Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Обяви
Обява - конкурс за длъжността Старши юрисконсулт
02.11.2020
Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка, може да видите тук

 

Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСл
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

Списък допуснати и недопуснати до участие кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук

Система за определяне резултатите при провеждане на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук


Нормативни актове за подготовка за явяване на конкурс

Граждански процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Закон за местното самоуправление и местната админситрация

Закона за администрацията

Закона за публичните финанси

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закона за държавната собственост

Закона за държавния служител

Закон за обществените поръчки

Устрийствен правилник на областните администрации

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Наредба за служебното положение на държавните служители

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Класификатор на длъжностите в администрацията

 

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

На основание  чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

За длъжността  “Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен.

Резултати от проведения на 21.10.2020г. тест в Областна администрация – Плевен.

Минималният резултат при който кандидатите се допускат до интервю е 16т.

        

  1. Албена Томова- Рег. № ЧР-22-4(2)/25.09.2020г. – 17 точки
  2. Цветелина Борисова №ЧР-22-4(4)/30.09.2020г. – 19 точки

Кандидатите издържали теста и допуснати до интервю трябва да се явят на интервю

на 21.10.2020г. (сряда) от 14.00ч. в сградата на Областна администрация – Плевен, адрес: пл. „Възраждане“ № 1, в Заседателна зала – IV етаж.

Всички кандидати следва да бъдат с предпазна маска поставена на лицето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИРЕНА ХРИСТОВА /П/

Главен секретар на Областна администрация – Плевен

21.10.2020г.


ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

          На основание чл. 44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс за длъжността “Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен, конкурсната комисия обявява следното класиране на кандидатите:

Класиране:

1.Цветелина Борисова – заявление, с вх. № ЧР – 22- 4(4) /30.09.2020г., издържал успешно теста със 171/сто седемдесет и една/ точки и интервюто с  112,85 /сто и дванадесет и осемдесет и пет стотни/ точки, или с общ резултат: 283,85 /двеста осемдесет и три точки и осемдесет и пет стотни / точки.

2.Албена Томова - заявление, с вх. № ЧР-22-4(2)/25.09.2020г.,  издържал успешно теста със 153/сто петдесет и три/ точки и интервюто с  100 /сто/ точки, или с общ резултат: 253 /двеста петдесет и три/ точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИРЕНА ХРИСТОВА /П/

Главен секретар на Областна администрация – Плевен

02.11.2020г.

 

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен