Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

"Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) гаранция за прозрачност и ефективност"

Дата на публикуване: 20.10.2015 09:05
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. 

Седми брой на информационен бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран по ОПАК. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерския съвет.

 

Приложения:

  1. Уеб базиран бюлетин по проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” – брой № 7;

Информационен бюлетин можете да изтеглите от тук.

Обща информация:

От месец ноември 2015 г. ще започне да функционира Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Тя е разработена по проект на Министерския съвет, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”. Информационната система ще осигури единен източник на информация за администрацията, услугите и режимите, както и цялостен справочен инструментариум за функционирането на централните и териториалните органи на изпълнителната власт. С внедряването на новата интегрирана система се постига еднократно въвеждане и многократно използване на данните.

Гражданите ще бъдат значително улеснени, когато  получават услуги от администрацията, а самата администрация ще бъде значително облекчена както от гледна точка на използваните административни ресурси, така и в комуникацията между различните структури. ИИСДА ще повиши прозрачността в работата на служителите от администрацията, стана ясно по време на пресконференцията в Гранитната зала на Министерския съвет за представяне на резултатите от проекта..

Към момента въвеждането на данни става поотделно, в три необвързани една с друга системи: Административен регистър (АР), Система за самооценка на административното обслужване (ССАО) и Информационна система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията (ИСПОДСА). Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), който се поддържа електронно, ще бъде ключова част от функционирането на Интегрираната информационна система. СУНАУ ще се превърне от „списък” в регистър на административните услуги. Той ще служи като динамичен каталог на услугите, към който ще се обръщат всички останали информационни системи – за тарифи, за определяне на свързани/зависими услуги и др.

Данните в ИИСДА ще се предоставят в отворен машинно-четим формат, в съответствие с ангажиментите за Отворени данни, заложени в Директива 2013/37/ЕС и решението на Съвета за административна реформа за приоритетно отваряне на 119 бази данни. ИИСДА ще работи и във взаимодействие с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).

Вече е изготвен проект на Наредба за поддържане и ползване на ИИСДА, като се регламентират две нива на контрол върху изпълнението на задълженията за поддържане на информация в регистъра – децентрализиран контрол, осъществяван във всяка административна структура, и централизиран контрол от Администрацията на Министерския съвет.

За реализирането на проект К12-11-1 „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност” по ОПАК са предоставени 1 494 118 лв.

Бюлетин 1

Бюлетин 2


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем