Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

Дата на публикуване: 29.09.2021 14:20

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

„младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно Заповед № РД-09-84/19.08.2021г.  на Областен управител - Плевен

 

 

 1. Описание на длъжността „младши експерт“:

Съдейства и подпомага работата на Директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”  в областта на регионалното развитие, социалната сфера, закрила на детето, интеграция на хората с увреждания, културно-историческото наследство, спорт и младежки дейности.

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за длъжността „младши експерт“:
 2. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността “младши експерт”:
 • да притежават образователно-квалификационна степен: “професионален бакалавър по …”;
 • или да притежават ранг V младши
 • минимален професионален опит: не се изисква;

2.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Област на висшето образование на основание Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления: социални, стопански и правни науки;
 • Професионално направление: Социални дейности, Администрация и управление

 

2.3. Да притежават следните компетентности: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност;  Професионална компетентност;  Дигитална компетентност, работа с правно-информационните системи, работа с WORD, EXCEL;

 1. Конкурсът се провежда на два етапа:

3.1. Тест;

3.2. Интервю

 1. Минимален размер на основната заплата по нива и степени, определена за длъжността: 700лв.

Основният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Необходими документи и образци за кандидатстване в конкурса:

5.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл).

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл (образец), за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото с чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;

5.5. Европейски формата на автобиография CV формат;

5.6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността: за дигитални компетентности, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

Съгл. чл.14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведения конкурс.

 1. Място и срок за подаване на документите:

6.1.Областна администрация - Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1;

6.2. Административно звено - Център за административно обслужване и информация;

6.3 Длъжностното лице което ще приема документите: Мариета Димитрова – главен експерт в дирекция АПОФУС, тел. 064/880-125; 0879353125, 0879353120;

6.4. Документите следва да бъдат представени в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящата обява в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Областна администрация – Плевен, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 1. Документите може да бъдат подадени в горепосочения срок и по електронен път на адрес e-mail: pleven@pleven.government.bg като заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.

Документите подадени на електронна поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се уведомяват от главен експерт „Човешки ресурси“ за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за

конкурсната длъжност, а когато подаването на документите е по електронен път, кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения от тях e-mail.

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения:

настоящата заповед и обявлението за  конкурса, списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата  на администрацията: http://www.pleven-oblast.bg

 1. Служителят, определен да приема документите, извършва формална проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомява кандидатите

лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.

 1. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
 2. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират. Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

Образци на заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят и от меню „Кариери” на Интернет сайта на Областна администрация – Плевен.

МАРИО ТОДОРОВ

Областен управител на област Плевен

Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСл

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

Публикувано на 07.09.2021г.

                                                                                                         

СПИСЪК

По чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

за допуснатите  и недопуснатите  кандидати до участие в конкурс, обявен от Областен управител – Плевен с негова Заповед № РД-09-84/19.08.2021г., за  длъжността  “младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и управление на собствеността“.

 

А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Вася Василева Правчанска - Рег. № ЧР-13-57(1)/23.08.21г.
 2. Здравко Алдомиров Енев - № ЧР-13-57(2)/23.08.21г.
 3. Поля Михайлова Митрофанова - № ЧР-13-57(3)/23.08.21г.
 4. Александър Костадинов Георгиев - № ЧР-13-57(4)/25.08.21г.
 5. Анни Цветанова Първановска - № ЧР-13-57(5)/25.08.21г.
 6. Марияна Кръстева Маринова- № ЧР-13-57(6)/26.08.21г.
 7. Радица Божидарова Костадинова- № ЧР-13-57(7)/27.08.21г.
 8. Цветина Младенова Христова - № ЧР-13-57(8)/27.08.21г.
 9. Людмил Евгениев Георгиев - ЧР-13-57(9)/27.08.2021г.
 10. Антония Димитрова Костова – ЧР-13-57(10)/27.08.2021г.
 11. Цветелина Иванова Шиновска - ЧР-13-57(11)/27.08.2021г.
 12. Невена Любомирова Дилкова -ЧР-13-57(12)/27.08.2021г.
 13. Йоана Иванова Пеева- ЧР-13-57 (13)/27.08.2021г.
 14. Стефан Светозаров Цанев - ЧР-13-57(14)/30.08.2021г.
 15. Цветелина Станиславова Цанкова - ЧР-13-57(15)/30.08.2021г.
 16. Богдана Илиева Гулекова - ЧР-13-57(16)/30.08.2021г.
 17. Цветанка Петрова Съботинова - ЧР-13-57(17)/30.08.2021г.
 18. Елица Венциславова Трошанова- ЧР-13-57(18)/30.08.2021г.
 19. Светломир Кирилов Кирилов - ЧР-13-57(19)/30.08.2021г.
 20. Ваньо Симеонов Иванов - ЧР-13-57(20)/30.08.2021г.

 

Б, Не се допускат до конкурс следните кандидати: няма недопуснати кандидати

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.09.2021г. (петък) от 09,30 часа за решаване на тест в зала „Плевен“ (партер), в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр.  Плевен, пл. „Възраждане“ № 1.

Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.

 

Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния, се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

Резултатите от теста ще се публикуват на официалният сайт на Областна администрация - Плевен, в раздел Кариери, подраздел конкурси по ЗДСл до 13.00 часа.

Кандидатите издържали теста и допуснати до интервю трябва да се явят на интервю

на 17.09.2021г. (петък) от 14.00ч. в сградата на Областна администрация – Плевен, адрес: пл. „Възраждане“ № 1, зала Плевен (партер).

           

На основание I. т. 5 от Заповед № РД-01-748/02.09.2021г. на Министъра на здравеопазването -  провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

             

В, Система  за определяне на резултатите при провеждането на конкурс  за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „АКРРДС“, Областна администрация – Плевен

Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест. Всеки вариант на тест включва 30 затворени въпроса с избираеми отговори, като всеки от въпросите има само един верен отговор. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), конкурсната комисия реши: 

 1. Времето за решаване на теста е 60 минути.
 2. Резултатите от теста се определят, както следва:
 3. Всеки верен отговор на въпрос теста, се присъжда по 1 /една / точка.
 4. Максималният резултат от теста е 30 точки.
 5. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста, е 20 точки.

Всеки кандидат отбелязва отговорите със син химикал, като буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръг или X. В случай, че е маркиран повече от един отговор, се счита, че на въпроса не е даден верен отговор.

Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията и в отговорите. В тези случаи се счита, че на съответния въпрос не е даден верен отговор.

Комисията прие, че интервюто е с по-голяма относителна тежест, поради което резултатите от теста ще се умножат с коефициент 3, а резултатите от интервюто ще се умножат с коефициент 5.

 На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДС, комисията реши:

           1.Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00.

 1. Въз основа на отговорите на кандидата всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидати от интервю – Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.
 2. Общият резултат, вписан във Формуляра за преценка на кандидата от интервю от всеки член на комисията, е средноаритметична величина от оценките по отделните компетентности по 5-степенна скала.
 3. Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия по 5-степенна скала. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
 4. При постигнат на интервюто резултат под минималния 4,00 кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира.
 5. Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени на теста и на интервюто, умножени съответно с коефициенти 3 и 5, определени от комисията.

 

Г, Информационни източници за подготовка

 1. Закона за държавния служител
 2. Закона за администрацията
 3. Устройствен правилник на областните администрации
 4. Закон за регионалното развитие
 5. Правилник за прилагането на Закона за регионалното развитие
 6. Закон за устройство на територията
 7. Закон за младежта
 8. Закон за социалното подпомагане
 9. Закон за народните читалища,
 10. Закон за закрила и развитие на културата.
 11. Закон за културното наследство,
 12. Закон за хората с увреждания,
 13. Правилник за прилагането на Закона за хората с увреждания,
 14. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация,
 15. Наредба за административното обслужване
 16. Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
 17. Наредба за служебното положение на държавните служители
 18. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 19. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 20. Класификатор на длъжностите в администрацията

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИВАН ПЕТКОВ  /П/

Заместник областен управител на област Плевен

07.09.2021г.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

На основание  чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

За длъжността  “Младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“  на Областна администрация – Плевен.

 

Резултати от проведения на 17.09.2021г. тест в Областна администрация – Плевен.

Минималният резултат при който кандидатите се допускат до интервю е 20т.

        

 1. Вася Василева Правчанска - Рег. № ЧР-13-57(1)/23.08.21г. – 15т.
 2. Здравко Алдомиров Енев - № ЧР-13-57(2)/23.08.21г. – 23т.
 3. Поля Михайлова Митрофанова - № ЧР-13-57(3)/23.08.21г. – 19т.
 4. Александър Костадинов Георгиев - № ЧР-13-57(4)/25.08.21г. – 19т.
 5. Анни Цветанова Първановска - № ЧР-13-57(5)/25.08.21г. – 28т.
 6. Марияна Кръстева Маринова- № ЧР-13-57(6)/26.08.21г. – 19т.
 7. Радица Божидарова Костадинова- № ЧР-13-57(7)/27.08.21г. – 12т.
 8. Людмил Евгениев Георгиев - ЧР-13-57(9)/27.08.2021г. – 18т.
 9. Цветелина Иванова Шиновска - ЧР-13-57(11)/27.08.2021г. – 12т.
 10. Йоана Иванова Пеева- ЧР-13-57 (13)/27.08.2021г. – 17т.
 11. Стефан Светозаров Цанев - ЧР-13-57(14)/30.08.2021г. – 20т.
 12. Богдана Илиева Гулекова - ЧР-13-57(16)/30.08.2021г. – 28т.
 13. Цветанка Петрова Съботинова - ЧР-13-57(17)/30.08.2021г. – 17т.
 14. Елица Венциславова Трошанова- ЧР-13-57(18)/30.08.2021г. – 13т.
 15. Светломир Кирилов Кирилов - ЧР-13-57(19)/30.08.2021г. – 15т.
 16. Ваньо Симеонов Иванов - ЧР-13-57(20)/30.08.2021г. – 19т.

 

Допуснати до провеждане на интервю са следните кандидати:

 

 1. Здравко Алдомиров Енев - № ЧР-13-57(2)/23.08.21г. – 23т.
 2. Анни Цветанова Първановска - № ЧР-13-57(5)/25.08.21г. – 28т.
 3. Стефан Светозаров Цанев - ЧР-13-57(14)/30.08.2021г. – 20т.
 4. Богдана Илиева Гулекова - ЧР-13-57(16)/30.08.2021г. – 28т.

Кандидатите издържали теста и допуснати до интервю трябва да се явят на интервю на 17.09.2021г. (петък) от 14.00ч. в сградата на Областна администрация – Плевен, адрес: пл. „Възраждане“ № 1, в зала „Плевен“ – партер.

Всички кандидати следва да бъдат с предпазна маска поставена на лицето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИВАН ПЕТКОВ /П/

Заместник областен управител на област Плевен
17.09.2021 г.

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

НА КАНДИДАТИТЕ

           

На основание чл. 44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс за длъжността “младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Плевен, конкурсната комисия обявява следното класиране на кандидатите:

 

 

№ на колона

1

2

3

4

5

Трите имена на кандидата

Обща оценка на теста

Резултат с коефициент „3”

(колона 1 по 3)

Оценка от интервюто

Резултат с коефициент

„5”

(колона 3 по 5)

Оконча-

телен резултат

(колона 2 + колона 4)

Здравко Енев - № ЧР-13-57(2)/23.08.21г.

23

69

4

20

89

Анни Първановска - № ЧР-13-57(5)/25.08.21г.

28

84

4,62

23,10

107,10

Стефан Цанев - ЧР-13-57(14)/30.08.2021г.

20

60

4,05

20,25

80,25

Богдана Гулекова - ЧР-13-57(16)/30.08.2021г.

28

84

4,42

22,10

106,10

 

 

Класиране на кандидатите:

 

На основание чл. 10д, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 44, ал. 1 от НПКМДС конкурсната комисия класира успешно издържалите конкурса кандидати, както следва:

Първо място - Анни Първановска - № ЧР-13- 57(5)/25.08.21г.  -107,10 точки.

Второ място - Богдана Гулекова - ЧР-13-57(16)/30.08.2021г. – 106,10 точки.

Трето  място - Здравко Енев - № ЧР-13-57(2)/23.08.21г. – 89 точки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИВАН ПЕТКОВ /П/

Заместник областен управител на област Плевен

29.09.2021 г.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем