Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Обява – Конкурс за длъжността старши юрисконсулт

Рег. № ЧР-22-4-(1)/24.09.2020 г.
 

ОБЯВА – КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
 
         Областна администрация – Плевен на основание Заповед № РД-09-122/24.09.2020г. на Областен управител Плевен, чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) за незаета длъжност в администрацията,
 
О Б Я В Я В А конкурс за длъжността:
 
 1. СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при Областна администрация – Плевен: 1 щатна бройка.
1.1.Правоотношение: служебно
1.2. Кратко описание на длъжността:
Осигуряване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт.
Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Областния управител. Изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, както и спазването на законността при осъществяването на функциите и прилагането на нормативните документи в областната и общинските администрации.
 
    2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:
2.1. Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията(КДА) – 10
2.2. Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво - 6
2.3.Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител;
2.4. Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – „Магистър“
2.5. Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
2.6. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година.
2.7. Да притежава юридическа правоспособност: на основание  чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
 
 1. Допълнителни умения и квалификации на кандидатите:
3.1. Област на висшето образование на основание Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления: социални, стопански и правни науки;
3.2. Професионално направление: Право;
3.3. Професионална квалификация: Юрист
3.4. Да притежават следните компетентностти: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента(вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност; Дигитална компетентност, работа с правно-информационните системи, работа с WORD, EXCEL;
 1. Минимален размер на основната заплата по нива и степени, определена за длъжността: 610лв.
Основният размер на заплатата за длъжността се определя от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 1. Конкурсът се провежда на два етапа:
5.1. Тест;
5.2. Интервю
 1. Необходими документи и образци за кандидатстване в конкурса:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 1, т.3 от НПКПМДСл (образец), за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото с чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
6.4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, копие от документ за придобит ранг, ако има такъв;
6.5. Европейски формата на автобиография CV формат;
6.6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността: за дигитални компетентности, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.
 1. Място и срок за подаване на документите:
7.1.Областна администрация - Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1;
7.2. Административно звено - Център за административно обслужване и информация;
7.3 Длъжностното лице което ще приема документите: Мариета Димитрова – главен експерт в дирекция АПОФУС, тел. 064/880-125, 0879353125;
7.4. Документите следва да бъдат представени в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящата обява в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Областна администрация – Плевен, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
 1. Документите може да бъдат подадени в горепосочения срок и по електронен път на адрес e-mail: pleven@pleven.government.bg като заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се уведомяват от главен експерт „Човешки ресурси“ за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, а когато подаването на документите е по електронен път, кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. на посочения от тях e-mail. 
 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъците или други съобщения:
настоящата заповед и обявлението за  конкурса, списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата  на администрацията: http://www.pleven-oblast.bg
 1. Служителят, определен да приема документите, извършва проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомява кандидатите лично или чрез пълномощника за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.
 2. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
 3. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока не се регистрират. Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
 4. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за провеждане на конкурса да бъде изпратено едновременно за публикуване в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за работа – Jobs.bg и да бъде публикувано на интернет страницата на администрацията.
 5. Вписването в Интегрираната информационна система на държавната администрация, съгласно чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, да извърши Мариета Димитрова – Главен експерт „Човешки ресурси“ в дирекция АПОФУС.
 6. Настоящата заповед и всички съпътстващи публични документи да се публикуват на официалният сайт на Областна администрация - Плевен, в раздел Кариери, подраздел конкурси по ЗДСл, след обособяване на електронно досие на съответната конкурсна процедура. Публикуването се извършва от Валя Георгиева – старши експерт в дирекция „АКРРДС“, след вписването по т. 14.
Образци на заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от меню „Кариери” на Интернет сайта на Областна администрация – Плевен.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главен секретар на Областна администрация-Плевен.
 
MИРОСЛАВ ПЕТРОВ /П/
Областен управител
на област Плевен

Заявление по чл. 17, ал. 2 за участие в конкурс от НПКПМДСл
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл


Списък допуснати и недопуснати до участие кандидати в конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук

Система за определяне резултатите при провеждане на конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС - Плевен (публикувана на 12.10.2020г.), може да видите тук


Нормативни актове за подготовка за явяване на конкурс

Граждански процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Закон за местното самоуправление и местната админситрация

Закона за администрацията

Закона за публичните финанси

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закона за държавната собственост

Закона за държавния служител

Закон за обществените поръчки

Устрийствен правилник на областните администрации

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Наредба за служебното положение на държавните служители

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Класификатор на длъжностите в администрацията

 

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

На основание  чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
За длъжността  “Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен.
Резултати от проведения на 21.10.2020г. тест в Областна администрация – Плевен.
Минималният резултат при който кандидатите се допускат до интервю е 16т.

   
1. Албена Томова- Рег. № ЧР-22-4(2)/25.09.2020г. – 17 точки
2. Цветелина Борисова №ЧР-22-4(4)/30.09.2020г. – 19 точки

Кандидатите издържали теста и допуснати до интервю трябва да се явят на интервю на 21.10.2020г. (сряда) от 14.00ч. в сградата на Областна администрация – Плевен, адрес: пл. „Възраждане“ № 1, в Заседателна зала – IV етаж.

Всички кандидати следва да бъдат с предпазна маска поставена на лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
ИРЕНА ХРИСТОВА /П/
Главен секретар на Областна администрация – Плевен
21.10.2020г.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

На основание чл. 44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс за длъжността “Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ на Областна администрация – Плевен, конкурсната комисия обявява следното класиране на кандидатите:
Класиране:
1.Цветелина Борисова – заявление, с вх. № ЧР – 22- 4(4) /30.09.2020г., издържал успешно теста със 171/сто седемдесет и една/ точки и интервюто с  112,85 /сто и дванадесет и осемдесет и пет стотни/ точки, или с общ резултат: 283,85 /двеста осемдесет и три точки и осемдесет и пет стотни / точки.
2.Албена Томова - заявление, с вх. № ЧР-22-4(2)/25.09.2020г.,  издържал успешно теста със 153/сто петдесет и три/ точки и интервюто с  100 /сто/ точки, или с общ резултат: 253 /двеста петдесет и три/ точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
ИРЕНА ХРИСТОВА /П/
Главен секретар на Областна администрация – Плевен
02.11.2020г.

 


Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен