ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Бюлетините за местния вот вече са в областна администрация
18.10.2019
Бюлетините, с които жителите на населените места  в област Плевен ще упражнят правото си глас на 27 октомври вече са в областна администрация Плевен. Днес в 15.00 часа, при спазване на предварително определения график, упълномощени длъжностни лица от областна администрация – главния секретар Ирена Христова и гл. експерт Евгени Петков – получиха изборните бюлетини от печатница ЕА – Плевен. С решение на ЦИК предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва в присъствието на упълномощени представители на печатницата – изпълнител, на областна администрация и на двама упълномощени членове на ОИК, предложени от различни партии и коалиции. Бюлетините бяха транспортирани в координация с...

Няма новорегистрирани случаи на АЧС в област Плевен
15.10.2019
Няма новорегистрирани случаи на АЧС както при домашни, така и при диви свине на територията на област Плевен. Това стана ясно на днешното заседание на областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова. Продължават по график проверките от екипи на ОДБХ- Плевен в селищата в 20 км. зони около индустриалните свинекомплекси. По думите на директора на областната дирекция д-р Йорданов като цяло се спазват изискванията, срещу които стопаните бяха обезщетени от държавата с 300 лв. Той призова на заседанията на общинските епизоотични комисии да се акцентира върху това, че не трябва да се допуска евентуално повторно заселване на стопанствата с...

Комисията по заетост се запозна и обсъди данните от втория етап на проучването на потребностите на работодателите от работна сила в област Плевен
10.10.2019
В следващите 12 месеца в област Плевен ще бъдат наети – 2 281 души с квалификация по следните професии учители – 349 души; водач на автобусен транспорт – 242 души; водач селскостопански машини – 199 души.  Най-малък е броят на заявените: строителен инженер – 20 души; мотокарист – 20 души; оператор на металорежещи машини – 20 души. Това са част от данните представени днес от заместник-областният управител Татяна Божинова на заседание  на комисията по заетостта към Областният съвет за развитие. Изследването на потребностите на работодателите от работна сила в населените маста на област Плевен е част от втория етап на проучване,...

МЗХ с решение на въпроса за дърводобива в инфектираните с АЧС зони
08.10.2019
Няма нови случаи на АЧС при диви и домашни свине на територията на Плевенска област. Това стана ясно на днешното заседание на областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова. През изминалата седмица от Министъра на МЗХ са издадени две нови заповеди, в които се определят правилата за извършване на лов и се променят противоепизоотичните мерки огнищата с установено АЧС при диви свине. „Променя се обхвата на инфектираната зона. В нея се обособяват 3 подзони – А, Б, В. Силно рестриктивните мерки със забрана за лов, дърводобив и въобще забрана за влизане се отнасят за зона А, която е намалена...

Заместник областният управител Татяна Божинова приветства студентите в Педагогическия колеж в Плевен
01.10.2019
Заместник областният управител Татяна Божинова приветства студентите в Педагогическия колеж в Плевен с началото на новата академична година. «Тук е мястото, където вашите мечти, очаквания и цели намират среща с познанията, опита и професионалния подход на вашите преподаватели. Имате късмета да черпите знания директно от извора – от хората, вложили години усъвършенстване в мисията да направят от вас едни добри учители, достойни за отговорността да работят с най-значимия национален потенциал – децата!”, обърна се към студентите Божинова. Тя изрази своето уважение към достойния труд на преподавателите и ръководството и им пожела здраве и много енергия”

Обяви
Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Плевен, обявен със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г.
17.09.2019
П Р О Т О К О Л № 4/10.09.2019г.   Днес, 10.09.2019г. в гр. Плевен в Заседателна зала на Областна администрация - Плевен, от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областен управител - Плевен за провеждане на конкурс за държавни служители в Областна администрация - Плевен, за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.   На заседанието присъстваха:   КОМИСИЯ в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Христова — Главен секретар на Областна администрация - Плевен и ЧЛЕНОВЕ:   Трифон Иванов — Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” Александър Костов - Директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление...

Заповеди за спечелилите търговете с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост
12.09.2019
Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост, представляващ: Пещерно помещение, предназначено за преустрояване в снек-бар, находящо се северно от яз. „Тотлебенов вал“, можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 82 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, до язовир "Кайлъка", можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 60 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост,  в защитена...

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН
19.08.2019
СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН               Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-116/08.08.2019г. на Областния управител на област Плевен относно провеждането на конкурс, обявен със Заповед № РД – 114/05.08.2019г. въз основа на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители реши:   А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:   Ралица Баева- Хараламбиева – Вх. № 1/ 07.08.2019г. Валерия Петранова – Вх. № 2/07.08.2019г. Валя Георгиева- Вх. № 3/ 08.08.2019г. Лилия Георгиева - Вх. № 4/ 08.08.2019г. Ваня...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
06.08.2019
  О Б Я В Л Е Н И Е                                           За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Областна администрация Плевен, със седалище и адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, на основание чл. 10а, ал. 1 и2 от Закона за държавния служител  и Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областния управител на област Плевен обявява  конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка, при следните условия: Конкурсът се обявява за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните...

ОБЯВА ЗА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
26.07.2019
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ПЛЕВЕН На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Заповед №РД-14-27/26.07.2019 г., Заповед №РД-14-28/26.07.2019 г. и Заповед №РД-14-29/26.07.2019 г. на Областен управител - Плевен   ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Областна администрация - Плевен, пл. “Възраждане” №1, етаж ІV. Депозитът се внася по банкова сметка на Областен управител – Плевен, IBAN сметка: BG51 UNCR 7527 3386 8707 25, BIC код UNCR BGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД гр. Плевен. Цената на един комплект тръжна документация е...

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?