Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Обява - конкурс за длъжността Старши юрисконсулт

Дата на публикуване: 02.11.2020 11:30
Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка, може да видите тук

 

Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСл
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

Списък допуснати и недопуснати до участие кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук

Система за определяне резултатите при провеждане на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук


Нормативни актове за подготовка за явяване на конкурс

Граждански процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Закон за местното самоуправление и местната админситрация

Закона за администрацията

Закона за публичните финанси

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закона за държавната собственост

Закона за държавния служител

Закон за обществените поръчки

Устрийствен правилник на областните администрации

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Наредба за служебното положение на държавните служители

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Класификатор на длъжностите в администрацията

 

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

На основание  чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

За длъжността  “Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен.

Резултати от проведения на 21.10.2020г. тест в Областна администрация – Плевен.

Минималният резултат при който кандидатите се допускат до интервю е 16т.

        

  1. Албена Томова- Рег. № ЧР-22-4(2)/25.09.2020г. – 17 точки
  2. Цветелина Борисова №ЧР-22-4(4)/30.09.2020г. – 19 точки

Кандидатите издържали теста и допуснати до интервю трябва да се явят на интервю

на 21.10.2020г. (сряда) от 14.00ч. в сградата на Областна администрация – Плевен, адрес: пл. „Възраждане“ № 1, в Заседателна зала – IV етаж.

Всички кандидати следва да бъдат с предпазна маска поставена на лицето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИРЕНА ХРИСТОВА /П/

Главен секретар на Областна администрация – Плевен

21.10.2020г.


ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

          На основание чл. 44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс за длъжността “Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен, конкурсната комисия обявява следното класиране на кандидатите:

Класиране:

1.Цветелина Борисова – заявление, с вх. № ЧР – 22- 4(4) /30.09.2020г., издържал успешно теста със 171/сто седемдесет и една/ точки и интервюто с  112,85 /сто и дванадесет и осемдесет и пет стотни/ точки, или с общ резултат: 283,85 /двеста осемдесет и три точки и осемдесет и пет стотни / точки.

2.Албена Томова - заявление, с вх. № ЧР-22-4(2)/25.09.2020г.,  издържал успешно теста със 153/сто петдесет и три/ точки и интервюто с  100 /сто/ точки, или с общ резултат: 253 /двеста петдесет и три/ точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИРЕНА ХРИСТОВА /П/

Главен секретар на Областна администрация – Плевен

02.11.2020г.

 

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем