Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Конкурс за длъжност Директор Дирекция АКРРДС

Дата на публикуване: 19.01.2021 13:06

Протокол крайно класиране от 14.09.2016г. можете да изтеглите от тук

Резултати от теста и списък на допуснати и недопуснати до интервю кандидати можете да видите тук

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА И СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

 

за длъжността „Директор дирекция” на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, след проведено заседание, комисията публикува резултатите от теста на явилите се кандидати, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общия брой правилно решени въпроси

Общ брой

точки

Резултат = бр. точки x коефициент 3

Допуснат/недопуснат до интервю

1.

Трифон Георгиев Иванов

25

39

117

Допуснат до интервю

 

Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 14.09.2016 г. в 14.30 часа в Кабинет № 14, етаж 4, в сградата на Областна администрация Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.

 

 Председател

на конкурсната комисия: ............../П/............../арх. Бойко Балтаков/Конкурс за длъжност "Директор Дирекция" на Дирекция АКРРДС

Конкурс за държавен служител при следните условия:

 Обявявам конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка за длъжността „Директор дирекция” на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” при Областна администрация – Плевен:  1 щатна бройка.

 1. Описание на длъжността: Съдейства и подпомага работата на Областен управител на област Плевен, съгласно делегираните му правомощия в законите, действащи в Република България.

    2. Ръководи методически, организационно и административно, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) пред Областния управител на област Плевен и Главния секретар на Областна администрация - Плевен.

 1. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, са както следва:

            3.1 Степен на образование висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;

            3.2. Професионален опит – 4 години или ранг трети младши;

         3.3. Да са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

            3.4. Да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

          4.1. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието Архитектура, строителство и геодезия, Право, (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)

            4.2.Компетентности: управленска компетентност, комуникативна компетентност, професионалнна компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен);

            4.3. Стаж в държавна администрация - ръководство, планиране, организиране, контролиране и координиране на администрация и/или структурно звено;

            4.4 .Компютърна грамотност - ползване на Microsoft Office (Word, Excel,  PowerPoint), програмни продукти за електронна поща, Internet. 

        4.5. Да са запознати със Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Закона за регионалното развитие, Закона за устройство на територията, Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Устройствения правилник на областните администрации и Закон за водите и други нормативни актове, регламентиращи функциите и правомощията на Областния управител.

 1. Начинът на провеждане на конкурса – писмен тест и интервю.
 2. Необходими документи за участие:

            6.1.  Заявление за участие (по образец – приложение № 2 от НПКДС);

            6.2.  Заверено копие от документ за самоличност;

            6.3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – по образец;

            6.4.  Декларация по чл.18, ал.1 от НПКДС;

            6.5. Заверени копия от документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен;

           6.6. Заверени копия от документи, удостоверяващи, продължителността на професионалния опит  или придобит ранг, като държавен служител, ако притежава такъв( заверено копие от трудова книжка и/или служебна книжка);

            6.7. Копия от документи  за допълнителна квалификация;

            6.8. Професионална автобиография (CV).

 1. Място и срок за подаване на документите за участие: документите следва да бъдат представени в Център за административно обслужване и информация на Областна администрация – Плевен, пл. „Възраждане” №1, етаж 1, в 10 (десет) дневен срок от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа EURES – Европейският Портал за Професионална Мобилност и на интернет страницата на Областна администрация - Плевен, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
 2. Настоящата заповед, обявлението за провеждане на конкурса, списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за обяви на Областна администрация – Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане” №1 и в електронната страница на администрацията – www.pleven-oblast.bg.
            На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за провеждане на  конкурса да бъде изпратено едновременно за публикуване в портал за работа EURES – Европейският Портал за Професионална Мобилност - https://ec.europa.eu/ и до Регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията и да бъде публикувано на интернет страницата на Областна администрация - Плевен. 


 
Необходимите документи за кандидатстване можете да изтеглите от следните линкове:
 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  

Директор дирекцияна дирекция АКРРДС при

Областна администрация - Плевен

 

 Конкурсната комисия, определена със заповед на Областния управител на област Плевен № РД-09-94/29.08.2016г., след преглед и преценка на представените документи, реши:

 

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Трифон Георгиев Иванов
 2. Невена Любомирова Дилкова

 

Допуснатите  кандидати трябва да се явят на 14.09.2016г. /сряда/ от 10.00часа за решаване на тест в стая № 14, ет. 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 14.09.2016г. до 13.00 часа на интернет страницата на Областна администрация - Плевен, както и на информационното табло в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1 /партер/.

        Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 14.09.2016г. от 14.30 часа в стая № 14, етаж 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.


Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто, а именно:

 

Закон за държавния служител;

Закон за администрацията;

Устройствен правилник на областните администрации;

Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на ЗРР;

Закон за държавната собственост и правилника за прилагането му;

Закон за устройство на територията;

Закон за местното самоуправление и местната администрация,

Закон за управление на средствата от европейски структурни и инвестиционни фондове;

 

 1. Недопуснати кандидати: няма недопуснати кандидати.

 

 

Председател: ............./П/......................./арх. Бойко Балтаков/

 
Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Директор на Дирекция" на дирекция АКРРДС при Областна администрация- Плевен можете да изтеглите от тук

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем