Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Публични регистри

Дата на публикуване: 03.04.2020 22:25

2020.04.03
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения през 2020 г.

Заповед за одобряване на ПУП
Разрешения за изработване на ПУП
Разрешения за строеж
Удостоверения за въвеждане в експлоатация


  1. Публични регистри - Текуща страница

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем