ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Образци

Заявления за административни услуги по Закон за държавната собственост/ Applications for administrative services under the State Property Act:


Заявление за издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността/ Application for the issuance of certificates for the presence or absence of claims for reimbursement of ownership можете да изтеглите от тук

Заявление за издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост/ Application for issuance of a certificate that the property has been written off from the State Property Records можете да изтеглите от тук

Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост/ Application for issuance of a certificate for the presence or absence of an act of state property можете да изтеглите от тук

 

Заявления за ползване на зала "Плевен" и вътрешен двор/ Applications for use of "Pleven" Hall and atrium:Заявление за ползване на зала "Плевен"/ Application for use of "Pleven" Hall можете да изтеглите от тук

Заявление за ползване на атриум/вътрешен двор/ в сградата на ОА-Плевен/ Application for use of atrium / patio / in the building of OA-Pleven можете да изтеглите от тук

Заявления за административни услуги по Закон за достъп до обществена информация/ Applications for administrative services under the Access to Public Information Act:

 

Заявление за достъп до обществена информация/ Application for access to public information можете да изтеглите от тук

 

Заявления за административни услуги по ЗУТ/ Applications for administrative services under the Spatial Development Act:

 

Заявление за издаване на позволително за ползване на лечебни растения по реда на Закона за лечебните растения/ Application for the issue of a permit for the use of medicinal plants under the order of the Medicinal Plants Act можете да изтеглите от тук

 

Заявление за ново одобрение на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект/ Application for a new approval of an investment project which has lost legal effect and approves amendments to an approved investment project можете да изтеглите от тук

 

Заявление за приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в одобрен инвестиционен проект/ Application for acceptance of executive documentation, reflecting minor changes in an approved investment project можете да изтеглите от тук

 

Заявление за издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение/ Application for the issue of a motivated prescription for the amendment of a detailed development plan covering areas falling under more than one municipality or providing for the construction of sites of regional significance можете да изтеглите от тук

 

Заявление за издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община/ Application for the issuance of a construction permit for sites of the technical infrastructure with scope and importance for more than one municipality можете да изтеглите от тук

 

Заявление за издаване на скица от съхраняваните планове в архива на областната администрация/ Application to issue a sketch of the stored plans in the archive of the regional administration можете да изтеглите от тук

 

Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж/ Application for the issuance of a certificate for putting into operation of a building можете да изтеглите от тук

 

Заявление за издаване на удостоверение за обстоятелства по териториалното  устройство/ Application for issuance of a certificate of spatial planning можете да изтеглите от тук

 

Заявление за одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване/ Application for the approval of an investment project - photographing of completed construction and photographing for legalization можете да изтеглите от тук

 

Заявление за одобряване на технически или работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община/ Application for approval of technical or working investment projects for technical infrastructure sites with scope and significance for more than one municipality можете да изтеглите от тук

 

Заявление за одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж/ Application for approval of the parts of the complex project for investment initiative and issuance of a building permit можете да изтеглите от тук

 

Заявление за отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения/ Application for reflection of the issued building permit for amendments to the approved investment project within the scope of the significant deviations можете да изтеглите от тук

 

Заявление за презаверяване на разрешение за строеж/ Application for re-approval of a building permit можете да изтеглите от тук

 

Заявление за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива/ Application for permission to develop a complex project for investment initiative можете да изтеглите от тук

 

Заявление за разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план/ Application to authorize the elaboration of a sampling plan from the Detailed Development Plan можете да изтеглите от тук

 

Заявление за разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение/ Application for authorization for the development of development plans covering areas falling under more than one municipality or providing for the construction of sites of regional importance можете да изтеглите от тук

 

Заявление за регистрация на технически паспорт на строеж/ Application for registration of a construction passport можете да изтеглите от тук

 

Заявление за съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община/ Application for coordination of conceptual investment projects for sites of the technical infrastructure with scope and importance for more than one municipality можете да изтеглите от тук

 

Заявление за извършване на консултации,представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим/ Application for consultations representing a legitimate interest of a natural or legal person concerning an administrative legal regime можете да изтеглите от тук

 

Универсално заявление до областен управител можете да изтеглите от тук

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?