Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Главен секретар

Дата на публикуване: 22.12.2018 09:05

ИРЕНА ХРИСТОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛЕВЕНИрена Христова е магистър по икономика и управление на промишлеността в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов. Предстои да се дипломира и като юрист в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

 

В професионалната си кариера има опит в специализираната държавна администрация - изпълнител бюджет в Агенцията за държавни вземания, финансов контрольор в МОСВ, директор на Регионалната дирекция към Агенцията по вписванията. Успешно се справя и с работата си в банковия сектор.


Последната заемана от Христова позиция е секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора в Община Плевен, която освобождава, за да поеме отговорностите на главен секретар в Областна администрация-Плевен.

 

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем