ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Конкурс за длъжност "Старши експерт" в Дирекция АКРРДс

Конкурс за длъжност "Старши експерт" в Дирекция "АКРРДС"

 
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "Старши експерт" в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" - тук

Необходимите документи за кандидатстване можете да изтеглите от следните линкове:
 
Линк към обявлението на конкурса на елетронната страница на Административния регистър - тук

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжност "Старши експерт" в Дирекция АКРРДС

Конкурсната комисия, определена със заповед на Областния управител на област Плевен № РД-09-141/08.12.2016г., след преглед и преценка на представените документи, реши:

 

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Венцислав Иванчев Бенков
 2. Емил Радков Мушатов
 3. Мария Дамянова Петкова

   

 Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с  обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Венцислав Иванчев Бенков

Вх. № ЧР-13-68/05.12.2016г.

да

да

-

Емил Радков Мушатов

Вх. № ЧР-13-68(1)/06.12.2016г.

да

да

-

Мария Дамянова Петкова

Вх. № ЧР-13-68(2)/06.12.2016г.

да

да

-

 

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: няма недопуснати кандидати.

 

Допуснатите  кандидати трябва да се явят на 06.01.2017г. /петък/ от 10.00 часа за решаване на тест в стая № 14, ет. 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 06.01.2017г. до 13.00 часа на интернет страницата на Областна администрация - Плевен, както и на информационното табло в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1 /партер/.

 Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 06.01.2017г. от 14.00 часа в стая № 14, етаж 4 в сградата на Областна администрация – Плевен, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1, ет.  4.

 

Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто, а именно:

 

 1. Закон за държавния служител.
 2. Закон за администрацията.
 3. Устройствен правилник на областните администрации.
 4. Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на ЗРР
 5. Закон за държавната собственост и правилника за прилагането му
 6. Закон за устройство на територията,
 7. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 8. Закон за управление на средствата от европейски структурни и инвестиционни фондове
 9. Закон за водите

 

 

 

Председател: .............../П/................/арх. Трифон Иванов/

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА И СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

 

за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ при Областна администрация – Плевен

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, след проведено заседание, комисията публикува резултатите от теста на явилите се кандидати, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Общия брой правилно решени въпроси

Общ брой

точки

Резултат = бр. точки x коефициент 3

Допуснат/недопуснат до интервю

1.

Емил Радков Мушатов

18

28

84

Допуснат до интервю

2.

Венцислав Иванчев Бенков

15

23

69

Недопуснат до интервю

 

Интервюто с успешно издържалия теста кандидат ще се проведе на 06.012017 г. в 14.00 часа в Кабинет № 14, етаж 4, в сградата на Областна администрация Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 1.

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия: .............../П/.....................

/арх. Трифон Иванов/

Директор дирекция АКРРДС

 

         Препис - извлечение

 

П Р О Т О К О Л № 3

от 06.01.2017г.

 

На конкурсната комисия назначена със Заповед № РД-09-141/08.12.2016 г. на Областен управител на област Плевен.

 

         На 06.01.2017г. след проведен конкурс за държавни служители конкурсната комисия при оценяване на теста и провеждане на интервю констатира следните резултати на кандидата за:

 • за длъжността „Старши експерт” в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавен експерт“.

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Брой точки от теста

Коеф. от теста

Общ резултат

 /к. 3 *к. 4 /

Оценка от интервю

Коеф. от интервю

Общ резултат

/к. 6 *к.7 /

Окончателен резултат

/к. 5+к.8/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Емил Радков Мушатов

28

3

84

26.20

5

131

215

 

Въз основа на постигнатите резултати от интервюто и обявения с Протокол № 2/05.01.2017г. минимален резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто,  на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС, комисията определи окончателните резултати и класира за Старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавен експерт“ както следва:

 • На първо място – Емил Радков Мушатов.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

Председател: ................../П/............../Трифон Иванов/

 

Членове:

 

 1. ............/П/..................../Надежда Борисова/

 

 1. ............/П/.................../Мариета Димитрова/

 

 1. ………/П/……………./Елена Пенчева/

 

 1. ………/П/…………../Пламен Топалски/

 
Препис - извлечение от Протокол крайно класиране можете да изтеглите от тук

 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем