Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Дата на публикуване: 06.08.2018 16:15

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем