Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Дата на публикуване: 15.01.2018 14:55

Областна стратегия за развитие на област Плевен 2014 - 2020 г.

Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014 - 2020 г. (предварителен проект)

Анализ на икономическото и социалното състояние на област Плевен

Резултати от проведена анкета

Приоритетните за реализация проекти на общините от област Плевен

Ключове проекти за реализация през периода 2014 - 2020 г.

Доклад за Междинна оценка на ОСР на област Плевен за периода 2014-2020 г. можете да изтеглите от тук

Приложение 1: "Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на област Плевен през периода 2014-2017 г." можете да изтеглите от тук


  1. ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. - Текуща страница
  2. Областна стратегия за развитие на област Плевен 2005 - 2015 г.
  3. Оперативни планове за развитие
  4. План за младежта на област Плевен за 2020 г.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем