пред което трябва да послужи, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 3.1. (б).

(з) Операторът се задължава да обезщети АВиК и нейните членове за всички разходи, включително такси и имуществени санкции, понесени от тях във връзка с неизпълнението на задълженията му по този член 3.6., след надлежното им доказване.

            (и) АВиК, нейните членове и Операторът се задължават да спазват изискванията на действащото законодателство във връзка с осигуряването на безпрепятствен достъп до всички земи и съоръжения в Обособената територия, държавна или общинска собственост, включително учредяване на право на преминаване, за целите на предоставяне на Услугите и определяне на точните граници на земите, водовземните съоръжения, резервоарите, санитарно-охранителни зони и всички други Активи, свързани с предоставянето на Услугите.

                

3.7. Действие на Договора

            Страните се съгласяват, че настоящият Договор не може да уреди практически всеки проблем, който може да възникне по време на неговото действие и че намерението на Страните е Договорът да уреди справедливо техните отношения, без да уврежда никоя от тях. Страните също така се съгласяват, че ако Договорът урежда отношенията им несправедливо, те ще положат всички възможни усилия да се споразумеят за решение, което ще отстрани причината за тази несправедливост. 

 

ЧЛЕН 4
АКТИВИ

4.1. Право на стопанисване и експлоатация на Публичните активи

            (a) С настоящия Договор от името на своите членове АВиК предоставя на Оператора изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира всички съществуващи и бъдещи Публични активи при спазване на изискванията и ограниченията на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда. 

            (б) За избягване на съмнение, освен ако действащото законодателство предвижда друго, Публичните активи остават собственост на съответните членове на АВиК за целия срок на Договора, както и след неговото прекратяване.

            (в) Операторът няма право да продава, заменя, отдава под наем, обременява с тежести и прехвърля Публичните активи или да се разпорежда с тях по какъвто и да друг начин. На основание чл. 71 от Регламент (EС) No 1303/2013 г. Операторът се задължава да не променя предназначението и да гарантира устойчивото ползване на новите Публични активи, финансирани със средства от фондовете на ЕС. 

            (г) Операторът използва Публичните активи само за предоставянето на Услугите. 

            (д) Операторът плаща всички данъци (включително данъка върху недвижимите имоти) и такси във връзка с ползването на Активите и предоставянето на Услугите, както и всички санкции за неизпълнение на условията на разрешителните по чл. 3.6. (б),  с изключение на случаите по чл. 3.6 (г) и (е).

 

4.2. Стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите

            (a) Операторът се задължава да стопанисва, експлоатира и поддържа Активите с дължимата грижа и в съответствие с Добрите инженерни практики и плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка по чл. 4.2. (г).

            (б) Без да се ограничава действието на общото правило по буква „а”, Операторът се задължава да поддържа Активите в състояние, което гарантира предоставянето на Услугите в съответствие с договорните Показатели за качество.

            (г) Не по-късно от 12 месеца след датата на влизане в сила на Договора Операторът изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, изготвен във формата, съгласно Приложение XІ. В този случай се прилагат съответно процедурите по съгласуване по чл. 6.4. (д)-(е) . Планът подлежи на актуализация по инициатива на Оператора или по писмено искане на АВиК, ако Активите не се стопанисват, експлоатират и поддържат при условията на чл. 4.2. (а). Планът се актуализира по реда за приемането му.

            (д) Операторът се задължава да стопанисва, експлоатира и поддържа Активите в съответствие с условията на разрешителните, издадени съгласно Закона за водите, включително, без да се ограничава до това, разрешителните за водовземане и за заустване на отпадъчни води.

            (е) При условията на този чл. 4.2. Операторът се задължава да стопанисва, поддържа и експлоатира и Публичните активи, които към момента на сключване на Договора не са включени в Приложение І, ако са изпълнени едновременно следните условия:

 1. i. Публичните активи се намират на Обособената територия;
 2. ii. Публичните активи фактически се стопанисват и експлоатират от Оператора към момента на сключване на Договора.

(ж) Операторът има задължението по чл. 4.2. (е) до настъпването на някое от следните събития:

 1. i. включването на Публичните активи по чл. 4.2. (е) в Приложение І по реда на чл. 4.4. (б), като в този случай към тях се прилага общият режим на Публичните активи по Приложение І; или
 2. ii. предаването на Публичните активи по чл. 4.2. (е) от собствениците за стопанисване и експлоатация на трети лица (например нов оператор).

4.3. Права на трети лица 

            (а) Независимо от посоченото в чл. 4.2., съответният член на АВиК, който е собственик на Публичния актив, може след писменото съгласие на Оператора, да предостави на трети лица (например телекомуникационни оператори и производители на електроенергия от водноелектрически централи), по предвидения в съответния закон ред, правото да ползват част от Публичния актив за цели, различни от предоставянето на Услугите, при условие че такова ползване от страна на трети лица отговаря едновременно на следните условия:

 1. позволено е от действащото законодателство, включително 71 от Регламент (EС) No 1303/2013 г.;
 2. няма да засегне негативно предоставянето на Услугите и изпълнението на другите задължения на Оператора по Договора;

iii. няма да засегне негативно основната функция на Публичните активи като част от ВиК системата;

 1. няма да застраши общественото здраве;
 2. в съответствие е с изискванията за достъп до санитарно-охранителните зони;
 3. няма да доведе до допълнителни разходи за Оператора, освен ако тези разходи са покрити от плащанията от третите лица, дължими за ползването на Публичните активи.

            (б) Правата на трети лица върху Публичните активи, съществуващи преди датата на влизане в сила на Договора, няма да бъдат засегнати, при условие че отговарят на изискванията на чл. 4.3. (а). 

            (в) Ако съществуващите права на трети лица върху Публичните активи не отговарят на изискванията на чл. 4.3. (а) и не бъдат прекратени автоматично по силата на действащото право, тези права трябва да бъдат прекратени във възможно най-кратък срок от и за сметка на:

 1. i. Оператора, ако правата са предоставени от него;
 2. ii. съответните членове на АВиК, ако правата са предоставени от тях;

iii. АВиК – в останалите случаи.

            (г) Независимо от посоченото по-горе, Операторът продължава да носи отговорност за стопанисването, експлоатацията и поддръжката на тази част от Публичните активи, които са предоставени за ползване на трети лица. Операторът не носи отговорност за вредите върху Публичните активи, причинени от предоставяне на Публичните активи за ползване на трети лица в нарушение на изискванията на чл. 4.3. (а).

 

4.4. Предоставяне на Публичните активи 

            (а) С настоящия Договор Страните потвърждават, че всички Публични активи, посочени в Приложение I към датата на влизане в сила на Договора, са предоставени на Оператора за ползване съгласно чл. 4.1. към тази дата. 

            (б) Ако някоя от Страните идентифицира Публични активи, съществуващи преди датата на влизане в сила на Договора, които са от съществено значение за предоставяне на Услугите и не са посочени в Приложение І или още не са предоставени на Оператора, АВиК ги предоставя на Оператора във възможно най-кратък срок по своя собствена инициатива или след получаване на писмена молба от Оператора и Операторът е длъжен да приеме тези Публични активи. Правилото на този чл. 4.4. (б) се прилага и към Публичните активи, за които към датата на сключване на Договора не са съставени протоколи за разделяне по смисъла на § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обнародван в Държавен вестник  бр. 103 от 29.11.2013 г.) и по този причина не са включени в Приложение І. 

            (в) Ако АВиК /някой от нейните членове/ създаде или придобие по друг начин Публични активи, след датата на влизане в сила на Договора, АВиК предоставя тези активи на Оператора и Операторът ги приема в срок от 60 дни, след като тези активи бъдат:

 1. въведени в експлоатация в съответствие със Закона за устройство на територията и Наредбата за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; или
 2. изцяло завършени, в случаите когато за Активите не се съставя Протокол-образец 16 или не се издава разрешение за ползване, съгласно действащото право.

            (г) Предоставянето на Публичните активи по чл. 4.4. (б) и (в) се смята за извършено след изпълнение на процедурите, предвидени в действащото право и с изпращане на писмено уведомление от АВиК до Оператора, в което новият/ново идентифицираният актив се описва с характеристиките, посочени в Приложение I. Ако Операторът не възрази мотивирано в писмена форма пред АВиК в 30-дневен срок от получаване на уведомлението по предходното изречение, Приложение I се смята за допълнено с новите активи. Ако Операторът възрази мотивирано в писмена форма срещу предоставянето на новия/ново идентифицирания актив, този актив може да бъде включен в Приложение I само чрез анекс към Договора или в резултат на влязло в сила решение на компетентния съд. С всяко отделно прието уведомление по този чл. 4.4. (г), съответно с всеки отделен анекс, към Приложение І се добавя ново Приложение І-1, 1-2 и т.н., в което се посочват отделно активите, добавени към Приложение І с това уведомление/анекс.

 

4.5. Нови публични активи

Всички Активи, които съгласно действащото право трябва да станат Публични активи, стават собственост на съответния член на АВиК – държавата или общините:

 1. на датата на тяхното въвеждане в експлоатация, в случаите на новоизградени активи; или
 2. на датата на тяхното придобиване от членовете на АВиК или Оператора, когато активите са били собственост на трети лица.

 

4.6.  Активи на трети лица

В случай че предоставянето на Услугите зависи от ползването на определени Активи на трети лица (например притежавани или стопанисвани от „Национална електрическа компания” ЕАД и „Напоителни системи” ЕАД и други), които се ползват от Оператора към датата на влизане в сила на Договора, в качеството му на действащ ВиК оператор в Обособената територия, АВиК и нейните членове полагат всички възможни усилия да гарантират, че Операторът ще продължи да ползва тези Активи при същите или по-добри условия за срока на Договора или до придобиването от Оператора на активи, с които да ги замести. 

 

4.7. Активи на Оператора 

            Операторът има право да ползва Активите на Оператора и за цели, различни от предоставянето на Услугите, при условие че изпълнява Показателите за качество и това ползване не възпрепятства предоставянето на Услугите.

 

4.8. Активи с неизяснен статус 

            (а) Операторът е длъжен да стопанисва, поддържа и експлоатира всички Активи с неизяснен статус, които отговарят едновременно на следните условия:

 1. намират се на Обособената територия;
 2. фактически се експлоатират от Оператора към момента на сключване на Договора и:

iii. към тях са присъединени потребители на услуги по водоснабдяване и канализация.

(б) На Оператора не се предават Активи с неизяснен статус, които не отговарят на условията на чл. 4.8. (а).

(в) Страните се съгласяват в срок от 5 г. да предвидят в Инвестиционните програми и Бизнес плановете мерки за проверка и удостоверяване за кои от Активите с неизяснен статус могат да се комплектоват строителни книжа и да се въведат в експлоатация и кои попадат в категорията ,,търпими строежи“ в съответствие с разпоредбите на ЗУТ.

(г) Страните се съгласяват да предвидят в Инвестиционните програми и Бизнес плановете мерки за поетапното премахване и заместване на Активите с неизяснен статус, за които не могат да бъдат приложени условията по буква (в) като спазват законовите изисквания за социална поносимост на цената на Услугите. За избягване на съмнение, мерките по предходното изречение може да се планират за период по-дълъг от срока на Договора.

 

4.9. Връщане на Публичните активи

(а) При прекратяване на настоящия Договор Операторът е длъжен да върне на АВиК всички Публични активи, приети по реда и начина регламентиран в чл.4.4, чл.4.5, чл.4.6 и чл.4.8.

(б) Операторът е длъжен да върне Публичните активи в състояние годно за предоставяне на Услугите, в съответствие с Показателите за качество.

(в) При връщането на Публичните активи Операторът предава на АВиК и всички документи и софтуерни продукти, включително всички копия, материализиращи или удостоверяващи правата по чл. 11.1.

(г) Публичните активи и материалите по чл. 4.9. (в) се предават с приемо-предавателен протокол, който се подписва от законни или упълномощени представители на АВиК и Оператора. В протокола се описва всеки предаден Публичен актив и неговото състояние с референция към партидата му в Регистъра на активите, както и наименованието и съдържанието на всеки материал по чл. 4.9. (в).

(д) Приемо-предавателният протокол се изготвя от Оператора, подписва се едностранно от него и се изпраща за подпис на АВиК не по-късно от 60 дни след прекратяване на Договора.

(е) В срок от 60 дни след получаване на протокола АВиК го подписва от своя страна, като посочва писмено своите възражения, ако има такива. Ако АВиК откаже да подпише протокола в срока по предходното изречение, независимо дали е направила възражения, смята се, че протоколът е приет и подписан от АВиК без възражения.

(ж) АВиК има право на иск срещу Оператора:

 1. за предаване на материалите по чл. 4.9. (в), само ако във възраженията, представени по реда на чл. 4.9. (е), е посочено, че тези материали не са предадени;
 2. за предаване на непредадените Публични активи, дори ако във възраженията, представени по реда на чл. 4.9. (е), не е посочено, че тези Активи не са предадени. Ако в резултат на промяна на границата на Обособената територия тези Публични активи преминат към друга обособена територия, това право преминава към съответната АВиК, ако другата обособена територия трябва да се управлява от АВиК по силата на Закона за водите, или към собственика на Публичните активи – в останалите случаи.

(з) Съответният член на АВиК, собственик на Публичния актив има право на иск срещу Оператора за вредите, нанесени върху Публичния актив, само ако тези вреди са отбелязани във възраженията представени по реда на чл. 4.9. (е);

            (и) В случай на промяна на границите на Обособената територия по реда на чл. 2.2. (б), Операторът връща само онези Публични активи и Активи на трети лица, които не попадат в новите граници на обслужваната от него Обособена територия.

            (й) Независимо от посоченото по-горе, Операторът продължава да ползва горепосочените Активи при същите условия за периода след прекратяване на Договора, през който той ще продължи да предоставя Услугите по реда на чл. 17.4. и да изпълнява всички други свои задължения по настоящия Договор.

 

4.10. Прехвърляне на Активите на Оператора

Операторът остава собственик на Активите на Оператора след прекратяването на настоящия Договор.

 

4.11. Извеждане на Публичните активи от експлоатация

(а) Операторът уведомява писмено АВиК и съответния собственик за всеки Публичен актив, който не е в състояние, годно за предоставяне на Услугите в съответствие с Показателите за качество и това състояние не може да бъде поправено чрез ремонтни дейности.

(б) В срок от 30 дни от получаване на писменото уведомление по чл. 4.11. (а) собственикът на съответния Публичен актив може да изпрати до АВиК и Оператора писмени възражения срещу оценката на състоянието на Актива, направена от Оператора.

(в) Ако собственикът на съответния Публичен актив не е направил писмени възражения в срока чл. 4.11. (б), той е длъжен в срок от 60 дни от изтичане на срока по 4.11. (б) да изведе Публичния актив от експлоатация в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Операторът се задължава да предостави пълен достъп на собственика до Публичния актив за целите на извеждането му от експлоатация.  

(г) След изтичане на срока по чл. 4.11. (в) отговорността за стопанисването, поддържането и експлоатацията на Публичния актив по чл. 4.11. (а), включително на отделните му компоненти, преминава върху неговия собственик.

(д) Извеждането на Публичния актив от експлоатация, съответно прехвърлянето на отговорността по чл. 4.11. (г), се отбелязва в Регистъра на активите по чл. 4.2.

                          

ЧЛЕН 5
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

5.1. Предоставяне на Услугите 

            (а) Операторът предоставя Услугите при условията на настоящия Договор и в съответствие с действащото право от датата на влизане в сила на Договора.

            (б) Освен ако друго не е предвидено в действащото право или в писмено споразумение на Страните, Операторът предоставя Услугите на свой риск и за своя сметка. 

 

5.2. Договорни показатели за качество

            (а) Операторът е отговорен за постигане на дългосрочните и годишните нива на Нормативните показатели за качество и на Договорните показатели за качество, посочени в Приложение ІІ, в съответствие с действащото право и одобрения от КЕВР Бизнес план.

            (б) При спазване на изискванията и ограниченията на действащото право Операторът определя начините и методите за постигане на целите по чл. 5.2. (а).

            (в) Операторът уведомява АВиК за изпълнението на своите задължения във връзка с Показателите за качество с годишните доклади по чл. 12.4.

           

5.3. Подизпълнители

            (a) Операторът има право да възлага на трети лица изпълнението на задълженията си по настоящия Договор, с изключение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите.

            (б) Операторът носи отговорност за действията и бездействията на своите подизпълнители.

 

5.4. Персонал

            (а) Операторът се задължава да изготви ефективен план за управление на своите човешки ресурси във формата съгласно Приложение XI и да постигне и поддържа корпоративна организация, която да гарантира оптимално използване на съществуващите човешки ресурси.

            (б) Операторът се задължава да разработи и поддържа политика за повишаване на квалификацията на своите служители.

            (в) Операторът представя оценка на дейността си по развитието на човешките си ресурси в годишния доклад по чл. 12.4.

 

5.5. Задължения, свързани с околната среда    

(a) Не по-късно от 180 дни след датата на влизане в сила на Договора Операторът изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците (включително утайките), свързани с предоставянето на Услугите. В този случай се прилагат съответно процедурите за съгласуване по чл. 6.4. (д)-(е).

            (б) Планът по чл. 5.5. (а) трябва да съответства на общинските програми за околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда, включително общинските програми за управление на отпадъците по чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. АВиК се задължава в двумесечен срок от сключването на договора да предостави на Оператора всички програми по предходното изречение на общините- членове на АВиК.

            (в) Операторът предоставя Услугите в пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство и съгласуваните планове по чл. 5.5. (a).

            (г) Членът на АВиК, собственик на съответния Актив, упълномощава Оператора да го представлява във връзка с изпълнение на нормативно установените му задължения за управление на отпадъците, включително утайките, произведени в резултат на експлоатацията на този Актив и за изпълнение на изискванията на разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на Актива.

(д) АВиК и съответните нейни членове са длъжни да положат всички възможни усилия, за да съдействат на Оператора за изпълнение на задължението му по този чл. 5.5., включително чрез промяна на комплексните разрешителни на членовете на АвиК, издадени по реда на ЗООС, а също така и чрез осигуряване на площадки за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци (утайки) на общински и/или регионални депа.

            (e) Операторът предприема необходимите действия за определяне на санитарно-охранителните зони за съоръженията за питейно и битово водоснабдяване, включително изготвянето на съответните проекти. Операторът изпълнява определените мерки в границите на санитарно-охранителните зони, съгласно изискванията на приложимите подзаконови нормативни актове и заповедта за определяне на съответната санитарно-охранителна зона. Независимо от посоченото по-горе, съответните членове на АВиК ще извършат за тяхна сметка действията по отчуждаване на земите, които попадат в пояс І на санитарно-охранителните зони и ще обезщетят собствениците за ограничаването на правата им в останалите пояси. 

 

ЧЛЕН 6
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

6.1. Регионални генерални планове

            (а) В съответствие с изискванията на Закона за водите, АВиК изготвя и приема регионален генерален план на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения на територията на цялата Обособена територия (“Регионален генерален план” или “РГП”) и генерален план за агломерации над 10 000 еквивалентни жители (“Генерален план на големите агломерации” или “ГПГА”).

            (б) РГП и ГПГА се изготвят в съответствие с Глава 11а от Закона за водите.

 

6.2. Инвестиционни програми 

            (а) В съответствие с изискванията на Закона за водите, АВиК изготвя и приема дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми като приложения към РГП и дългосрочна инвестиционна програма като приложение към ГПГА (“Основни инвестиционни програми”)

(б) Операторът изготвя подробна инвестиционна програма („Подробна инвестиционна програма”) като част от Бизнес плана. Подробната инвестиционна програма се изготвя по начин, който да гарантира поетапно изпълнение на Задължителното ниво на инвестициите за срока на Договора.

(в) Подробната инвестиционна програма не може да съдържа инвестиционни проекти, които не са предвидени в Основните инвестиционни програми към РГП.

(г) Независимо от посоченото по-горе, Операторът може да включи в Подробната инвестиционна програма инвестиции, които не са предвидени в Основните инвестиционни програми към РГП, но отговарят едновременно на следните условия:

 1. съответстват на РГП;

ii.изпълняват мерки от Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България в периода 2014-2023 г., приета с Решение № 269 на Министерския съвет от 07.05.2014 г., или от последващи стратегии със същия предмет;

iii. видът и размерът на инвестициите е предварително одобрен от АВиК.

            (д) Инвестиционните програми следва да бъдат насочени към постигане на Показателите за качество и изискванията, посочени в Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, и Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г., установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите.

 

6.3. Съдействие от Оператора 

            (a) Операторът се задължава да предостави на АВиК разумно техническо съдействие за изготвянето на РГП, ГПГА и Основните инвестиционни програми.

(б) Разумното техническо съдействие по чл. 6.3. (а) означава провеждане на срещи с АВиК, предоставяне на отчетни и прогнозни данни и информация и изготвяне на предложения за проекти на планове и програми. 

 

6.4. Бизнес план 

            (а) Операторът изготвя бизнес план (“Бизнес план”) в съответствие с изискванията на Закона за водите и ЗРВКУ и на базата на РГП, ГПГА, Инвестиционните програми, оперативните програми на ЕС, Задължителното ниво на инвестициите и съгласно одобрените проектни предложения, финансирани от фондовете на ЕС.

            (б) Бизнес планът се изготвя за съответния регулаторен период, съгласно действащото право и има съдържанието посочено в чл. 10 и 11 от ЗРВКУ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и указанията на КЕВР.

            (в) При планиране и/или извършване на инвестиции във ВиК системата от страна на АВиК/ нейните членове/, АВиК предоставя информация за това на Оператора не по-късно от 9 (девет) месеца преди изтичане на срока на действащия Бизнес план.

(г) Операторът изпраща проекта на Бизнес план на АВиК за съгласуване не по-късно от 9 (девет) месеца преди изтичането на срока на действащия Бизнес план.

            (д) АВиК съгласува Бизнес плана по реда на чл.198в от Закона за водите.

            (е) АВиК съгласува Бизнес плана за не повече от 30 дни от датата, на която е получила проекта от Оператора.

            (ж) Операторът изпраща до АВиК окончателната версия за проекта за Бизнес план за информация не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичане на срока на действащия Бизнес план.

            (з) Операторът изпраща съгласувания с АВиК Бизнес план на КЕВР за одобрение в съответствие с изискванията на ЗРВКУ не по-късно от 6 (шест) месеца преди изтичането на срока на действащия Бизнес план.

            (и) АВиК се задължава да подкрепи съвместно с Оператора проекта на Бизнес план, представен пред КЕВР. За тази цел АВиК посочва представител, който участва във всяка дискусия между КЕВР и Оператора относно Бизнес плана.

            (й) В случай че Бизнес планът или цената на Услугите, одобрени от КЕВР, се различават от предложенията на Оператора,  изготвени на база на изчисленията във финансовия модел и допусканията в него и водят до невъзможност за изпълнение на Подробната инвестиционна програма, Операторът, след съгласуване с АВиК, изменя Подробната инвестиционна програма в съответствие с променените финансови условия. Страните използват модифицираната Подробна инвестиционна програма („Модифицирана подробна инвестиционна програма”) за целите на оценка на изпълнението на инвестиционните задължения на Оператора по настоящия Договор и свързаните с тях Договорни показатели.

(к) В случай че Бизнес планът или цената на Услугите, одобрени от КЕВР, се различават от предложенията на Оператора изготвени на база на изчисленията във финансовия модел и допусканията в него и водят до невъзможност за изпълнение на предвидената в Бизнес плана част от Задължителното ниво на инвестициите, Операторът предвижда в проектите за следващи Бизнес планове допълнителни Инвестиции в Публични активи, които да компенсират неизпълнените инвестиционни задължения и да осигурят изпълнение на Задължителното ниво на инвестициите в срока на Договора. Ако Операторът е изпълнявал добросъвестно задълженията си за предвиждане на Инвестиции в Публични активи в Бизнес плановете по реда на този чл. 6.4. (к) и към момента на одобряване от КЕВР на последния Бизнес план в срока на Договора цената на Услугите не позволява изпълнението на Задължителното ниво на инвестициите, Задължителното ниво на инвестициите се намалява автоматично по отношение на размера и предвидените в Приложение ІХ дейности. За избягване на съмнение, при намаляването на Задължителното ниво на инвестициите по отношение на дейностите, не се запазва тяхното съотношение, предвидено в Приложение ІХ, а се изключват всички дейности, които не са предвидени в одобрените в срока на Договора Бизнес планове.

(л) Освен ако действащото право предвижда друго, действащият към датата на влизане в сила на Договора, Бизнес план запазва действието си до изтичането на неговия срок. 

(м) Действащият към датата на влизане в сила на Договора Бизнес план е неразделна част от Договора и е приложен към него като Приложение V. Той се заменя автоматично като приложение към Договора от всеки следващ Бизнес план, одобрен от КЕВР. 

 

 

       ЧЛЕН 7
         ИНВЕСТИЦИИ

7.1. Отговорност за инвестиране 

(а) Освен ако друго е посочено в настоящия Договор или разпоредбите на действащото право, на основание чл. 198н, ал. 1 от Закона за водите, Страните се съгласяват, че инвестициите във ВиК системата в Обособената територия, предвидени в Подробната инвестиционна програма по чл. 6.2. (б), ще бъдат извършени от Оператора. 

(б) АВиК /нейните членове/ и Операторът се задължават да не извършват инвестиции в Публични активи, които не са предвидени в Основните инвестиционни програми по чл. 6.2. (а), с изключение на заместване на изцяло или частично унищожени Публични активи.

(в) Ако АВиК (или някой от нейните членове) не изпълни задълженията си по чл. 7.1.(б), Операторът се освобождава от задължението си да приеме новите Публични активи по чл. 4.4. (в).

(г) Ако Страна, или в случая на АВиК съответен неин член („Облагодетелствана страна”), има възможност да извърши инвестиция, посочена в Инвестиционните програми, при по-благоприятни условия (например в случаите на финансиране от фондовете на ЕС или от международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка, Европейската инвестиционна банка и др.) от Страната, която е отговорна за извършването на тази инвестиция („Отговорна страна”), Страните се задължават да сключат във възможно най-кратък срок писмен анекс към Договора, с който Отговорната страна прехвърля на Облагодетелстваната страна отговорността за извършване на тази инвестиция при предварително съгласуване от Оператора.

(д) Без да се ограничава действието на общото правило по-горе, в случай че, която и да е от страните има възможност да финансира инвестиция със средства от фондовете на ЕС, другата страна ще предостави разумно съдействие на АВиК или съответния неин член, в зависимост от случая, за получаване на това финансиране. Съдействието включва, без да се ограничава до това:

 1. Поемане на финансови задължения, включително задължението да съфинансира инвестициите в съответствие с изискванията на институциите на ЕС;
 2. Съдействие по чл. 7.5.
 • Участие в съответните звена за изпълнение на проекти.

 

7.2. Финансиране на инвестициите  

(а) Освен ако е предвидено друго в Договора, Инвестиционните програми, Бизнес плана и разпоредбите на действащото право, разходите за съответната инвестиция ще бъдат за сметка на Страната, отговорна за извършването на тази инвестиция. 

(б) Независимо от посоченото по-горе, освен ако Страните не са уговорили друго в писмена форма, в случая на прехвърляне на отговорността за извършване на инвестицията по чл. 7.1. (г) и (д), Отговорната страна продължава да понася разходите за извършване на инвестицията. В този случай, по искане на Облагодетелстваната страна и при условията на чл. 8.3. (а), Отговорната страна:

 1. встъпва или замества Облагодетелстваната страна, по преценка на Облагодетелстваната страна и до степента, допустима от съответните финансови споразумения, във всички финансови задължения на Облагодетелстваната страна, поети за финансиране на горепосочената инвестиция; и
 2. обезщетява Облагодетелстваната страна за всички разходи, понесени от нея във връзка с поемането и погасяването на всички финансови задължения, поети за финансирането на горепосочената инвестиция.

 (в) АВиК има право да задължи Оператора, след сключване на Договора, да поеме финансово задължение по реда на чл. 8.3. за финансиране на инвестициите, които Операторът е длъжен да финансира съгласно одобрения от КЕВР Бизнес план. 

(г) Освен ако е предвидено друго в Договора, Страната, която отговаря за финансирането на инвестицията по смисъла на чл. 7.2. (а), понася и всички съпътстващи разходи, свързани с нея, включително, без да се ограничава до това, разходите за:

 1. получаване на становище за екологична оценка и оценка за съвместимост и ОВОС при заявено намерение за изграждане на нова инфраструктура (по ОПОС и от други източниците);
 2. получаване за разрешение за строеж, за одобряване на инвестиционни проекти, за получаване на съгласувателни становища, за изготвяне и промени в подробно устройствени планове и др.

(д) Независимо от посоченото по-горе, всички разходи за обезщетяване на собственици на имоти, отчуждени или обременени със сервитути и други ограничени вещни права за целите на осъществяване на Инвестициите, са за сметка на собственика на съответния Актив.

 

7.3. Задължително ниво на Инвестициите  

(а) Операторът се задължава да изпълни Задължителното ниво на Инвестициите в срока на договора.

(б) Размерът на Задължителното ниво на инвестициите е не по-малък от             9 234 000 лева без ДДС, съгласно Приложение ІХ.

(в) Страните се съгласяват да прегледат и, при необходимост, да променят с анекс към Договора Задължителното ниво на Инвестициите в следните периоди:

 1. в периода, обхващаш първите шест месеца от датата на изтичане на петата година от влизане в сила на Договора;
 2. в периода, обхващаш първите шест месеца от датата на изтичане на десетата година от влизане в сила на Договора;

(г) Прегледът и евентуалната промяна на Задължителното ниво на Инвестициите трябва да се съобразят с всички новонастъпили обстоятелства, включително, без да се ограничава до това, изготвяне на регистър на Активите по чл. 4.2. (в), провеждане на предпроектни проучвания, уточняване на проектите, които ще се финансират със средства от фондове на Европейския съюз и размера на съфинансирането от страна на бенефициера, изграждане на нови Публични активи и др. 

 (д) Задължителното ниво на Инвестициите се променя и в случаите на             чл. 6.4. (к).

 (е) За избягване на съмнение Задължителното ниво на Инвестициите не ограничава правото на Оператора да извършва допълнителни инвестиции в Публичния активи или инвестиции в Активи на Оператора.

 

7.4. Отчитане на инвестициите

            Инвестициите в Публични активи, извършени за сметка на Оператора, се отчитат и осчетоводяват веднъж годишно. Не се смятат за извършени за сметка на Оператора Инвестициите, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз или международни или национални грантови схеми, с изключение на съфинансирането, предоставено от Оператора.

 

7.5. Сътрудничество

(а) Страните се задължават да си сътрудничат добросъвестно при изготвянето на Инвестиционните програми и инвестиционната част на Бизнес плана.

(б) Всяка Страна е длъжна да предостави разумно съдействие на другата Страна при изпълнение на задълженията й за извършване на инвестиции.

(в) Страните се задължават да положат всички възможни усилия да съдействат на АВиК /съответен неин член/ за изготвянето на формуляри за кандидатстване и други документи, необходими за получаване на финансиране от ЕС за реализиране на Инвестиционните програми.

 

 

ЧЛЕН 8
ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Приходи

Освен ако е предвидено друго в Договора или разпоредбите на действащото право, Операторът има право да получи всички приходи от предоставянето на Услугите и ползването на Активите („Оперативни приходи”).

 

8.2. Определяне на цените 

(а) Цените за Услугите се утвърждават от КЕВР в съответствие с правилата предвидени в ЗРВКУ, наредбата по чл. 13, ал. 5 от ЗРВКУ и указанията на КЕВР за прилагането на методите за ценово регулиране. 

(б) Операторът включва предложенията си за нови цени на Услугите в проекта за Бизнес план и ги съгласува с АВиК по реда на чл. 6.4. 

 

8.3. Финансови задължения

(а) На основание чл. 198д от Закона за водите, Страните се съгласяват, че АВиК има право да задължи Оператора да поеме финансови задължения за осигуряване на средства за развитието на ВиК системата, включително заеми, гаранции или задължения за съфинансиране по програми на Европейския съюз, при едновременно спазване на следните условия: 

 1. Средствата се използват единствено за финансиране на изпълнението на одобрените Инвестиционни програми по чл. 6.2(б);
 2. Финансовото състояние на Оператора позволява поемането и обслужването на такива финансови задължения;

iii. Поемането на задълженията няма да се отрази негативно върху социалната поносимост на цената на Услугите; 

 1. Намерението за поемане на такива финансови задължения е отразено в Бизнес плана и е одобрено от КЕВР.

(б) Операторът има право да поема финансови задължения по своя собствена инициатива при следните условия:

 1. Постъпленията от съответните заеми се използват единствено за финансиране на изпълнението на одобрените Инвестиционни програми или за предоставянето на Услугите;
 2. Финансовото състояние на Оператора позволява поемането и обслужването на такива финансови задължения;

iii. Поемането на задълженията няма да се отрази негативно върху социалната поносимост на цената на Услугите.

(в) Условията за поемане на финансови задължения, посочени в чл. 8.3. (а) и (б), не се прилагат към финансовите задължения на Оператора, съществуващи към датата на влизане в сила на Договора.

(г) АВиК гарантира, че всяко трето лице, което ще замести Оператора изцяло или частично като доставчик на Услугите в Обособената територия, ще замести Оператора изцяло или частично, в зависимост от конкретния случай, и във всички негови финансовия задължения, поети от Оператора в съответствие с чл. 8.3. (а)-(в), до степента, допустима от действащото право и съответните кредитни споразумения, и ако съответната кредитна институция даде съгласието си.

(д) В случаите по чл. 8.3. (а), условията по поемането на финансови задължения от Оператора за осигуряване на средства за развитието на ВиК системата се одобряват от АВиК като подобно одобрение не може да бъде неоснователно отказано или забавено от АВиК. Одобрението от АВиК се предоставя на Оператора в писмена форма, в разумен срок.

 

 

ЧЛЕН 9
ТЪРГОВСКИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Доставки на стоки и услуги

(а) Операторът възлага доставките на всички стоки и услуги (включително и строителни дейности), необходими за предоставяне на Услугите, в съответствие с изискванията на ЗОП и съответните подзаконови нормативни актове. 

(б) Операторът няма право да превъзлага изпълнението на задълженията си по договора на трети лица по реда на чл. 5.3., ако с това се цели заобикаляне на процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

(в) Операторът уведомява АВиК за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки, ведно с изпращането на предварително  уведомление до АОП, за всички процедури за възлагане на обществени поръчка, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца.

(г) При получаване на писмено искане от АВиК Операторът се задължава да изпрати на АВиК, преди началото на процедурата за възлагане на съответната обществена поръчка, проекта на документация за провеждане на всяка поръчка, чиято прогнозна стойност надвишава 750 000 лева без ДДС, или която е изцяло или частично финансирана от АВиК /някой от нейните членове/. Писменото искане на АВиК по предходното изречение се изпраща на Оператора не по-късно от три работни дни от датата на поучаване на уведомлението по чл. 9.1. (в).

(д) АВиК има право да представи бележки по проекта на документация за провеждане на обществената поръчка в рамките на разумен срок, предоставен й от Оператора, който не може да бъде повече от 10 дни. Бележките на АВиК не са задължителни за Оператора, освен в случаите когато АВиК  /някой от нейните членове/ са предоставили повече от 50% от финансирането на поръчката и съответстват на изискванията на ЗОП.

(е) При условията на ЗОП, АВиК има право да посочи един от членовете на комисията за оценка на офертите за всяка една от процедурите по чл. 9.1. (г).

 

9.2. Договорни условия 

(а) В съответствие с изискванията на ЗРВКУ, Операторът изготвя общи условия на договорите за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

(б) Операторът изпраща общите условия и всички техни изменения на АВиК за съгласуване, преди изпращането им на КЕВР. В този случай се прилагат съответно процедурите за съгласуване по чл. 6.4.

(в) АВиК се задължава да подкрепи съвместно с Оператора проекта на общи условия, представен пред КЕВР. В този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 6.4. (з).

(г) За неуредените в този чл. 9.2. въпроси относно изготвянето, одобряването от КЕВР и влизането в сила на общите условия се прилагат разпоредбите на ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и другите приложими нормативни актове, които уреждат приемането и влизането в сила на договори при общи условия.

 

9.3. Измерване

(а) Операторът монтира и поддържа за своя сметка всички средства за измерване на водоснабдителните системи, включително на водоизточници, на вход населени места, на вход/изход основни обекти от системите, вход/изход водомерни зони и на сградни отклонения, с изключение на индивидуалните водомери. Индивидуалните водомери са средство за разпределение на изразходваното количество вода в сгради – етажна собственост и се монтират и поддържат за сметка на съответния потребител.

 (б) За измерването на подадената вода от водоизточници към сградни водопроводни отклонения, Операторът монтира само типови средства за измерване, одобрени от Българския институт по метрология в съответствие със Закона за измерванията.

(в) Процедурата за монтиране, поддръжка и отчитане на средствата за измерване на сградни отклонения се урежда в съответствие със ЗРВКУ и съответните подзаконови нормативни актове, включително Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

(г) В срок от 3 години от влизане в сила на Договора ВиК операторът изготвя програма за поетапното обхващане с подходящи средства за измерване на:

 1. всички водоизточници;
 2. вход населени места;

iii. основните обекти по водоснабдителната система. За основни обекти по водоснабдителните системи се считат пречиствателни станции, помпени станции, резервоари и други обекти, които имат съществен принос за нормалното функциониране на системите;

 1. водомерни зони в населени места с население над 10 000 жители.

(д) Независимо от посоченото по-горе, Операторът няма задължение да монтира средства за измерване за водоизточници с малки дебити, разположени в трудно достъпни територии, когато осигуряването на такива средства е свързано с технически проблеми. Операторът представя на АВиК технико-икономическа обосновка, посочваща причините да не се монтират средства за измервания на водоизточниците по предходното изречение.

 

9.4. Фактуриране и събиране на вземания

(a) Операторът отчита водомерите, издава фактури за дължимите суми от потребителите и събира дължимите вземания, като понася всички разходи за извършване на тези дейности и риска от неплащане на дължимите суми.

(б) Издаването на фактури и събирането на вземанията се извършва в съответствие с общите условия и разпоредбите на действащото право

 

 

 

ЧЛЕН 10
ОТГОВОРНОСТ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

10.1 Обща отговорност 

Всяка Страна ще бъде изцяло отговорна пред другата Страна за всички преки и непосредствени вреди, претърпени от нея в резултат на виновно неизпълнение на задълженията на първата Страна. Ако Операторът е претърпял вреди поради неизпълнение на задължения на отделни членове на АВиК, той може да търси обезщетението по предходното изречение само от тези членове. 

 

10.2. Неустойки за забавена или неточна информация   

(а) Ако Операторът не представи на АВиК в уговорения срок, който и да е от докладите по чл. 12.4. или друга информация, за чието предоставяне в Договора е предвиден конкретен срок, той дължи на АВиК неустойка в размер 100 (сто) лева за всеки ден на забавата, но не повече от 1 000 (хиляда) лева.

(б) Ако някоя от Страните предостави на другата Страна неточна писмена информация в резултат на умисъл или груба небрежност, тя дължи неустойка в размер на 1 000 ( хиляда) лева за всяко нарушение. За избягване на съмнение, предоставянето на информация с множество неточности в един документ или неточности в повече от един документ се смята за едно нарушение, ако информацията е предоставена по един и същ повод. 

 

10.3. Неустойки за неизпълнение на инвестиционни задължения    

(а) Ако Операторът не извърши която и да е от инвестициите, посочени в Подробната инвестиционна програма, или, в случая по чл. 6.4. (й), Модифицираната подробна инвестиционна програма, до датата на изтичане на съответния Бизнес план, (при условие, че са одобрени цени, с които да изпълни заложените инвестиции), той дължи на АВиК неустойка в размер на 0,05% от стойността на неизвършената инвестиция, посочена в Бизнес плана.

(б) Ако Операторът не изпълни Задължителното ниво на инвестициите до края на срока на Договора, той дължи на АВиК неустойка в размер на неизпълнената част. От тази неустойка се приспадат неустойките за неизпълнение на Инвестиции в Публични активи, дължими по реда на чл. 10.3. (а). Тази неустойка се дължи, само ако Договорът е останал в сила за целия срок по чл. 15.2. (а).

 

10.4. Неустойка за забавено изпращане на проекта за Бизнес план

Ако Операторът не представи на АВиК проекта на Бизнес план съгласно чл. 6.4., той дължи на АВиК неустойка в размер на 70 (седемдесет) лева за всеки ден на забавата, но не повече от 2 000 (две хиляди) лева.

 

10.5. Неустойка за неизпълнение на задължението за връщане на Публичните активи

Ако Операторът не предаде Публичните активи в съответствие с чл. 4.9., той дължи на АВиК неустойка в размер на 0.05% от балансовата стойност на непредадения актив за всеки ден на забавата.

 

10.6. Неустойка за неизпълнение на Договорните показатели за качество

Ако Операторът не успее да постигне нивата на Договорните показатели за качество за съответната календарна година, определени в Приложение II, той дължи на АВиК неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева за всяко нарушение, но не повече от 6 000 (шест хиляди) лева за всички нарушения за всяка календарна година на неизпълнение.

 

10.7. Неустойка за неизпълнение на задълженията на АВиК или нейните членове

Ако АВиК, съответно неин член, не изпълни свое задължение по този Договор, което е обвързано с конкретен срок (например задължението по чл. 3.1. (б), неизправното лице дължи на Оператора неустойка в размер на 100 (сто) лева за всеки ден на забавата, но не повече от 1 000 (хиляда) лева.

 

10.8. Използване на постъпленията от неустойки и обезщетения 

   Всички суми, получени като неустойки и обезщетения, се използват за поправяне на вредите, за които са получени, а остатъкът, ако има такъв, се използва за осъществяване на Инвестиционните програми. 

 

10.9. Непреодолима сила

(а) Никоя страна няма да бъде отговорна за неизпълнение на своите задължения по Договора, ако това неизпълнение е резултат от действието на Непреодолима сила.

(б) Ако една от Страните не може или няма да може да изпълни задълженията си по Договора поради действие на непреодолима сила, тя ще уведоми другата Страна със следното съдържание:

 1. Описание на Непреодолимата сила и вероятните причини, които са довели до нейното настъпване;
 2. Прогноза за продължителността на Непреодолимата сила и за въздействието, което може да окаже върху предоставянето на Услугите;

iii. Описание на задълженията, произтичащи пряко или непряко от Договора, които са засегнати от Непреодолимата сила по начин, който прави изпълнението им изцяло или частично невъзможно;

 1. Списък с мерки за смекчаване на действието на Непреодолимата сила, насочени към бързо възстановяване на изпълнението на засегнатите задължения (например мобилизация на допълнителен персонал и оборудване; консервиране на започнати дейности; прилагане на аварийна комуникационна система и др.);
 2. Прогнозна оценка на разходите, свързани със смекчаване на действието на Непреодолимата сила;
 3. Анализ на възможните варианти за справяне с последиците от Непреодолимата сила и ясно посочване на най-ефективния вариант;

(в) Уведомлението се предоставя не по-късно от 14 дни от деня, в който Страната е узнала или е била длъжна да узнае за настъпването на Непреодолимата сила. Ако засегнатата от Непреодолима сила Страна не уведоми другата Страна при условията на предходното изречение, тя отговаря пред другата Страна за вредите от неуведомяването. 

(г) Всяка страна се задължава да положи всички възможни усилия за минимизиране на всяко забавяне на изпълнението на задълженията по Договора в резултат на действие на Непреодолима сила. Всяка Страна незабавно уведомява другата Страна, след като престане да бъде засегната от действието на Непреодолимата сила. 

(д) Изпълнението на задълженията, засегнати от Непреодолимата сила, се спира за срока на нейното действие и се възобновява веднага след нейния край.

 

10.10. Гаранция за изпълнение 

(а) При подписване на Договора Операторът учредява в полза на АВиК гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на Задължителното ниво на Инвестициите за първия петгодишен регулаторен период, която обезпечава изпълнението на всички негови задължения по Договора за този период.

(б) Операторът представя гаранцията по чл. 10.10. (а) под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, в оригинал, със срок на валидност 5 години. В срок до 1 месец преди изтичането на петгодишния срок на валидност на банковата гаранция, Операторът се задължава да поднови гаранцията за изпълнение в  размер на 1 % от стойността на Задължителното ниво на Инвестициите за следващия петгодишен регулаторен период. Операторът се задължава да подновява гаранцията за изпълнение до изтичане на срока на действие на договора.

(в) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до един месец след изтичане на срока по чл. 15.2. или след прекратяване на Договора по други причини, с изключение на случаите на прекратяване поради виновно поведение на Оператора.  

(г) Ако в гаранцията за изпълнение е посочена конкретна дата за изтичане на валидността й и срокът на Договора бъде удължен, Операторът е длъжен да удължи незабавно срока на валидност на гаранцията до датата на изтичане на удължения срок на Договора.

(д) АВиК има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение при пълно неизпълнение или неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Оператора. АВиК има право да усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която покрива отговорността на Оператора за неизпълнението, включително начислените неустойки. Независимо от посоченото по-горе, АВиК има право да усвои целия размер на гаранцията за изпълнение в случай на едностранно прекратяване на Договора от АВиК поради виновно неизпълнение на Оператора, както и в случай че Операторът откаже да удължи срока на валидността на гаранцията по реда на чл. 10.10. (г). 

 

ЧЛЕН 11
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Права на интелектуална собственост на АВиК

            (а) Всички права на интелектуална собственост, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на Публичните активи и/или предоставянето на Услугите, включващи inter alia права върху регистъра на Активите по чл. 4.2., системи за фактуриране, електронни регистри за аварийна дейност, географски информационни системи, хидравлични модели, счетоводно-финансови софтуери, бази данни, проекти (например скици и инвестиционни проекти за строителство на нови или подобрение на съществуващи Публични активи), доклади (например доклади за техническата експлоатация на оборудване и съоръжения, правни, икономически, финансови, екологични социални анализи на Публичните активи, предпроектни проучвания във връзка с Основните инвестиционни програми и др.), технически изобретения и др., принадлежат на АВиК. С настоящия Договор АВиК предоставя на Оператора безвъзмездно неизключително право да ползва (или да предостави на своите подизпълнители да ползват) тези обекти на интелектуална собственост за срока на Договора до степента, необходима за изпълнение на задълженията му по Договора.

(б) Правилото на чл. 11.1. (а) се прилага и по отношение на правата на интелектуална собственост, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на Частните активи, до степента, необходима за експлоатацията на Публичните активи и предоставянето на Услугите.

 

11.2. Права на интелектуална собственост на Оператора

            Всички други права на интелектуална собственост, създадени или придобити от Оператора, принадлежат на Оператора.

 

ЧЛЕН 12
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ. КОНТРОЛ

 

12.1. Общ принцип на администрирането на Договора

Страните се съгласяват да се срещат редовно, да обменят документация и да си предоставят взаимно обща и конкретна информация във връзка с правата и задълженията им, произтичащи от Договора, както и във връзка с правата и задълженията им към трети лица като потребители, банки, публични институции и др., произтичащи от изпълнението на Договора, по начин, който гарантира, че другата Страна е навременно и точно информирана.

 

12.2. Срещи

            (а) Страните провеждат срещи веднъж на всеки три месеца, за да обсъдят изпълнението на Договора или други въпроси, които сметнат за необходими. 

            (б) Всяка Страна има право да свика в разумен срок извънредна среща като изпрати писмена покана до упълномощен представител на другата Страна, която ще бъде задължена да присъства на срещата.

            (в) Срещите са открити за присъствие на трети лица, ако те са поканени от някоя от Страните.

            (г) По време на срещите Страните спазват общия принцип по чл. 12.1. и предоставят обяснения, анализи, доклади, документи и информация, които отговарят на изискванията за своевременност и точност. 

            (д) Операторът изготвя протокол от всяка среща и го предоставя на АВиК в срок от 7 работни дни от нейното провеждане. АВиК може да възрази срещу съдържанието на протокола в срок от 7 работни дни след получаването му. Ако Операторът е съгласен с възраженията на АВиК, той ги отразява и предоставя изменения протокол на АВиК в срок от 5 работни дни след получаването им. Ако Операторът не е съгласен с възраженията на АВиК, той ги прилага към протокола без да го изменя. Ако Операторът не получи възражения по протокола в срока по предходното изречение, протоколът се смята за одобрен без възражения.

            (е) Освен ако страните не се съгласят предварително за друго място на провеждането им, срещите се провеждат в офиса на Оператора.

 

12.3. Документация

            (а) Операторът съхранява писмено всяка информация, която се изисква от действащото право.

            (б) Операторът съхранява писмено информацията, свързана с изпълнението на правата и задълженията му по Договора, както следва:

 1. до предаването й на АВиК по реда на чл. 4.9. (в) – за информацията, посочена в тази разпоредба;
 2. за срок от 10 години след прекратяване на Договора – в останалите случаи.

            (в) Архивът на Оператора следва да бъде пълен и точен, съобразен с действащата при Оператора Инструкция за деловодната дейност и документооборота.

            (г) АВиК има право да проверява документацията на Оператора, включително неговите финансови и счетоводни документи, във всеки един момент в работното време на Оператора, ако е уведомил писмено Оператора предварително в 5 дневен срок за тази проверка като е посочен обекта и датата на проверката. Проверката по предходното изречение се извършва само от законни или упълномощени представители на АВиК, при условията на чл.12.7(а).

 

12.4. Доклади

(а) Не по-късно от 15 април на всяка година Операторът изпраща на АВиК писмен доклад за дейността на Оператора през предходната година, заедно с копие от финансовите си отчети за предходната година.

            (б) Годишният доклад съдържа информация, относно предоставянето на Услугите и изпълнението на Показателите за качество, стопанисването, експлоатацията и поддържането на Публичните Активи, изпълнението на Бизнес плана и Подробната инвестиционна програма, препоръки на Оператора и др. и се изготвя във формата съгласно Приложение VІ. 

            (в) Операторът уведомява АВиК в седемдневен срок за всяка промяна, отнасяща се до неговата корпоративна структура, управление или лице за контакти.

 

12.5. Документация, отнасяща се до оплаквания от потребители 

            (а) Операторът съхранява писмено информацията, отнасяща се до всички оплаквания на потребители, свързани с предоставянето на Услугите и по искане на АВиК й предоставя пълен достъп до тази информация. Операторът ще съхранява в електронен формат информацията, отнасяща се до оплаквания, подадени по електронна поща или в друга електронна форма.

            (б) Операторът съхранява информацията по чл. 12.5. (а) за период от минимум 5 години след получаване на съответното оплакване.

 

12.6. Информация, предоставяна на трети лица 

            Въз основа на писмено искане от АВиК Операторът предоставя на всеки кандидат за доставчик на Услугите в Обособената територия информацията, свързана с Услугите или Активите, посочена в това писмено искане.

 

12.7. Контрол върху изпълнението на задълженията на Оператора  

(а) АВиК има право да проверява изпълнението на задълженията на Оператора по Договора, след предварително писмено уведомление до Оператора в 5 - дневен срок, съдържащо предмета на проверката, имената на лицата, които ще извършват проверката и датата на проверката. Тази проверка включва, без да се ограничава до това:

 1. инспекции на офисите на Оператора и всеки Актив, при условие че тези инспекции ще бъдат провеждани в работното време на Оператора и няма да причинят значително смущение в предоставянето на Услугите или допълнителни разходи за Оператора;
 2. проверки в работното време на Оператора на неговите документи, свързани с изпълнението на задълженията му по Договора. АВиК има право да поиска копия от тези документи на Оператора, които ще бъдат изготвени за сметка на АВиК;

            (б) АВиК уведомява писмено съответните органи за всяко неизпълнение на задълженията на Оператора, което попада в тяхната компетентност.

            (в) За избягване на съмнение, АВиК няма право да извършва никакви принудителни или санкционни действия, които съгласно действащото право са в компетентността на КЕВР или на други компетентни органи, включително, без да се ограничава до това:

 1. да налага санкции или да претендира обезщетения от Оператора за неизпълнение на задълженията му за постигане на Нормативните показатели за качество;
 2. да налага санкции на Оператора за неизпълнение на задълженията му, предвидени в действащото екологично право, без да се засягат правата на АВиК и нейните членове по чл. 3.6. (з);

iii. да дава задължителни инструкции към Оператора, свързани с постигане на Нормативните показатели за качество.

 

ЧЛЕН 13
АВАРИИ

13.1. Аварии 

            (а) Авария означава всяко временно и необичайно събитие, което води или може да доведе до значително нарушение в предоставянето на Услугите. За целите на настоящия Договор значително нарушение означава всяко нарушение в предоставянето на Услугите, което:

 1. представлява заплаха за здравето на потребителите на ВиК услуги и населението като цяло;
 2. продължава повече от 8 часа oт момента на установяването му

            (б) Операторът изготвя План за действие при аварии, в който се уреждат мерките и процедурите в случай на Авария, насочени към осигуряване на непрекъснатото и качествено предоставяне на Услугите до отстраняването на Аварията и последяващото възстановяване на нормалното предоставяне на Услугите и изпълнението на Показателите за качество. Планът се изготвя във формата съгласно Приложение VІІ. 

            (в) Операторът предоставя проекта на План за действие при аварии на АВиК не по-късно от три месеца след датата на влизане в сила на Договора. АВиК одобрява или отказва да одобри изцяло или частично Плана за действие в срок от 45 дни от датата на получаването му. 

            (г) Решението на АВиК да откаже да одобри Плана за действие при аварии трябва да бъде в писмена форма и да съдържа подробни мотиви за отказа. Ако АВиК не изпрати на Оператора писмен отказ в срока по чл. 13.1. (в), Планът за действие се смята за одобрен от АВиК.

            (д) Операторът е длъжен да отрази бележките на АВиК в срок от 15 дни от датата, на която ги е получил.

            (е) Процедурите по чл. 13.1. (в), (г) и (д) се прилагат многократно, докато Планът за действие при аварии бъде изцяло одобрен от АВиК.          

 

13.2. Задължения на Оператора в случай на Аварии

            (а) В случай на Авария Операторът предприема всички необходими действия съгласно Плана за действие и действащото право и уведомява:

 1. съответните компетентни органи съгласно действащото право; и
 2. АВиК като публикува на интернет страницата си информация за аварията в срок до 24 часа, след като узнае за нея.

            (б) Операторът прилага и допълнителни мерки извън обхвата на Плана за действие, които са необходими за предотвратяване или смекчаване на негативния ефект от Аварията. Операторът уведомява АВиК за тези мерки преди, или ако това не е възможно, веднага след тяхното предприемане.   

            (в) Операторът възстановява нормалното предоставяне на Услугите незабавно след отстраняване на Аварията.

            (г) Операторът понася всички разходи за изпълнението на Плана за действие и допълнителните мерки в случай на Авария.

 

13.3. Съдействие 

            Операторът съдейства на АВиК и нейните членове при подготовката на плановете за защита при бедствия, изисквани от действащото право, в частта им относно гарантиране на непрекъснатостта и качеството на водоснабдяването и канализацията, извършването на аварийни ремонти и др.  

 

13.4. Регистър на Авариите 

            Операторът създава и поддържа за срока на Договора електронен регистър на Авариите, който съдържа най-малко:

 1. описание на всяка Авария, включително нейния вид, тежест и локация;
 2. мерките, които Операторът е предприел по отстраняване на Аварията;

iii. срока, в който Аварията е отстранена. 

 

 

 

ЧЛЕН 14
ЗАСТРАХОВКИ

14.1. Видове застраховки 

            (а) Операторът сключва и поддържа всички задължителни застраховки, които съгласно действащото право са негово задължение. 

            (б) Членовете на АВиК сключат и поддържат всички задължителни застраховки, които съгласно действащото право са тяхно задължение. 

            (в) Страните се задължават да осигурят, че след прекратяване на Договора новият доставчик на услугите ще замести Оператора във всички права и задължения по застраховките по чл. 14.1. (а), сключени във връзка с Публичните активи.

            (г) Страните се споразумяват, че в случай на поемане на финансови задължения, посочени в чл. 8.3., Операторът и членовете на АВиК се задължават да сключат и поддържат допълнителни застраховки, извън визираните в буква „а“ и „б“, когато това е условие на финансиращата институция, като тези застраховки могат да включват, без да се ограничават до това, застраховка за материални щети (всички рискове свързани със строителство и собственост и Активи), покриваща “всички рискове” от физически загуби или щети, включително аварии на машини и тероризъм, застраховка за загуба на приходи (застраховка за прекъсване на дейността) на Оператора, застраховка покриваща отговорността към трети лица (включително обща отговорност за смърт, увреждания на лица и загуба или щети на имущество) и други.

            (д) Страните се споразумяват, че извън случаите по чл.14.1. (б), членовете на АВиК може по своя инициатива и за своя сметка да застраховат Публичните активи.

 

14.2. Прехвърляне на застрахователни обезщетения 

            (а) Членовете на АВиК се задължават да договарят със съответните застрахователни дружества при сключване на застрахователни договори да изплащат всички застрахователни обезщетения във връзка с Публичните активи на Оператора.

            (б) Операторът използва обезщетенията по чл. 14.2. (а) единствено за ремонт /заместване на повредени/унищожени Публични активи.

 

 

ЧЛЕН 15
ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК

15.1. Дата на влизане в сила

            Настоящият Договор влиза в сила на ………………….2016 г.

 

15.2. Срок

            (а) Настоящият договор се сключва за срок от 15 години.

            (б) Срокът на договора може да бъде удължаван само след промяна на действащото право, която удължава максималния срок на действие на договорите по чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите.

 

 

ЧЛЕН 16
РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

16.1. Преговори

            В случай на възникване на спор, породен от Договора или отнасящ се до него, включително спор, породен или отнасящ се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спор за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, Страните полагат всички разумни усилия да решат този спор чрез споразумение. В тази връзка всяка Страна участва добросъвестно в дискусии и преговори с другата Страна, като се съобразява със взаимните им интереси, с цел постигане на справедливо и балансирано решение, което е изгодно за всички Страни. 

16.2. Медиация

            В случай че страните не успеят да постигнат споразумение за решаване на спора в срок от 20 дни от започване на преговорите по чл. 16.1., всяка от страните има право да поиска спорът да бъде решен чрез медиация по реда за Закона за медиацията. Медиаторът се избира по взаимно съгласие на страните измежду лицата, включени в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Република България.

           

16.3. Съдебно решаване на спорове

            Ако страните не успеят да постигнат извънсъдебно споразумение, всяка страна има право да отнесе спора за окончателно решаване пред компетентния български съд.

 

ЧЛЕН 17
ПРЕКРАТЯВАНЕ

17.1. Случаи на прекратяване

            (а) Настоящият Договор се прекратява:

 1. i. с изтичането на срока на Договора по чл. 15.2.
 2. ii. от АВиК, ако Обособената територия или съответна нейна част са прехвърлени в компетентността на друга асоциация по водоснабдяване и канализация, община или друга институция. В случай на частично прехвърляне, Договорът се прекратява само по отношение на отделената част.

            iii. от АВиК по нейна преценка, ако спрямо Оператора е влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност;

 1. iv. от Изправната страна, при разваляне на Договора по реда на чл. 17.2. в случай на продължаващо Съществено неизпълнение;
 2. v. автоматично, при промяна в действащото право, която изисква прекратяването на Договора;
 3. автоматично, ако физическо или юридическо лице, различно от българските държава и общини, е придобило акции или дялове в Оператора;

            vii. във всички останали случаи, предвидени в действащото право.

            (б) Освен ако АВиК, Операторът и съответните финансови институции не постигнат приемливо за всички споразумение за задълженията на Оператора, поети в съответствие с чл. 8.3. (а)-(в), или освен ако новият оператор не встъпи в тези задължения на Оператора съгласно чл. 8.3. (г), АВиК и нейните членове няма:

 1. да прекратяват настоящия Договор на основание чл. 17.1. (а), освен в изпълнение на изискване на действащото законодателство; или
 2. в случай на автоматично прекратяване, да причиняват умишлено събитията, които водят до такова прекратяване.

            (в) Ако АВиК не изпълни задължението си по чл. 17.1. (б), Договорът ще се смята за прекратен, но АВиК ще дължи на Оператора неустойка в размер на всички разходи, свързани с потенциалното преструктуриране на дружеството, във връзка с преустановяване на дейността му като ВиКО в съответната обособена територия.

 

17.2. Прекратяване в случай на Съществено неизпълнение

            (а) В случай на Съществено неизпълнение на една от Страните или на член на АВиК, в случаите когато последните имат конкретни задължения по Договора („Виновната страна”), другата Страна („Изправната страна”) и