Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Обява – Конкурс за длъжността старши юрисконсулт

Дата на публикуване: 02.11.2020 11:25
Рег. № ЧР-22-4-(1)/24.09.2020 г.
 

ОБЯВА – КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
 
         Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-122/24.09.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за незаета длъжност в администрацията,
 
О Б Я В Я В А конкурс за длъжността:
 
 1. СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка.
1.1.Правоотношение: служебно
1.2. Кратко описание на длъжността:
Осигуряване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт.
Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областния управител. Изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, както и спазването на законността при осъществяването на функциите и прилагането на нормативните документи в областната и общинските администрации.
 
    2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
2.1. Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията(КДА) – 10
2.2. Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво - 6
2.3.Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
2.4. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – „Магистър“
2.5. Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година.
2.7. Да притежава юридическа правоспособност: на основание  чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
 
 1. Допълнителни умения и квалификации на кандидатите:
3.1. Област на висшето образование на основание Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления: социални, стопански и правни науки;
3.2. Професионално направление: Право;
3.3. Професионална квалификация: Юрист
3.4. Да притежават следните компетентностти: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента(вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност; Дигитална компетентност, работа с правно-информационните системи, работа с WORD, EXCEL;
 1. Минимален размер на основната заплата по нива и степени, определена за длъжността: 610лв.
Основният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 1. Конкурсът се провежда на два етапа:
5.1. Тест;
5.2. Интервю
 1. Необходими документи и образци за кандидатстване в конкурса:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 1, т.3 от НПКПМДСл (образец), за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото с чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
6.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;
6.5. Европейски формата на автобиография CV формат;
6.6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността: за дигитални компетентности, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.
 1. Място и срок за подаване на документите:
7.1.Областна администрация - Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1;
7.2. Административно звено - Център за административно обслужване и информация;
7.3 Длъжностното лице което ще приема документите: Мариета Димитрова – главен експерт в дирекция АПОФУС, тел. 064/880-125, 0879353125;
7.4. Документите следва да бъдат представени в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящата обява в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Областна администрация – Плевен, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
 1. Документите може да бъдат подадени в горепосочения срок и по електронен път на адрес e-mail: pleven@pleven.government.bg като заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се уведомяват от главен експерт „Човешки ресурси“ за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, а когато подаването на документите е по електронен път, кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. на посочения от тях e-mail. 
 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения:
настоящата заповед и обявлението за  конкурса, списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата  на администрацията: http://www.pleven-oblast.bg
 1. Служителят, определен да приема документите, извършва проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомява кандидатите лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.
 2. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
 3. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират. Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
 4. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за провеждане на конкурса да бъде изпратено едновременно за публикуване в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и да бъде публикувано на интернет страницата на администрацията.
 5. Вписването в Интегрираната информационна система на държавната администрация, съгласно чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, да извърши Мариета Димитрова – Главен експерт „Човешки ресурси“ в дирекция АПОФУС.
 6. Настоящата заповед и всички съпътстващи публични документи да се публикуват на официалният сайт на Областна администрация - Плевен, в раздел Кариери, подраздел конкурси по ЗДСл, след обособяване на електронно досие на съответната конкурсна процедура. Публикуването се извършва от Валя Георгиева – старши експерт в дирекция „АКРРДС“, след вписването по т. 14.
Образци на заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от меню „Кариери” на Интернет сайта на Областна администрация – Плевен.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главен секретар на Областна администрация-Плевен.
 
MИРОСЛАВ ПЕТРОВ /П/
Областен управител
на област Плевен

Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСл
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл


Списък допуснати и недопуснати до участие кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук

Система за определяне резултатите при провеждане на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук


Нормативни актове за подготовка за явяване на конкурс

Граждански процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Закон за местното самоуправление и местната админситрация

Закона за администрацията

Закона за публичните финанси

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закона за държавната собственост

Закона за държавния служител

Закон за обществените поръчки

Устрийствен правилник на областните администрации

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Наредба за служебното положение на държавните служители

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Класификатор на длъжностите в администрацията

 

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

На основание  чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
За длъжността  “Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен.
Резултати от проведения на 21.10.2020г. тест в Областна администрация – Плевен.
Минималният резултат при който кандидатите се допускат до интервю е 16т.

   
1. Албена Томова- Рег. № ЧР-22-4(2)/25.09.2020г. – 17 точки
2. Цветелина Борисова №ЧР-22-4(4)/30.09.2020г. – 19 точки

Кандидатите издържали теста и допуснати до интервю трябва да се явят на интервю на 21.10.2020г. (сряда) от 14.00ч. в сградата на Областна администрация – Плевен, адрес: пл. „Възраждане“ № 1, в Заседателна зала – IV етаж.

Всички кандидати следва да бъдат с предпазна маска поставена на лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
ИРЕНА ХРИСТОВА /П/
Главен секретар на Областна администрация – Плевен
21.10.2020г.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

На основание чл. 44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс за длъжността “Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен, конкурсната комисия обявява следното класиране на кандидатите:
Класиране:
1.Цветелина Борисова – заявление, с вх. № ЧР – 22- 4(4) /30.09.2020г., издържал успешно теста със 171/сто седемдесет и една/ точки и интервюто с  112,85 /сто и дванадесет и осемдесет и пет стотни/ точки, или с общ резултат: 283,85 /двеста осемдесет и три точки и осемдесет и пет стотни / точки.
2.Албена Томова - заявление, с вх. № ЧР-22-4(2)/25.09.2020г.,  издържал успешно теста със 153/сто петдесет и три/ точки и интервюто с  100 /сто/ точки, или с общ резултат: 253 /двеста петдесет и три/ точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
ИРЕНА ХРИСТОВА /П/
Главен секретар на Областна администрация – Плевен
02.11.2020г.

 


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем