Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Обява - конкурс за длъжността Старши юрисконсулт

Дата на публикуване: 10.03.2020 15:40

Рег. № ЧР-22-3(1) от 10.03.2020г.

Ден на публикуване: 10.03.2020 г.

Краен срок за подаване на документи: 20.03.2020 г.

 ОБЯВА – КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

          Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-39/10.03.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за на незаета длъжност в администрацията,

 О Б Я В Я В А конкурс за длъжността:

 СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка.
Правоотношение: служебно
Кратко описание на длъжността:

Осигуряване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт.

Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областния управител. Изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, както и спазването на законността при осъществяването на функциите и прилагането на нормативните документи в областната и общинските администрации.

 

  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

2.1. Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията(КДА) – 10

2.2. Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво - 6

2.3.Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;

2.4. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – „Магистър“

2.5. Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година.

2.7. Да притежава юридическа правоспособност: на основание  чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

 

  1. Допълнителни умения и квалификации на кандидатите:

3.1. Област на висшето образование на основание Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления: социални, стопански и правни науки;

3.2. Професионално направление: Право;

3.3. Професионална квалификация: Юрист

3.4. Дигитална компетентност, работа с правно-информационните системи, работа с WORD, EXCEL;

  1. Минимален размер на основната заплата по нива и степени, определена за длъжността: 610лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

  1. Конкурсът се провежда на два етапа:

5.1. Тест;

5.2. Интервю

  1. Необходими документи и образци за кандидатстване в конкурса:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл (образец), за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Декларация по чл. 18 от НПКПМДСл.

6.4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото с чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.5.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;

6.6. Европейски формата на автобиография CV формат;

6.7. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността: за за дигитални компетентности, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

  1. Място и срок за подаване на документите:

7.1.Областна администрация - Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1;

7.2. Административно звено - Център за административно обслужване и информация;

7.3 Лице за контакт: Мариета Димитрова – главен експерт в дирекция АПОФУС, тел. 064/880-125;

7.4. Документите следва да бъдат представени в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящата обява в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Областна администрация – Плевен, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,00 часа.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

  1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения:

Настоящето обявление за  конкурса, списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата  на администрацията : http://www.pleven-oblast.bg

  1. Служителят, определен да приема документите, извършва проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомява кандидатите лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.
  2. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
  3. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират.

Образци на заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 и декларация чл. 18 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от меню „Кариери” на Интернет сайта на Областна администрация - Плевен:

MИРОСЛАВ ПЕТРОВ  /П/

Областен управител на област Плевен

Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСл
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
Декларация чл. 18 от НПКПМДСл


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем