Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Видове адм. услуги

Дата на публикуване: 08.04.2012 20:57
ИЗВЪРШВАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


АУ-01 Държавна собственост

01. Издаване на Актове за публична държавна собственост на ведомства.
02. Издаване на Актове за частна държавна собственост на ведомства.
03. Издаване на Акт за частна държавна собственост на еднолични търговски дружества.
04. Издаване на Акт за частна държавна собственост за имоти, включени в парцеларните планове на стопанските дворове.
05. Отразяване на промени на вписани обстоятелства в Актове за държавна собственост.
06. Деактуване на имоти в полза на търговски дружества след приватизация.
07. Деактуване на имоти, частна държавна собственост в полза на общините.
08. Деактуване на имоти, възстановени с решение на поземлена комисия.
09. Деактуване на земеделски имоти, придобити по реда на чл.27, ал. 6 от Закон за собственост и ползване на земеделски земи.
10. Деактуване на реституирани имоти със съдебно решение.
11. Деактуване на реституирани имоти със заповед на кмет на община.
12. Деактуване на имоти в полза на юридически и физически лица.
13. Издаване на удостоверения за снабдяване с нотариални актове по обстоятелствена проверка.
14. Издаване на удостоверения за съсобствен имот.
15. Издаване на удостоверения за реституционни претенции.
16. Издаване на удостоверения по чл. 100 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.
17. Издаване на удостоверения за отписване на недвижими имот от актовите книги за държавна собственост.
18. Продажба на държавна земя на лица, придобили право на строеж върху нея.
19. Справка за наличие или липса на издаден Акт за държавна собственост.
20. Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи на граждани настанени в тях по административен ред.
21. Замяна на имоти - частна държавна собственост с недвижими имоти без търг или конкурс.
22. Доброволна делба между държавата и физически или юридически лица.
23. Учредяване безвъзмездно право на строеж върху земя, частна държавна собственост.
24. Учредяване право на надстрояване и пристрояване върху сграда, частна държавна собственост или съсобственост без търг или конкурс.
25. Издаване на копие от документи във връзка с държавните имоти.
26. Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти - частна държавна собственост на ведомства за нуждите на регионалните им структури.
27. Предоставяне под наем на помещения частна държавна собственост за нуждите на регионалните ръководства на политическите партии.
28. Предоставяне под наем на помещения – частна държавна собственост за осъществяване на здравни, образователни или хуманитарни дейности.
29. Предоставяне на помещения частна държавна собственост за нуждите на синдикални организации.
30. Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху движими вещи на ведомства.
31. Предоставяне на ползване върху движими вещи без търг или конкурс.
32. Пряко отдаване под наем на спортен обект – частна държавна собственост без търг или конкурс.
33. Действия по повод подадени жалби, молби, сигнали и предложения във връзка със собствеността.


АУ-02 Регионално развитие

01. Утвърждаване на Областната транспортна схема и на промени в междуобщински транспортни схеми.
02. Съгласуване на маршрутни разписания на линии от Републиканската транспортна схема.
03. Изготвяне на становища за проекти и дейности на общини, стопански и нестопански организации,осъществявани на територията на област Плевен и тяхното съответствие с Областния план и стратегия за развитие.
04. Предоставяне на информация на общините, неправителствени организации и други лица за кандидатстване по програми и проекти.
05. Действия по повод подадени жалби, молби, сигнали и предложения във връзка с регионалното развитие.
06. Определяне на земи за обезщетяване от Общински поземлен фонд по чл.10б от Закон за собственост и ползване на земеделски земи.
07. Определяне размера на наема за незастроената част от земята около сгради, бивша собственост на организации по §12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за собственост и ползване на земеделски земи.


АУ-03 Устройство на територията

01. Действия по повод подадени жалби, молби, сигнали и предложения във връзка с устройство на територията.
02. Съгласуване на схема за разполагане в държавни имоти на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.
03. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло и частично със средства от републиканския бюджет.
04. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община.
05. Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община.
06. Приемане на екзекутивната документация при завършване на строежа.
07. Приемане и одобряване на плановете за земите по §4-§4л от Преходни заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


АУ-04 Обезщетения

01. Определяне и изплащане на обезщетения на репресирани лица по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
02. Възлагане и утвърждаване на експертна оценка по реда на Закона за обезщетяване собственици на одържавени имоти.


АУ-05 Координация и административен контрол

01. Действия по повод подадени жалби, сигнали, молби и предложения за осъществяване на административен контрол, във всички случаи, неупоменати в другите раздели.
02. Съгласуване на предложения и изготвяне на становища във всички случаи, неупоменати в други раздели.


АУ-06 Бедствия, аварии и катастрофи

01.Изготвяне на становища по предложения за ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи.

  1. Видове адм. услуги - Текуща страница
  2. Деловодна справка

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем