Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Конкурс за длъжност "Главен експерт"

Дата на публикуване: 19.01.2021 13:06
 
Необходимите документи за кандидатстване можете да изтеглите от следните линкове:
 
Линк към обявлението на конкурса на елетронната страница на Административния регистър

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт“ в дирекция АКРРДС

Конкурсната комисия, определена със заповед на Областния управител на област Плевен № РД-09-42/07.04.2016г., след преглед и преценка на представените документи, реши:

 I. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Александър Тодоров Костов

 

Допуснатите  кандидати трябва да се явят на 21.04.2016г. /четвъртък/ от 10.00 часа за решаване на тест в стая № 14, ет. 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 21.04.2016 г. до 13.00 часа на интернет страницата на Областна администрация - Плевен, както и на информационното табло в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1 /партер/.
        Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 21.04.2016 г. от 14.30 часа в стая № 14,  етаж 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.


Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто, а именно:

 

  1. Закон за държавния служител;
  2. Закон за администрацията;
  3. Устройствен правилник на областните администрации;
  4. Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на ЗРР;
  5. Закон за държавната собственост;
  6. Закон за устройство на територията;
  7. Закон за управление на средствата от европейски структурни и инвестиционни фондове;
II. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА И СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

 

за длъжността „Главен експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, след проведено заседание, комисията публикува резултатите от теста на явилите се кандидати, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общия брой правилно решени въпроси

Общ брой

точки

Оценка от теста

Допуснат/недопуснат до интервю

1.

Александър Тодоров Костов

25

40

6

Допуснат до интервю

 

Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 21.04.2016 г. в 14.30 часа в Кабинет № 14, етаж 4, в сградата на Областна администрация Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, съобразно горепосочения график.


 
Списък на допуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност "Главен експерт"


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем