CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Интегрираната информационна система на държавната администрация
Новини
Създаден бе Oбластен медицински съвет
27.02.2020
Днес по инициатива на областния управител Мирослав Петров бе свикан  областен медицински съвет във връзка с мерки за ограничаване на коронавирус инфекцията в България. Председател на областния медицински съвет е д-р Атанас Гарев – директор на РЗИ – Плевен.  На днешната среща присъстваха представители на всички институции, имащи отношение към процеса на превенция, лечение и ограничение разпространението на инфекцията, сред които представители на РЗИ, на болнични и лечебни заведения, представители на местните власти и т.н. „Към момента на територията на България и в област Плевен в частност няма нито един клинично установен случай на коронавирус.”, подчерта заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов. Пред...

Работно съвещание по повод винетните такси се проведе по инициатива на областния управител Мирослав Петров
27.02.2020
Работно съвещание по повод винетните такси и пътищата, които тези такси обхващат. На срещата присъстваха директорът на ОПУ – инж. Ивайло Денчев, кметове на общини и населени места на територията на област Плевен. „Инициирах тази среща, за да бъде дадена точна и конкретна информация на местните власти за възможностите за освобождаване от такива такси на жителите на дадено населено място или община чрез поемане на ангажимент от страна на общината да поддържа съответната пътна отсечка, част от републиканската пътна инфраструктура, за която се дължи винетна такса. Механизмът е ясен – инициативата е в ръцете на кмета на съответната община, който да...

От март в област Плевен стартира разяснителна кампания
25.02.2020
От четвърти март в област Плевен стартира разяснителна кампания във връзка с АЧС и промените в закона за ветеринарно-медицинската дейност. Това стана ясно на днешното заседание на областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова. На срещите ще присъстват представители на ОДБХ, Български ветеринарен съюз и кмет или кметски наместник на съответното населено място. Могат да присъстват и собственици на лични стопанства, които да получат разяснения относно новите изисквания по Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Кампанията ще продължи до 17 март по предварително утвърден график, за който ще бъдат информирани местните власти. От доклада на директора на ОДБХ – Плевен д-р Иван...

Единодушно бе приет бюджетът за 2020 на Асоциацията по ВиК
24.02.2020
На днешното си заседание Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД  гр. Плевен, председателствана от областния управител Мирослав Петров прие отчета за дейността на Асоциацията по ВиК - Плевен за календарната2019г, отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за миналата година. С пълно мнозинство бе приет и бюджета на Асоциацията по ВиК – Плевен за календарната 2020г. В точка други управителят на ВиК дружеството инж. Митко Спасов представи пред членовете на асоциацията акцентите от проведените работни срещи с представители на МРРБ по повод създаването и работата на държавния ВиК холдинг. По думите му е получил уверение...

Плевен се поклони пред Апостола
19.02.2020
Заместник областният управител д-р Красимир Трифонов присъства на ритуала по повод 147-та годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода. С панихида, отслужена от плевенски свещеници  пред паметника на Васил Левски, всички присъстващи – народни представители, представители на местната власт, на институции и граждани – се помолиха за покой на душата на Апостола. Символичен израз на незасегнатата от времето искрена признателност на целия български народ към делото и личността на Васил Левски станаха венците и цветята, отрупали паметника на Апостола.С едноминутно мълчание, последвано от изпълнение на националния химн, всички отдадоха своята почит и преклонение.

Обяви
Започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които са засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”
27.11.2019
В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект „Автомагистрала „Хемус”, участък  от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен”, на територията на област Плевен, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт - Решение №508/26.08.2019 г. на Министерския съвет е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура. Копие от Обявлението и Решение № 508 на Министерския съвет от 2019 г., може да изтеглите от тук. За целта е необходимо: Физическите лица да представят в...

Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС в Областна администрация Плевен, обявен със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г.
17.09.2019
П Р О Т О К О Л № 4/10.09.2019г.   Днес, 10.09.2019г. в гр. Плевен в Заседателна зала на Областна администрация - Плевен, от 14.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областен управител - Плевен за провеждане на конкурс за държавни служители в Областна администрация - Плевен, за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.   На заседанието присъстваха:   КОМИСИЯ в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Христова — Главен секретар на Областна администрация - Плевен и ЧЛЕНОВЕ:   Трифон Иванов — Директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” Александър Костов - Директор дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление...

Заповеди за спечелилите търговете с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост
12.09.2019
Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост, представляващ: Пещерно помещение, предназначено за преустрояване в снек-бар, находящо се северно от яз. „Тотлебенов вал“, можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 82 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, до язовир "Кайлъка", можете да изтеглите от тук.Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 60 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост,  в защитена...

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН
19.08.2019
СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ЕКСПЕРТ”   В ДИРЕКЦИЯ „AДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН               Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-116/08.08.2019г. на Областния управител на област Плевен относно провеждането на конкурс, обявен със Заповед № РД – 114/05.08.2019г. въз основа на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители реши:   А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:   Ралица Баева- Хараламбиева – Вх. № 1/ 07.08.2019г. Валерия Петранова – Вх. № 2/07.08.2019г. Валя Георгиева- Вх. № 3/ 08.08.2019г. Лилия Георгиева - Вх. № 4/ 08.08.2019г. Ваня...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
06.08.2019
  О Б Я В Л Е Н И Е                                           За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител   Областна администрация Плевен, със седалище и адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1, на основание чл. 10а, ал. 1 и2 от Закона за държавния служител  и Заповед № РД-09-114/05.08.2019г. на Областния управител на област Плевен обявява  конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка, при следните условия: Конкурсът се обявява за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка. 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните...

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен