Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Обява – конкурс за длъжността старши счетоводител

Дата на публикуване: 04.01.2021 12:05
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-153/16.11.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за на незаета длъжност в администрацията, О Б Я В Я В А конкурс за длъжността:
 1. 1. СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка.

1.1.Правоотношение: служебно

1.2. Кратко описание на длъжността:

Подпомага Директор на Дирекция АПОФУС и главен счетоводител за целевото и законосъобразно използване на утвърдените с бюджета на Областна администрация Плевен средства, счетоводното им отчитане по Единната бюджетна класификация и по икономически елементи, в материално-техническо осигуряване дейността на областна администрация.

 1. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

2.1. Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията(КДА) – 10

2.2. Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво - 6

2.3. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

2.4. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – „Бакалавър“

2.5. Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;

2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година.

 1. 3. Допълнителни умения и квалификации на кандидатите:

3.1. Област на висшето образование на основание Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления: социални, стопански и правни науки;

3.2. Професионално направление: Икономика;

Специалност, по която е придобито образованието: Счетоводство и контрол, Финанси и банково дело.

Минимално изискуемият професионален опит от 1 (една) година следва да е в областта на счетоводството.

3.3. Да притежават следните компетентностти: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента(вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност; Дигитална компетентност, работа с правно-информационните системи, работа с WORD, EXCEL;

 

 1. Минимален размер на основната заплата по нива и степени, определена за длъжността: 610лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Конкурсът се провежда на два етапа:

5.1. Тест;

5.2. Интервю

 1. Необходими документи и образци за кандидатстване в конкурса:

6.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 1, т.3 от НПКПМДСл (образец), за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото с чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;

6.5. Европейски формата на автобиография CV формат;

6.6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността: за за дигитални компетентности, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

 1. Място и срок за подаване на документите:

7.1.Областна администрация - Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1;

7.2. Административно звено - Център за административно обслужване и информация;

7.3 Длъжностното лице което ще приема документите: Мариета Димитрова – главен експерт в дирекция АПОФУС, тел. 064/880-125;

7.4. Документите следва да бъдат представени в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящата обява в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Областна администрация – Плевен, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 1. Документите може да бъдат подадени в горепосочения срок и по електронен път на адрес e-mail: pleven@pleven.government.bg като заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.

Документите подадени на електронна поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се уведомяват от главен експерт „Човешки ресурси“ за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, а когато подаването на документите е по електронен път, кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. на посочения от тях e-mail.

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения:

настоящата заповед и обявлението за  конкурса, списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата  на администрацията: http://www.pleven-oblast.bg

 1. Служителят, определен да приема документите, извършва проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомява кандидатите лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.
 2. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
 3. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират. Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

Образци на заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от меню „Кариери” на Интернет сайта на Областна администрация – Плевен.

MИРОСЛАВ ПЕТРОВ /П/

Областен управител на област Плевен

Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСл

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

Публикувано на 03.12.2020г.                                                                                                  

СПИСЪК

По чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

за допуснатите  и недопуснатите  кандидати до участие в конкурс, обявен от Областен управител – Плевен с негова Заповед № РД-09-153/16.11.2020г., за  длъжността  “Старши счетоводител” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен.

 А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

1.Валентина Недялкова - Рег. № ЧР-22-5(2)/10.11.2020г.
2.Красимир Крумов - №ЧР-22- 6/23.11.2020г
3.Младенка Матова - №ЧР-22- 5(3)/24.11.2020г.
4.Ваньо Иванов - № ЧР-22-5(4)/24.11.2020г
5.Анелия Банчева - №ЧР-22-5(5)/25.11.2020
6.Елза Ванчева - №ЧР-22-5(6)/25.11.2020г
7.Наталия Кастрова - №ЧР-22-5(7)/25.11.2020г
8.Нина Боева - №ЧР-22-5(8)/26.11.2020г.

Б, Не се допускат до конкурс следните кандидати: няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 22.12.2020г. (вторник) от 10,00 часа за решаване на тест в Заседателна зала, ет. 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр.  Плевен, пл. „Възраждане“ № 1.

Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.

Непосредствено след това ще се проведе интервю, при условие, че кандидатът е преминал  успешно теста.

Резултатите от теста ще се публикуват на официалният сайт на Областна администрация - Плевен, в раздел Кариери, подраздел конкурси по ЗДСл до 13.00 часа.

Кандидатите издържали теста и допуснати до интервю трябва да се явят на интервю

на 22.12.2020г. (вторник) от 14.00ч. в сградата на Областна администрация – Плевен, адрес: пл. „Възраждане“ № 1, в Заседателна зала – IV етаж.

            Всички кандидати следва да бъдат с предпазна маска поставена на лицето.

 

В, Система  за определяне на резултатите при провеждането на конкурс  за длъжността „Старши счетоводител“ в дирекция „АПОФУС“, Областна администрация – Плевен

Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест. Всеки вариант на тест включва 30 затворени въпроса с избираеми отговори, като всеки от въпросите има само един верен отговор.  

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), конкурсната комисия реши: 

 1. Времето за решаване на теста е 60 минути.
 2. Резултатите от теста се определят, както следва:
 3. Всеки верен отговор на въпрос теста, се присъжда по 1 /една / точка.
 4. Максималният резултат от теста е 30 точки.
 5. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е 20 точки.

Всеки кандидат отбелязва отговорите със син химикал, като буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръг или X. В случай, че е маркиран повече от един отговор, се счита, че на въпроса не е даден верен отговор.

Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията и в отговорите. В тези случаи се счита, че на съответния въпрос не е даден верен отговор.

Комисията прие, че интервюто е с по-голяма относителна тежест, поради което резултатите от теста ще се умножат с коефициент 3, а резултатите от интервюто ще се умножат с коефициент 5.

 На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДС, комисията реши:

           1.Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00.

 1. Въз основа на отговорите на кандидата всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидати от интервю – Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.
 2. Общият резултат, вписан във Формуляра за преценка на кандидата от интервю от всеки член на комисията, е средноаритметична величина от оценките по отделните компетентности по 5-степенна скала.
 3. Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия по 5-степенна скала. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
 4. При постигнат на интервюто резултат под минималния 4,00 кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира.
 5. Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 3 и 5, определени от комисията.

 Г, Информационни източници за подготовка

 1. Закон за счетоводството
 2. Закон за ДДС
 3. Закон за публичните финанси
 4. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 5. Кодекса за задължителното обществено осигуряване
 6. Закона за корпоративното подоходно облагане и подзаконовите актове
 7. Закона за администрацията
 8. Закона за държавния служител
 9. Кодекс на труда
 10. Устройствен правилник на областните администрации
 11. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 12. Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
 13. Наредба за служебното положение на държавните служители
 14. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 15. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 16. Класификатор на длъжностите в администрацията

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИРЕНА ХРИСТОВА  /П/

Главен секретар на Областна администрация – Плевен

02.12.2020г.
СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

На основание  чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

За длъжността  “Старши счетоводител” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен.

А. Резултати от проведения на 22.12.2020г. тест в Областна администрация – Плевен.

1.Валентина Бориславова Недялкова - Рег. № ЧР-22-5(2)/10.11.2020г. – 28 точки

2.Младенка Миронова Матова - №ЧР-22- 5(3)/24.11.2020г. – 17 точки

3.Ваньо Симеонов Иванов - № ЧР-22-5(4)/24.11.2020г. – 20 точки

4. Анелия Валериева Банчева - №ЧР-22-5(5)/25.11.2020г. -20 точки
5. Елза Христова Ванчева - №ЧР-22-5(6)/25.11.2020г. – 14 точки
6. Нина Валериева Боева - №ЧР-22-5(8)/26.11.2020г. – 22 точки

 

Б. Допуснати до интервю кандидати:

(Съобразно т. 5 в раздел В от Системата за оценка на кандидатите, минималният резултат при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста е 20 точки.)

 

1.Валентина Бориславова Недялкова - Рег. № ЧР-22-5(2)/10.11.2020г. – 28 точки

2.Ваньо Симеонов Иванов - № ЧР-22-5(4)/24.11.2020г. – 20 точки

3. Анелия Валериева Банчева - №ЧР-22-5(5)/25.11.2020г. -20 точки
4. Нина Валериева Боева - №ЧР-22-5(8)/26.11.2020г. – 22 точки

 

В.  Недопуснати до интервю кандидати:

 

 1. Младенка Миронова Матова - №ЧР-22- 5(3)/24.11.2020г. – 17 точки
 2. Елза Христова Ванчева  - №ЧР-22-5(6)/25.11.2020г. – 14 точки

 

Кандидатите издържали теста и допуснати до интервю трябва да се явят на интервю

на 22.12.2020г. (вторник) от 14.00ч. в сградата на Областна администрация – Плевен, адрес: пл. „Възраждане“ № 1, в зала „Плевен“ – I етаж.

Всички кандидати следва да бъдат с предпазна маска поставена на лицето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИРЕНА ХРИСТОВА /П/

Главен секретар на Областна администрация – Плевен

22.12.2020г.

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

НА КАНДИДАТИТЕ

            На основание чл. 44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен, конкурсната комисия обявява следното класиране на кандидатите:

 

Трите имена на кандидата

Обща оценка на теста

Резултат с коефициент „3”

Оценка от интервюто

Резултат с коефициент

„5”

Оконча-

телен резултат

1.Валентина Недялкова

№ ЧР-22-5(2)/10.11.2020г.

28

84

4,80

24

108

4.Ваньо Иванов

№ЧР-22-5(4)/24.11.2020г.

20

60

4,00

20

80

5.Анелия Банчева

№ЧР-22- 5(5)/25.11.2020г.

20

60

4,25

21,25

81,25

8. Нина Валериева Боева

№ЧР-22-5(8)/26.11.2020г.

22

66

4,57

22,85

88,85

 

Класиране:

 

1.Валентина Недялкова – заявление, с вх. № ЧР – 22- 5(2) /10.11.2020г., издържал успешно теста със 84/осемдесет и четири/ точки и интервюто с  24 /двадесет и четири/ точки, или с общ резултат: 108 /сто и осем/ точки.

 

2.Нина Боева - заявление, с вх. № ЧР-22-5(8)/26.11.2020г.,  издържал успешно теста със 66/шестдесет и шест/ точки и интервюто с  22,85 /двадесет и две точки и осемдесет и пет стотни/ точки, или с общ резултат: 88, 85 /осемдесет и осем точки и осемдесет и пет стотни/ точки.

 

 1. Анелия Банчева - заявление, с вх. № ЧР-22-5(5)/25.11.2020г., издържал успешно теста със 60/шестдесет/ точки и интервюто с 21,25 /двадесет и две точки и осемдесет и пет стотни/ точки, или с общ резултат: 81, 85 /осемдесет и една точки и двадесет и пет стотни/ точки.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИРЕНА ХРИСТОВА /П/

Главен секретар на Областна администрация – Плевен

04.01.2021г.

 


Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем