Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

АНКЕТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЛЕВЕН

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем