Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Оперативни планове за развитие


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем